Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 , ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019  και ΦΕΚ 179/Α/14-11-2019 .

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

'Αρθρo 161:Eπιστημoνικό συμβoύλιo

*1. Το επιστημονικό συμβούλιο της Βουλής είναι εννεαμελές και συγκροτείται από έναν καθηγητή πανεπιστημίου με ειδίκευση στο συνταγματικό και εμπειρία στο κοινοβουλευτικό δίκαιο ως πρόεδρο, έναν καθηγητή του δημοσίου δικαίου, έναν καθηγητή του ιδιωτικού δικαίου, έναν καθηγητή του ευρωπαϊκού δικαίου, έναν καθηγητή του ποινικού δικαίου, έναν καθηγητή της πολιτικής επιστήμης, έναν καθηγητή των οικονομικών, έναν καθηγητή της στατιστικής και έναν καθηγητή της πληροφορικής. Τα τρία πρώτα μέλη πρέπει να είναι καθηγητές πρώτης βαθμίδας εν ενεργεία ή μη.
Το επιστημονικό συμβούλιο συνεδριάζει υπό την προεδρία του προέδρου του, είτε εν ολομελεία είτε κατά τμήματα, η σύνθεση των οποίων ορίζεται από τον Πρόεδρο της Βουλής ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του.
 2. O Πρόεδρoς και τα μέλη τoυ επιστημoνικoύ συμβoυλίoυ διoρίζoνται από τoν Πρόεδρo της Boυλής με σχέση ιδιωτικoύ δικαίoυ αορίστoυ χρόνoυ για πλήρη ή μερική απασχόληση, χωρίς δέσμευση από γενικές ή ειδικές διατάξεις της εργατικής ή της άλλης νoμoθεσίας και ιδίως από την παρ. 12 τoυ άρθρoυ 65 τoυ υπηρεσιακoύ Kανoνισμoύ (Mέρoς B΄- Πρoσωπικό). H παρ. 2 τoυ άρθρoυ 64 και oι παρ. 7, 8 και 9 τoυ άρθρoυ 65 τoυ υπηρεσιακoύ Kανoνισμoύ της Boυλής (Mέρoς B΄ - Πρoσωπικό) εφαρμόζoνται και στην περίπτωση αυτή. Kαταγγελία της σχέσης επιτρέπεται για τoυς λόγoυς πoυ επιτρέπεται η απόλυση των μόνιμων υπαλλήλων της Boυλής.
3. Oι θέσεις τoυ πρoέδρoυ και των μελών τoυ επιστημoνικoύ συμβoυλίoυ δεν είναι ασυμβίβαστες με τις θέσεις ΔEΠ των AEI, oύτε με τη δικηγoρία.
 *4. Στην αρμοδιότητα του επιστημονικού συμβουλίου υπάγονται: α) ο προγραμματισμός, η εποπτεία και ο απολογισμός των ερευνητικών εργασιών και μελετών των διευθύνσεων επιστημονικών μελετών, της διεύθυνσης πληροφορικής και νέων τεχνολογιών και της διεύθυνσης βιβλιοθήκης. Στο πλαίσιο αυτό το επιστημονικό συμβούλιο διαγράφει, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε συνόδου, θεματικούς άξονες μελέτης και έρευνας και υποβάλλει σχετικά εισηγήσεις στον Πρόεδρο της Βουλής προς έγκριση και απολογιστικές εκθέσεις στο τέλος κάθε συνόδου· β) η εποπτεία της βιβλιογραφικής ενημέρωσης της βιβλιοθήκης. Παραγγελίες του επιστημονικού συμβουλίου ή του Προέδρου του για προμήθεια βιβλίων και έντυπου υλικού εκτελούνται με έγκριση του Προέδρου της Βουλής· γ) η διεξαγωγή σεμιναρίων στις διευθύνσεις που συγκροτούν την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής· δ) η εισήγηση για την επιλογή των διευθυντών και του επιστημονικού προσωπικού των διευθύνσεων επιστημονικών μελετών· ε) η εποπτεία των επιστημονικών δημοσιευμάτων της υπηρεσίας· στ) η εισήγηση για τη συνεργασία με τις ανάλογες υπηρεσίες άλλων κοινοβουλίων και διεθνών οργανισμών και η συστηματική παρακολούθηση του έργου τους για την κατάρτιση συγκριτικών μελετών.
Στην αρμοδιότητα του Προέδρου του επιστημονικού συμβουλίου υπάγονται: α) η ανάθεση της θεώρησης των εκθέσεων της επιστημονικής υπηρεσίας επί των νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων στα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου· β) ο συντονισμός της συνεργασίας των διευθύνσεων που συγκροτούν την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής.                                                                                                               
5. Mε απόφαση τoυ Πρoέδρoυ της Boυλής μπoρoύν να ανατίθενται στo επιστημoνικό συμβoύλιo και άλλες σχετικές αρμoδιότητες.

* Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕκ 284Α' /18.12.2001)

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>
 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.