Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

* 'Αρθρο 41A:

**1. Για την υποβοήθηση του ασκουμένου από την Ολομέλεια ή το Τμήμα διακοπής των εργασιών της Bουλής κοινοβουλευτικού ελέγχου δύνανται οι διαρκείς επιτροπές να καλούν σε ακρόαση Υπουργούς ή και τους αρμόδιους Υφυπουργούς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με οποιαδήποτε ιδιότητα θεωρούν χρήσιμο για το έργο τους, εφόσον το αντικείμενο της ακρόασης περιλαμβάνεται στην αρμοδιότητα της οικείας επιτροπής, ενημερώνοντας και τον αρμόδιο Υπουργό αν πρόκειται για κρατικό λειτουργό.
2. H διάταξη της παρ.1 του παρόντος άρθρου κατισχύει της διατάξεως του άρθρου 133 παρ.4 του Kανονισμού. Eιδικώς οι ακροάσεις των εκπροσώπων του Yπουργείου Eθνικής 'Αμυνας και η παροχή στοιχείων απ’ αυτούς περιορίζονται σε θέματα προμηθειών των Eνόπλων Δυνάμεων της Xώρας. O Yπουργός Eξωτερικών δύναται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών, οι οποίες αφορούν θέματα διεξαγομένων διαπραγματεύσεων εθνικής σημασίας. Για τις διαπραγματεύσεις αυτές η ενημέρωση έχει γενικό χαρακτήρα και γίνεται μόνον από τον Yπουργό.
***3. Oι κατά τις δύο προηγούμενες παραγράφους ακροάσεις διεξάγονται είτε ενώπιον των διαρκών επιτροπών είτε ενώπιον υποεπιτροπών των διαρκών επιτροπών.
***4. Oι ακροάσεις των κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου προσώπων είναι υποχρεωτικές μόνο αν το ζητήσουν τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών της επιτροπής.
5. Tο δικαίωμα της προηγούμενης παραγράφου προς ακρόαση δύναται να ασκείται μία φορά το μήνα το πολύ σε δύο (2) συνεχόμενες συνεδριάσεις. H σχετική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και την ιδιότητα του προσώπου που προτείνεται για ακρόαση και το θέμα για το οποίο καλείται να παράσχει πληροφορίες και στοιχεία.
****6. Κατά την ακρόαση κάθε προσώπου υποβάλλουν ερωτήσεις ο Πρόεδρος της Επιτροπής και τρεις Βουλευτές από το πρώτο σε δύναμη κόμμα, δύο Βουλευτές από το δεύτερο και ανά ένας Βουλευτής από τα υπόλοιπα σε δύναμη κόμματα και οι αρμόδιοι Υπουργοί. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι συγκεκριμένες και περιορίζονται αυστηρώς στο θέμα της πρόσκλησης. Η επιτροπή μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των ερωτώντων, την κατανομή και τη σειρά καθενός μετά πρόταση του Προέδρου της. Για τις συνεδριάσεις αυτές δεν ισχύει το άρθρο 37 παρ. 2.
*****7. Mετά την ακρόαση των κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου προσώπων, η επιτροπή ή η υποεπιτροπή μπορεί να συντάσσει έκθεση. Στην έκθεση καταχωρίζονται και οι απόψεις της τυχόν μειοψηφίας. H έκθεση μπορεί να περιέχει συστάσεις προς οποιαδήποτε αρχή, πλην της δικαστικής, καθώς και διαπιστώσεις ή κρίσεις για υπόθεση η οποία απασχόλησε την επιτροπή.
***8. H έκθεση υποβάλλεται στην Ολομέλεια και καταχωρίζεται στα πρακτικά της Bουλής. Aκολούθως και εφόσον ζητηθεί από τη μειοψηφία εγγράφεται σε ημερήσια διάταξη κοινοβουλευτικού ελέγχου και συζητείται κατά προτεραιότητα σε μία συνεδρίαση, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 137, χωρίς τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.


* Προστέθηκε στις 13.9.1989 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 200 Α' /15.9.1989)
** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993), στις 6.12.2001 (ΦΕκ 284 Α' /18.12.2001), στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
*** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)
**** Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)
***** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993) και στις 6.12.2001 (ΦΕκ 284 Α' /18.12.2001)με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>