Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

'Αρθρo 136:Tαυτόχρoνη συζήτηση επερωτήσεων

1. H Boυλή μπoρεί, ύστερα από πρoφoρική πρόταση τoυ Yπoυργoύ ή γραπτή πρόταση δεκαπέντε τoυλάχιστoν παρόντων Boυλευτών, να απoφασίσει την ενιαία και ταυτόχρoνη συζήτηση περισσότερων από μία επερωτήσεων πoυ είναι γραμμένες στην ημερήσια διάταξη και αναφέρoνται στo ίδιo θέμα. Στη συζήτηση της πρότασης μετέχoυν ένας από τoυς υπέρ της επερώτησης και ένας από τoυς αντιλέγoντες, oι Πρόεδρoι των Koινoβoυλευτικών Oμάδων και o επερωτώμενoς Yπoυργός, καθένας για πέντε (5) λεπτά της ώρας.
*2. Στην περίπτωση ταυτόχρονης συζήτησης περισσότερων από μία επερωτήσεων για το ίδιο θέμα που υπογράφονται από Βουλευτές της ίδιας ή διαφορετικών Κοινοβουλευτικών Ομάδων, ο Βουλευτής που υπογράφει πρώτος κάθε επερώτηση ομιλεί για δέκα (10) λεπτά της ώρας, οι επόμενοι τέσσερις κατά σειρά υπογράφοντες κάθε επερώτηση για πέντε (5) λεπτά της ώρας ο καθένας, με εναλλαγή των ομιλητών και οι δύο αμέσως επόμενοι κατά σειρά υπογράφοντες κάθε επερώτηση τρία (3) λεπτά της ώρας ο καθένας, με εναλλαγή των ομιλητών. Ο χρόνος δευτερολογίας είναι πέντε (5) λεπτά της ώρας για τον πρώτο που υπογράφει κάθε επερώτηση, τρία (3) λεπτά της ώρας για καθέναν από τους επόμενους τέσσερις, που υπογράφει κάθε επερώτηση και δύο (2) λεπτά της ώρας για καθέναν από τους αμέσως επόμενους δύο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 135 παρ. 3 έως 6.
 

* Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200Α' /26.11.1993), στις 20.6.1996 (ΦΕΚ 151Α' 8.7.1996) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>