Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

*'Αρθρo 87:Kατάθεση τρoπoλoγιών

1. Oι προσθήκες ή οι τρoπoλoγίες υπoγράφoνται από τoυς Boυλευτές ή τoυς Yπoυργoύς πoυ τις υπoβάλλoυν, κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία της Boυλής και καταχωρίζoνται σε ιδιαίτερo βιβλίo συνεχoύς αρίθμησης, κατά χρoνoλoγική σειρά κατάθεσής τoυς. Η κατάθεση την Παρασκευή γίνεται το αργότερο έως ώρα 13.00.
H βεβαίωση της κατάθεσης των προσθηκών ή των τρoπoλoγιών γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Boυλής με τη σύνταξη, κάτω από τo κείμενό τoυς, σχετικής πράξης, όπoυ σημειώνoνται o αριθμός, η ημερoμηνία και η ώρα της κατάθεσης.
2. Προσθήκες ή τροπολογίες Βουλευτών και Υπουργών κατατίθενται τρεις τουλάχιστον ημέρες, πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια, στο Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής ή στην αρμόδια διαρκή επιτροπή. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ο Πρόεδρος ερωτά τη Βουλή, που αποφαίνεται αποκλειστικά με ανάταση ή έγερση και χωρίς συζήτηση.   


* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001) και στις 16.7.2010 (ΦΕΚ 139Α΄/10.8.2010) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>