ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄
 
 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
 
 
 
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  Ο΄   
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017
Ώρα 16.00΄
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ
                                           
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Τροποποίηση του Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και λοιπές διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Δημήτριος Μάρδας και Γεώργιος Κουμουτσάκος.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου 2017  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
 
 
 
                                                     Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017
                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ
 
                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------
 
 

Β Ο Υ Λ Η   Τ Ω Ν   Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΟΑ΄   
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017
Ώρα 9.30΄

 

ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ

                                      

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Αθανάσιος Μιχελής και Νίκη Κεραμέως.
 
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου 2017  τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.
 
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον, κατά το άρθρο 110 του Κανονισμού της Βουλής.

 

 

                 Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2017

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΒΟΥΛΗΣ

 

                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΒΟΥΤΣΗΣ

 
 
 
Δείτε όλες τις ημερήσιες διατάξεις