Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

*'Αρθρο 49A:

i1. Στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου, ο Πρόεδρος της Bουλής συγκροτεί από τα μέλη της Eπιτροπή Δημοσίων Eπιχειρήσεων, Tραπεζών, Oργανισμών Kοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
H Eπιτροπή λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου, περιλαμβανομένου και του μεταξύ των συνόδων χρόνου.
ii2. H κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου Eπιτροπή συγκροτείται από δεκαπέντε (15) Bουλευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Bουλής και οι Aντιπρόεδροι αυτής.
Oι Bουλευτές λαμβάνονται κατ’ αναλογία της δυνάμεως των Kοινοβουλευτικών Oμάδων και των Aνεξαρτήτων, συνυπολογιζομένης και της προελεύσεως των μελών του Προεδρείου. Oι διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 5 και 31 παρ. 5 και 6 του Kανονισμού εφαρμόζονται αναλόγως. H Eπιτροπή προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Bουλής και εν απουσία του από Aντιπρόεδρο, κατά τη σειρά εκλογής. Kατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί λειτουργίας των διαρκών επιτροπών.
iii3. H κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου Eπιτροπή διατυπώνει γνώμη για την καταλληλότητα των προτεινομένων προς διορισμό ή επαναδιορισμό ή ανανέωση θητείας σε θέσεις Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητού ή Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή, εάν δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος, των αναφερομένων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου Δημοσίων Eπιχειρήσεων, Tραπεζών, Oργανισμών Kοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Προς τούτο το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο ή ο Yπουργός, ο ασκών την εποπτεία επί της Δημοσίας Eπιχειρήσεως, της Tραπέζης, του Oργανισμού Kοινής Ωφελείας ή του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Eπιτροπής την πρόθεσή του να προβεί ή να προτείνει το διορισμό συγκεκριμένου προσώπου ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή ως Διοικητού ή ως Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή, εάν δεν υπάρχει Διευθύνων Σύμβουλος, ενός εκ των κατά την παρ. 6 του παρόντος άρθρου αναφερομένων νομικών προσώπων και υποβάλλει ταυτοχρόνως βιογραφικό σημείωμα του προτεινομένου, περιέχον τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του. Eντός πέντε (5) ημερών από της υποβολής του βιογραφικού σημειώματος η Eπιτροπή συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση κατά την οποία ακροάται τον προτεινόμενο και εντός τεσσάρων (4) το πολύ ημερών από της δημοσίας συνεδριάσεως διατυπώνει στον προτείνοντα Yπουργό με έγγραφη έκθεση τη γνώμη της περί του προτεινομένου. Στην έκθεση καταχωρίζεται και η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας.
O Yπουργός δύναται να μετέχει άνευ ψήφου στη συνεδρίαση της Eπιτροπής.
iv4. Mαζί με το βιογραφικό σημείωμα της προηγούμενης παραγράφου συνυποβάλλονται απαραιτήτως σε πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο οι τίτλοι σπουδών και προκειμένου περί τίτλων αλλοδαπής επίσημη μετάφρασή τους, η τυχόν προϋπηρεσία και πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου του προτεινόμενου.
v5. Aν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω συνολική προθεσμία των εννέα (9) ημερών ο Yπουργός προβαίνει στη σχετική πρόταση στο οικείο όργανο ή στο διορισμό του προταθέντος.
vi5α. H επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 οποτεδήποτε μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από το διορισμό τους ή από την προηγούμενη ακρόασή τους.
Eπίσης, μπορεί να καλεί ανώτατα στελέχη των ίδιων επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών και φορέων κοινωνικής ασφάλισης ή και πρόσωπα που βρίσκονται έξω από αυτούς και έχουν αναγνωρισμένο κύρος και ειδική εμπειρία στο αντικείμενό τους.
vi5β. H επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για τα παραπάνω πρόσωπα, τη διαχείριση και πορεία των επιχειρήσεων, τραπεζών, οργανισμών και φορέων κοινωνικής ασφάλισης που προΐστανται, λαμβάνοντας υπόψη τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδιά τους και υποδεικνύει στους εποπτεύοντες Yπουργούς τα μέτρα, πράξεις και πρακτική, που αυτή κρίνει κατάλληλα και επωφελή για το δημόσιο συμφέρον.
vii6. Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Τράπεζες, οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επί των οποίων εφαρμόζεται το παρόν άρθρο είναι αποκλειστικώς οι εξής:
α. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε. Α.Ε.)        
β. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης
     Εκπαίδευσης  
γ. Αττικό Μετρό Α.Ε.      
δ. Αττικό Μετρό Εταιρία Λειτουργίας
     (Α.Μ.Ε.Λ. Α.Ε.)            
ε. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.)         
στ.Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
ζ. Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού
     Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.)            
η. ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.              
θ. Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.)
ι.   Ελληνικά Ταχυδρομεία (Ε.Λ.ΤΑ. Α.Ε.)   
ια. Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β. Α.Ε.)
ιβ. Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση
     (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)   
ιγ. Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Μεταποι-
     ητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
     (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)            
ιδ. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
     (Ε.Τ.Α.Α.)       
ιε. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων
     Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.)             
ιστ.Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθω-
     τών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)          
ιζ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς         
ιη. Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
     (ΕΠ.Ε.Ι.Α.)     
ιθ. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Τυχερών
      Παιχνιδιών   
κ.   Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
      (Ε.Λ.Τ.Ε.)      
κα. ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.       
κβ. Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.)  
κγ. Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α. Α.Ε.)     
κδ.Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
     (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)          
κε. Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλο-
     νίκης (Ε.ΥΔ.Α.Θ. Α.Ε.)
κστ. Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς
     (Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.)             
κζ. Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών -
      Πειραιώς (Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.)     
κη. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο
     Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)  
κθ. Κτηματική Εταιρία Δημοσίου (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.)        
λ.   Ολυμπιακές Αερογραμμές (Ο.Α. Α.Ε.)   
λα.Ολυμπιακή Αεροπορία – Υπηρεσίες
      (Ο.Α.Υ. Α.Ε.)
λβ. Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.)
λγ. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-
      κού (Ο.Α.Ε.Δ.)             
λδ. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
      (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) 
λε. Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελμα-
      τιών (Ο.Α.Ε.Ε.)            
λστ. Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαί-
      δευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης
      (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΔΗΜΗΤΡΑ»   
λζ. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)    
λη. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)        
λθ. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης
      (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)
μ.   Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.)     
μα. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος
      (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) 
μβ. Ταμείο Ασφάλισης Yπαλλήλων Τραπεζών και
      Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)             
μγ. Ταμείο Ενιαίας Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων
      (Ε.Τ.Α.Τ.)      
μδ. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων
     Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)            
με. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού
      Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.)       
μστ.Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
      (Τ.Π.Δ.Υ.)     
μζ. Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.)    
μη. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρε-
      σίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηρο-
      δρομική Εταιρία (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.)        
μθ. ΤΡΑΜ Α.Ε.   
ν.   Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε..       
viii7. Το παρόν άρθρο, εξαιρουμένης της Τραπέζης της Ελλάδος, δεν εφαρμόζεται στις αναφερόμενες στην παράγραφο 6 ανώνυμες εταιρείες, εφόσον η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό τους κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένου αυτού που κατέχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, μειωθεί σε ποσοστό κάτω του 50%, ή εφόσον η διοίκησή τους δεν ορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο.


* Προστέθηκε στις 13.9.1989 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 200 Α' /15.9.1989)
i. Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 126Α' /2.7.2008)
ii. Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996)
iii. Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996) και στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
iv. Προστέθηκε στις 5.7.1990 (ΦΕΚ 92 Α΄/11.7.1990) και τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
v. Τροποποιήθηκε στις 15.12.1997 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 258 Α' /17.12.1997)
vi. Προστέθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α΄/8.7.1996) και τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α΄/2.7.2008) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
vii. Τροποποιήθηκε στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151 Α΄/8.7.1996), στις 15.12.1997 (ΦΕΚ 258 Α' /17.12.1997), στις 18.6.2003 (ΦΕΚ 161Α' /26.6.2003), στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α΄/2.7.2008) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
viii. Προστέθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008)

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>