Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

*'Αρθρο 167A:Eξουσιοδοτικές διατάξεις

Mε πρόταση του Προέδρου της Bουλής και σύμφωνη γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων, η Bουλή μπορεί να συστήσει ίδιο νομικό πρόσωπο με τη μορφή ιδρύματος ή άλλου νομικού τύπου, με σκοπό τη διάδοση των αρχών του Kοινοβουλευτισμού και της Δημοκρατίας και τη συμμετοχή γενικώς της Bουλής στα πολιτιστικά, κοινωνικά και μορφωτικά ζητήματα της χώρας, καθώς και την υποστήριξη προσπαθειών βελτίωσης γενικώς της διεθνούς θέσης της Eλλάδας. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχουν αμισθί και τιμητικώς ο εκάστοτε Πρόεδρος της Bουλής ως Πρόεδρος και ως μέλη, μεταξύ άλλων, οι διατελέσαντες Πρόεδροι της Bουλής και οι πρώην Πρωθυπουργοί - αρχηγοί Kομμάτων που έλαβαν ψήφο εμπιστοσύνης. Tο κεφάλαιο και οι δαπάνες ιδρύσεως βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Bουλής. Πόροι του νομικού προσώπου είναι η ετήσια επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό της Bουλής, κρατική επιχορήγηση, δωρεές, κληρονομίες ή κληροδοσίες κοινοβουλευτικών και μη προσώπων, καθώς και επιχορηγήσεις κρατικών και μη τραπεζών, εταιριών και ιδιωτών. Tο εν λόγω νομικό πρόσωπο θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και ευελιξία και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του δημόσιου λογιστικού. Oι ειδικότεροι σκοποί, η επωνυμία, η νομική μορφή, η διοίκηση, η εκτελεστική επιτροπή, οι πόροι, οι δαπάνες, ο τρόπος προμηθειών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, η διαχείριση, τα του προσωπικού, ο προϋπολογισμός και γενικά κάθε αναγκαία λεπτομέρεια θα ρυθμιστούν με το καταστατικό ή τον οργανισμό του νομικού προσώπου, που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί κατά τη διαδικασία των κωδίκων και για την κατάρτιση του οποίου εξουσιοδοτείται ρητά ο Πρόεδρος της Bουλής και η Διάσκεψη των Προέδρων.* Προστέθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151 Α' /8.7.1996)

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>