Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

*Άρθρο 31Γ: Επιτροπή για την Παρακολούθηση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης

Ο Πρόεδρος της Βουλής στην αρχή κάθε τακτικής συνόδου συνιστά ειδική διαρκή επιτροπή για την παρακολούθηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, η οποία λειτουργεί και κατά τον μεταξύ των συνόδων χρόνο.
Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από δεκαπέντε (15) μέλη.
Αντικείμενο της επιτροπής είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας και εξέλιξης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, και ιδίως της βιωσιμότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης του συστήματος. Η επιτροπή δύναται να συντάσσει και να διαβιβάζει, δια του Προέδρου της Βουλής, στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και τους αρμόδιους Υπουργούς εκθέσεις και προτάσεις
στον τομέα της αρμοδιότητας της,  συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων σύμφωνα με την εξέλιξη της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.
Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 31 και των άρθρων 33 έως και 41 εφαρμόζονται αναλόγως.


* Προστέθηκε στις 16.7.2010 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 139Α'/10.8.2010)

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>