Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

* 'Αρθρο 43A:

i1. Ο Πρόεδρος της Βουλής συνιστά τις εξής μόνιμες ειδικές επιτροπές:
α) Μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας.
iβ) Μόνιμη επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς.
iiγ) Μόνιμη επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος.
iiiδ) Μόνιμη επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας.
ivε) Μόνιμη επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου.
vστ) Μόνιμη επιτροπή περιφερειών.
viζ) Μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας.
viiη) Μόνιμη επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας.
Η επιτροπή της περίπτωσης α΄ συνιστάται στην αρχή κάθε βουλευτικής περιόδου και λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκειά της. Οι επιτροπές των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ συνιστώνται στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου.
Η μόνιμη επιτροπή θεσμών και διαφάνειας, όπως έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ. 11640/8502/21.10.2008 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ΙΒ΄ Βουλευτικής Περιόδου.
viii2.α) Αντικείμενο της επιτροπής θεσμών και διαφάνειας είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 138Α, καθώς και η έρευνα και αξιολόγηση κάθε στοιχείου χρήσιμου για τη μελέτη και επεξεργασία προτάσεων, που συμβάλλουν στη διαφάνεια της πολιτικής και γενικότερα της δημόσιας ζωής της χώρας και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Στην ίδια επιτροπή ανήκει η άσκηση του, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Συντάγματος, κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). Επίσης, στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας ανήκει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
Η Κυβέρνηση οφείλει, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτημα της επιτροπής, να ενημερώνει την επιτροπή για τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π., εκτός αν συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος ή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους οποίους ο αρμόδιος Υπουργός εκθέτει στην επιτροπή. Η επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση και τον Διοικητή της Ε.Υ.Π., παρουσία του αρμόδιου Υπουργού.
Οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π. είναι απόρρητες και τα μέλη της δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους.
Η επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει τα πορίσματα του ελέγχου της, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την, κατά τα ανωτέρω, υποχρέωση τήρησης του απορρήτου.
Η επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική. Η επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον γενικό επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον γενικό επίτροπο των διοικητικών δικαστηρίων για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης προς το σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας.
Η επιτροπή έχει την εξουσία συλλογής πληροφοριών και εγγράφων και την εξουσία κλήσης και εξέτασης προσώπων με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 146 και 147.
Η επιτροπή στο τέλος κάθε συνόδου υποβάλλει έκθεση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και για την οποία γίνεται συζήτηση στην Ολομέλεια σε ειδική συνεδρίαση, χωρίς διεξαγωγή ψηφοφορίας, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 137.
iβ) Αντικείμενο της επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς είναι η διατήρηση και προαγωγή των σχέσεων και των δεσμών της εθνικής αντιπροσωπείας και του ελληνικού λαού με τον απανταχού Ελληνισμό, ο συντονισμός των δράσεων της Βουλής των Ελλήνων και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, η μελέτη των προβλημάτων των αποδήμων Ελλήνων, η προώθηση της επίλυσής τους, καθώς και η ενίσχυση των σχέσεων με τα ελληνικής καταγωγής μέλη άλλων κοινοβουλίων.
ixγ) Αντικείμενο της επιτροπής προστασίας περιβάλλοντος είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος στη χώρα και των συνεπειών των διαφόρων δράσεων επ’ αυτού. Η επιτροπή συμβάλλει συμβουλευτικά στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, στόχοι της επιτροπής είναι η προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος από ανθρωπογενείς δράσεις και φυσικές καταστροφές, η βελτίωση και ανάπλαση του αστικού περιβάλλοντος και η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας της ελληνικής φύσης και των οικοσυστημάτων, η ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η διαχείριση των ορυκτών πόρων, όπως επίσης και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η ενθάρρυνση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού, της βιομηχανίας, των μεταφορών, της βιοτεχνολογίας και της ενέργειας.
Επιπλέον στην αρμοδιότητα της επιτροπής ανήκει η έκφραση γνώμης επί της ετήσιας εθνικής έκθεσης για την κατάσταση του περιβάλλοντος και επί των λοιπών εκθέσεων που κατατίθενται στη Βουλή, επί της εθνικής στρατηγικής για τη μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, επί της εθνικής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη, επί της εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμβάσεων κ.λπ.
Για την επίτευξη του σκοπού της η επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος μπορεί να συνδέεται, επί θεματικής βάσης, με ανάλογες δραστηριότητες των κοινοβουλίων άλλων χωρών, διεθνών οργανισμών, κρατικών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων κ.ά., καθώς επίσης να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία και έρευνα, ιδίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Στη μόνιμη επιτροπή προστασίας περιβάλλοντος συνιστάται υποεπιτροπή υδατικών πόρων, η οποία αποτελείται από το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των Βουλευτών της επιτροπής.
Αντικείμενο της υποεπιτροπής υδατικών πόρων είναι η διαρκής παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποτύπωση της κατάστασης των υδατικών πόρων της Χώρας, η διερεύνηση και εκτίμηση ζητημάτων που σχετίζονται με την επάρκειά τους και η υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. Οι προτάσεις της υποεπιτροπής υποβάλλονται στην επιτροπή και διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής στις αρμόδιες διαρκείς επιτροπές, στους αρμόδιους Υπουργούς και τους αρμόδιους φορείς.
xδ) Αντικείμενο της επιτροπής έρευνας και τεχνολογίας είναι η παρακολούθηση των εξελίξεων στην επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία και η αξιολόγησή τους. Επίσης, αντικείμενο της επιτροπής αυτής είναι η μελέτη και η παρακολούθηση ζητημάτων βιοηθικής. Η επιτροπή συμβάλλει συμβουλευτικά στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη στρατηγικών τόσο για την έρευνα όσο και την τεχνολογία σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, επιστημονικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της χώρας μας.
Για την επίτευξη του σκοπού της η επιτροπή μπορεί να συνδέεται, επί θεματικής βάσης, με ανάλογες δραστηριότητες των κοινοβουλίων άλλων χωρών, διεθνών οργανισμών, κρατικών ή μη κυβερνητικών οργανώσεων, ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων κ.ά., επίσης να ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία, ιδίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της τεχνολογικής αποτίμησης, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών σωμάτων.
ivε) Αντικείμενο της επιτροπής ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι:
αα) Η μελέτη, η έρευνα και η διατύπωση προτάσεων με σκοπό την προώθηση στην εκπαίδευση, στην οικογένεια και στους άλλους κοινωνικούς θεσμούς της αρχής της ισότητας των φύλων, ιδίως σε θέματα απασχόλησης, σεβασμού και προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και κάθε άλλη ενέργεια που συμβάλλει στην κατοχύρωση και εφαρμογή της αρχής αυτής από τη Διοίκηση και τους, εν γένει, δημόσιους φορείς, κατά τους ορισμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 116 του Συντάγματος.
ββ) Η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας, η υποβολή συναφών προτάσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προς κάθε αρμόδιο φορέα, η διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας με τα Κοινοβούλια άλλων χωρών και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα που απασχολούν τους νέους, η ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, καθώς και η αξιολόγηση των απόψεων που διατυπώνονται στις συνόδους της Βουλής των Εφήβων και η προώθησή τους στους αρμόδιους Υπουργούς.
Στη μόνιμη επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου συνιστάται υποεπιτροπή για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία, στην οποία μετέχει ένας Βουλευτής από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα της αντιπολίτευσης, λαμβανομένης υπόψη, ως προς τη συμμετοχή της πρώτης σε δύναμη Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της παραγράφου 5 του άρθρου 31.
 Αντικείμενο της υποεπιτροπής αυτής είναι η καταγραφή και η μελέτη των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, η κατοχύρωση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα αγαθά της κοινωνίας, της οικονομίας, του πολιτισμού και της ζωής και η υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και βελτίωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Οι προτάσεις της υποεπιτροπής υποβάλλονται στην επιτροπή και διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής στη διαρκή επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων και τους αρμόδιους Υπουργούς.
xiστ) Αντικείμενο της επιτροπής περιφερειών είναι η παρακολούθηση και ενημέρωση της Βουλής για τη λειτουργία των περιφερειακών οργάνων της Πολιτείας και ιδίως για ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της εκπροσώπους της Κυβέρνησης και των περιφερειών ή της τοπικής αυτοδιοίκησης και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θεωρεί χρήσιμο για το έργο της.
Στην ειδική μόνιμη επιτροπή περιφερειών συνιστάται υποεπιτροπή νησιωτικών και ορεινών περιοχών, η οποία αποτελείται από το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των Βουλευτών της επιτροπής.
Αντικείμενο της υποεπιτροπής είναι η μελέτη των προβλημάτων των περιοχών αυτών, η υποβολή προτάσεων για τη βιώσιμη οικονομική τους ανάπτυξη, την προστασία του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής παράδοσης, η παρακολούθηση των κανονιστικών πράξεων του κοινού νομοθέτη και της διοίκησης για την εναρμόνισή τους με τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών και ειδικότερα η επεξεργασία και διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση των μόνιμων μειονεκτημάτων στα δίκτυα των συγκοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης και των στερεών και υγρών αποβλήτων, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των μικρών και των οικογενειακών επιχειρήσεων, των προβλημάτων υγείας, εκπαίδευσης, του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα ανάπτυξης και του τουρισμού.
Οι προτάσεις της υποεπιτροπής υποβάλλονται στην επιτροπή και διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής στις, κατά περίπτωση, αρμόδιες διαρκείς επιτροπές, στους αρμόδιους Υπουργούς και τους αρμόδιους φορείς.
vζ) Αντικείμενο της επιτροπής οδικής ασφάλειας είναι η διερεύνηση των αιτίων των τροχαίων ατυχημάτων και η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους Υπουργούς για τη δημιουργία των προϋποθέσεων ασφαλέστερης διακίνησης προσώπων και προϊόντων.
xiiη) Αντικείμενο της επιτροπής κοινοβουλευτικής δεοντολογίας είναι ιδίως να μελετά τις δικογραφίες και να συντάσσει εκθέσεις προς τη Βουλή επί αιτήσεων άρσεως ασυλίας Βουλευτών, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Συντάγματος και εφόσον καλείται προς τούτο από τον Πρόεδρο της Βουλής ή με την έγκρισή του, να μελετά και να εισηγείται μέτρα και να παρεμβαίνει, όταν κρίνεται αναγκαίο, δημόσια για την προστασία και ενίσχυση του κύρους του κοινοβουλευτικού θεσμού και των Βουλευτών.
xiii3. Οι ειδικές μόνιμες επιτροπές ή υποεπιτροπές τους μπορούν να αποφασίζουν ή να προτείνουν ή να διατυπώνουν γνώμη, εφόσον αποφασίζεται κάθε φορά να ανατεθεί το έργο τούτο σε αυτές από τη Διάσκεψη των Προέδρων και για όσα θέματα προβλέπεται από το Σύνταγμα, τον Κανονισμό ή νόμο σχετική αρμοδιότητα της Βουλής ή οργάνου της. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 49A.
Κάθε ειδική μόνιμη επιτροπή μπορεί, κατά την επεξεργασία νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και μέχρι τη δεύτερη ανάγνωση των άρθρων, να διατυπώνει γνώμη για θέμα ιδιαίτερης σημασίας του οικείου νομοσχεδίου ή προτάσεως, το οποίο εμπίπτει στην αρμοδιότητά της.
xiv4. Η επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς αποτελείται από το ένα δέκατο (1/10) έως το ένα πέμπτο (1/5) του όλου αριθμού των Βουλευτών. Οι επιτροπές θεσμών και διαφάνειας, προστασίας
περιβάλλοντος, έρευνας και τεχνολογίας και ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου αποτελούνται από δεκατρείς (13) βουλευτές η πρώτη και η τέταρτη, τριάντα (30) βουλευτές η δεύτερη και είκοσι πέντε (25) βουλευτές η τρίτη. Η επιτροπή περιφερειών αποτελείται από το ένα δέκατο (1/10) του όλου αριθμού των Βουλευτών. Η επιτροπή οδικής ασφάλειας αποτελείται από το ένα εικοστό (1/20) του όλου αριθμού των Βουλευτών. Οι ειδικές μόνιμες επιτροπές συγκροτούνται κατ’ αναλογία της δύναμης των Κοινοβουλευτικών Ομάδων και λαμβάνεται πρόνοια να συμμετέχει σε αυτές ένας, τουλάχιστον, Βουλευτής από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ειδικότερα, στην επιτροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου συμμετέχουν, κατά το δυνατόν, σε ίση αναλογία γυναίκες και άνδρες Βουλευτές. Η επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας αποτελείται από έναν Αντιπρόεδρο της Βουλής ως Πρόεδρο, τον οποίο ορίζει ο Πρόεδρος της Βουλής, τον Πρόεδρο της διαρκούς επιτροπής δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης και έναν Βουλευτή από κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα. Λειτουργούν με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 παράγραφοι 3, 5 και 6, 33 παράγραφος 1, 34 έως 41Α και 89 έως 91. Η διάταξη του άρθρου 37 παρ. 2 δεν εφαρμόζεται για περισσότερες των δύο κατά μήνα συνεδριάσεις. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής ορίζεται ο αριθμός των συνεδριάσεων των υποεπιτροπών μέχρι του οποίου εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 2 του Κανονισμού. Στις επιτροπές του άρθρου αυτού δύο Αντιπρόεδροι και ένας Γραμματέας εκλέγονται με τη διαδικασία του άρθρου 34 από τα μέλη κάθε επιτροπής, από την πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατά σειρά σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα της Αντιπολίτευσης, αντιστοίχως.
xv5. Οι ειδικές μόνιμες επιτροπές μετά τη μελέτη και την επεξεργασία ενός θέματος συντάσσουν έκθεση ή εισήγηση η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής.
i6. Κάθε επιτροπή στο τέλος κάθε συνόδου υποβάλλει έκθεση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και επί της οποίας μπορεί να γίνει συζήτηση με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 137, χωρίς τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, σε ειδική συνεδρίαση στην αρχή της επόμενης συνόδου.
7. H επιτροπή θεσμών και διαφάνειας μπορεί να ζητήσει από τη Βουλή τη μετατροπή της σε εξεταστική επιτροπή. H Βουλή αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 68 παρ. 2 του Συντάγματος και 144 και επομένων του Κανονισμού της Βουλής.

*.Προστέθηκε στις 20.6.1996 με απόφ.Ολομ.Βουλής (ΦΕΚ151Α'/8.7.1996)
i.Τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 με απόφ.Ολομ.Βουλής (ΦΕΚ66Α'/4.5.2009)
ii.Προστέθηκε στις 17.2.2005 με απόφ.Ολομ.Βουλής (ΦΕΚ49Α'/25.2.2005)
iii. Τροποποιήθηκε στις 17.2.2005 με απόφ.Ολομ.Βουλής (ΦΕΚ49Α'/25.2.2005)
iv.Προστέθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ284Α'/18.12.2001) και τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ126Α'/2.7.2008) με αποφ.Ολομ.Βουλής
v.Προστέθηκε στις 18.6.2003 με απόφ.Ολομ.Βουλής (ΦΕΚ161Α'/26.6.2003)
vi.Προστέθηκε στις 25.6.2008 με απόφ.Ολομ.Βουλής (ΦΕΚ126Α΄2.7.2008)
vii.Προστέθηκε στις 18.6.2003 (ΦΕΚ161Α'/26.6.2003) και τροποποιήθηκε στις 27.4.2009 (ΦΕΚ66Α'/4.5.2009) και στις 16.7.2010 (ΦΕΚ139Α'/10.8.2010) με αποφ.Ολομ.Βουλής
viii.Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ284Α'/18.12.2001), στις 25.6.2008 (ΦΕΚ126Α΄/2.7.2008) και στις 16.7.2010 (ΦΕΚ139Α'/10.8.2010) και αναριθμήθηκαν τα εδάφια της παραγράφου στις 27.4.2009 (ΦΕΚ66Α'/4.5.2009) με αποφ.Ολομ.Βουλής
ix.Προστέθηκε στις 17.2.2005 (ΦΕΚ49Α'/25.2.2005) και τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ126Α΄2.7.2008) με αποφ.Ολομέλ.Βουλής
x.Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ284Α'/18.12.2001) και στις 17.2.2005 (ΦΕΚ49Α'/25.2.2005) με αποφ.Ολομ.Βουλής
xi.Προστέθηκε στις 18.6.2003 (ΦΕΚ161Α'/26.6.2003) και τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 (ΦΕΚ126Α’/2.7.2008) με αποφ.Ολομ.Βουλής
xii.Προστέθηκε στις 18.6.2003 (ΦΕΚ161Α'/26.6.2003) και τροποποιήθηκε στις 16.7.2010 (ΦΕΚ139Α'/10.8.2010) με αποφ. Ολομ.Βουλής
xiii.Προστέθηκε στις 15.12.1997 (ΦΕΚ258Α'/17.12.1997) και τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ284Α'/18.12.2001) και στις 16.7.2010 (ΦΕΚ139Α'/10.8.2010) με αποφ.Ολομ.Βουλής
xiv.Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 (ΦΕΚ284Α'/18.12.2001), στις 18.6.2003 (ΦΕΚ161Α'/26.6.2003), στις 17.2.2005 (ΦΕΚ49Α'/25.2.2005), στις 25.6.2008 (ΦΕΚ126Α΄/2.7.2008) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ66Α'/4.5.2009) με αποφ.Ολομ.Βουλής
xv.Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφ.Ολομ.Βουλής (ΦΕΚ284Α'/18.12.2001)

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>