Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

'Αρθρo 90:Aριθμός και διάρκεια των συνεδριάσεων των επιτρoπών

*1. Η επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου γίνεται σε δύο στάδια, μεταξύ των οποίων μεσολαβεί διάστημα τουλάχιστον επτά (7) πλήρων ημερών. Κατά το πρώτο στάδιο διεξάγεται συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων και κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται δεύτερη ανάγνωση, συζήτηση και ψήφιση επί ενός εκάστου άρθρου. Στο διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στα δύο στάδια, τα μέλη της επιτροπής μπορούν να υποβάλλουν στον Πρόεδρο της Επιτροπής εγγράφως προτάσεις και βελτιώσεις που διαβιβάζονται αμέσως στον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει θέση επ' αυτών κατά τη δεύτερη ανάγνωση. Η Επιτροπή, εάν κατά την κρίση της συντρέχει σπουδαίος λόγος, μπορεί να αποφασίσει, μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, τη σύντμηση του χρόνου που μεσολαβεί ανάμεσα στα δύο στάδια, εφόσον σε κάθε περίπτωση το δεύτερο στάδιο απέχει δύο τουλάχιστον ημέρες από τη λήξη του πρώτου. Η επεξεργασία και εξέταση νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου σε δύο στάδια δεν απαιτείται για την περίπτωση κατάθεσης κατεπειγόντων νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων και για την περίπτωση που αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ειδικών νομοθετικών διαδικασιών των άρθρων 111 επ.
**2. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριάσεων κάθε διαρκούς επιτροπής για την επεξεργασία και την εξέταση του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου, καθορίζεται από τον Πρόεδρό της μετά προηγούμενη συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Βουλής και δεν μπορεί να υπερβεί τις τέσσερις πλήρεις συνεδριάσεις, από τις οποίες η πρώτη διατίθεται για τη συζήτηση και Ψήφιση επί της αρχής. Η τελευταία τουλάχιστον συνεδρίαση διατίθεται για τη δεύτερη ανάγνωση, συζήτηση και ψήφιση επί των άρθρων. Σε περίπτωση ακρόασης ξωκοινοβουλευτικών προσώπων η ψήφιση επί της αρχής του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου γίνεται στο τέλος της συνεδρίασης αυτής ή στην αρχή της αμέσως επόμενης συνεδρίασης. 
***3. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις, αν η ιδιαίτερη έκταση και η σημασία του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου το δικαιολογεί, η επιτροπή, με την έγκριση του Προέδρου της Βουλής, μπορεί ν' αυξήσει τον αριθμό των συνεδριάσεων έως πέντε συνολικά. 
***4. Σε περίπτωση που η επεξεργασία και εξέταση νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου διαρκέσει περισσότερες από μία συνεδριάσεις, η χρονική διάρκεια κάθε πλήρους συνεδρίασης της επιτροπής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις ώρες ούτε μεγαλύτερη από πέντε.
***5. Σε περίπτωση που ο προσδιορισμένος κατά τις προηγούμενες παραγράφους χρόνος δεν επαρκέσει για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του νομοσχεδίου ή της πρότασης νόμου, η επιτροπή με απόφαση της παρατείνει τη διάρκεια των συνεδριάσεων ή αυξάνει τον αριθμό τους ώστε να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του, με την επιφυλαξη του άρθρου 89 παρ. 4. Για τις επιπλέον αυτές συνεδριάσεις δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 37 παρ. 2.
6. Κάθε διαρκής επιτροπή μπορεί να επεξεργαστεί και να εξετάσει περισσότερα από ένα νομοσχέδια ή προτάσεις νόμων στην ίδια συνεδρίαση.
****7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις που οι διαρκείς επιτροπές ασκούν νομοθετικό έργο, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 του Συντάγματος.

* Προστέθηκε στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139Α' /10.8.2010)και τροποποιήθηκε στις 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α’/31.12.2011) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139 Α' /10.8.2010)με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
*** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)
**** Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)


<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>