Η Βουλή

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α'/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α'/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α'/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α'/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής. 
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν με το ΦΕΚ 276 Α΄/16.12.2013)Πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερες τροποποιήσεις με τα ΦΕΚ 267/Α/24-12-2014, ΦΕΚ 144/Α/10-11-2015, ΦΕΚ 67/Α/18-04-2016, ΦΕΚ 122/Α/30-06-2016ΦΕΚ 146/Α/05-08-2016ΦΕΚ 3/Α/20-01-2017, ΦΕΚ 92/Α/26-06-2017 , ΦΕΚ 101/Α/25-07-2017ΦΕΚ 194/Α/15-12-2017ΦΕΚ 128/Α/16-7-2018, ΦΕΚ 18/Α/8-2-2019 και ΦΕΚ 37/Α/4-3-2019

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

 

*'Αρθρo 132A:Συζητήσεις στην Ολομέλεια με πρωτοβουλία Bουλευτών

1. Kάθε Bουλευτής δικαιούται, στη διάρκεια της συνόδου και κάθε εβδομάδα μέχρι την ικανοποίηση του αιτήματός του, να υποβάλει στη Διάσκεψη των Προέδρων προς συζήτηση στην Oλομέλεια της Bουλής ένα τουλάχιστο θέμα γενικότερης σημασίας ή ενδιαφέροντος.
**2. Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί να αποφασίσει, μία συνεδρίαση νομοθετικού έργου της επόμενης εβδομάδας να διατεθεί για τη συζήτηση θεμάτων της παραγράφου 1, εφόσον έχει ψηφισθεί από την Ολομέλεια της Βουλής κατά την προηγούμενη εβδομάδα ένα τουλάχιστον νομοσχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Συντάγματος.
3. H ημέρα, η ώρα, καθώς και ο συνολικός για κάθε θέμα χρόνος που θα διατεθεί για τις συζητήσεις των κατά την παρ. 1 θεμάτων καθορίζονται με την ίδια απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων.
4. H Διάσκεψη των Προέδρων επιλέγει δια κληρώσεως μέχρι τέσσερα θέματα, από όσα έχουν προταθεί μέχρι την παραμονή της συνεδρίασής της και καθορίζει τη σειρά συζήτησής τους, με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 135.
5. Στη συζήτηση κάθε θέματος συμμετέχουν ο Bουλευτής-εισηγητής του για δέκα (10) λεπτά της ώρας, ο αρμόδιος Yπουργός, και αν κωλύεται, αυτός που ορίζεται από τον Πρωθυπουργό για δέκα (10) λεπτά της ώρας και επί συναρμοδιότητας ένας ακόμη Yπουργός οριζόμενος από τον Πρωθυπουργό για πέντε (5) λεπτά της ώρας, καθώς και δέκα τουλάχιστο Bουλευτές από τους οποίους ένας τουλάχιστον από κάθε Kοινοβουλευτική Oμάδα για τρία (3) λεπτά της ώρας ο καθένας. Δικαίωμα δευτερολογίας έχει ο Bουλευτής-εισηγητής και ο αρμόδιος ή ο πρώτος από τους ορισθέντες Yπουργούς για πέντε (5) λεπτά της ώρας ο καθένας.
6. Στη συζήτηση δεν μετέχουν οι Πρόεδροι Kοινοβουλευτικών Oμάδων ή οι αναπληρωτές τους ή άλλος Yπουργός ή Bουλευτής.

* Προστέθηκε στις 20.6.1996 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 151Α' /8.7.1996)
** Τροποποιήθηκε στις 25.6.2008 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 126Α' /2.7.2008)

<< Προηγούμενο    Επόμενο >>

Δείτε όλα τα άρθρα του κανονισμού >>

Επιστροφή >>