ΒΟΥΛΗ Επί του ... Περιστυλίου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 66 ΤΕΥΧΟΣ_ 043 Έ να ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην Ελ- λάδα και διεθνώς έγινε με την ένταξη των Ψηφιακών Συλλογών Κινητών Μνημείων του Εθνι- κούΑρχείουΜνημείων στοπεριεχόμενοπουσυσσω- ρεύεται στον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικών δε- δομένων SearchCulture.gr. Ένας σημαντικός όγκος τεκμηρίων διατίθεται πλέον στο SearchCulture. gr από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι Ψηφιακές Συλλογές Κινητών Μνημείων περιλαμβάνουν τα κινητά μνημεία που προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 και αριθμούν, προς το παρόν, τα 67.825 τεκμήρια, ενώ θα εμπλουτίζονται διαρκώς με νέο περιεχόμενο. Οι Ψηφιακές Συλλογές Κινητών Μνημείων περι- λαμβάνουν αντικείμενα προερχόμενα κυρίως από τις συλλογές των Περιφερειακών και Ειδικών Πε- ριφερειακών Υπηρεσιών (εφορείες αρχαιοτήτων) και των Mουσείων, όπως το Αρχαιολογικό Μου- σείο Θεσσαλονίκης, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, το Νομισματικό Μουσείο και το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ). Αποτελεί μια από τις τρεις ενότητες που απαρτίζουν το Εθνικό Αρχείο Μνημείων, μαζί με το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο και το Ιστορικό Αρχείο της Αρ- χαιολογικής Υπηρεσίας. Τα κινητα μνημεια που έχουν ενταχθεί στις Ψηφια- κές Συλλογές του Εθνικου Αρχειου Μνημειων ε- χουν επιλεγει απο το επιστημονικο προσωπικο του ΥΠΠΟΑ με κριτήριο την αρχαιολογικη, ιστορικη και πολιτιστικη αξια των μνημειων και κατ’ επεκταση το δυνητικο ενδιαφερον που αυτα παρουσιαζουν για την παγκοσμια επιστημονικη κοινοτητα και το ευρυ κοινο, καθως και τις ειδικες αναγκες διασωσης, ασφαλειας και συντηρησης. Τα αντικείμενα που περιλαμβανονται στιςψηφιακές συλλογές αφορούν, ως επί το πλείστον, ευρήματα ανασκαφών και αρχαιολογικών ερευνών, τις οποίες διενήργησε και συνεχίζει να διενεργεί η Αρχαιολο- γική Υπηρεσία από τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας.Μιαδεύτερηομάδααντικειμένων αποτελούν οι φορητές εικόνες, τα λειτουργικά σκεύη και τα πα- λαίτυπα. Μια τρίτη, μικρότερη ομάδα αντικειμένων αποτελούν μαρτυρίες, κυρίως, του νεότερουελληνι- κού πολιτισμού και προέρχονται από διαφορετικές συλλογές όπως του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Στο σύνολό τους τα μνημεία που έχουν καταχωρισθεί στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων αντικα- τοπτρίζουν τον πλούτο, την ποικιλία, το ειδολογικό και χρονολογικό εύρος του πολιτιστικού αποθέμα- τος σε όλη την Ελλάδα. Το περιεχόμενο ΗσυνεργασίατουΕΚΤμετη ΔΔΕΑΜ επαυξάνει σημα- ντικάτοαρχαιολογικόπεριεχόμενοστον εθνικόσυσ- σωρευτή πολιτιστικού περιεχομένου SearchCulture. gr. Σημασιολογικά εμπλουτισμένο, το περιεχόμενο τωνΨηφιακώνΣυλλογώνΚινητώνΜνημείων, συνδέ- εται μεάλλοπεριεχόμενοστοSearchCulture.gr ενδυ- ναμώνονταςτηδιεπιστημονικήέρευνα.Ησυσσώρευ- ση ενός κρίσιμου όγκου αρχαιολογικών δεδομένων διευρύνει τηδυναμικήγιατηδιαμόρφωσησύνθετων, νέων επιστημονικών ερωτημάτων και ενισχύει τον χώρο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών με μεγάλα δεδομένα (big data). Παράλληλα, πολίτες και εκπαιδευτικοί εύκολα μπο- ρούν να εξερευνήσουν το πολύτιμο αυτό περιεχόμε- νο, χρησιμοποιώντας τα έξυπναφίλτρα και τους δια- φορετικούς τρόπους πλοήγησης στο SearchCulture. gr, για να εντοπίσουν περιεχόμενο για μελέτη, έμπνευση, δημιουργική επανάχρηση, διδασκαλία και δια βίου μάθηση. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στην Ελλάδα και διεθνώς έκανε του υπουργείοΠολιτισμού με την ένταξη των Ψηφιακών Συλλογών ΚινητώνΜνημείων του Εθνικού ΑρχείουΜνημείων στο περιεχόμενο που συσσωρεύεται στον εθνικό συσσωρευτή πολιτιστικών δεδομένων SearchCulture.gr. Οι Ψηφιακές Συλλογές Κινητών Μνημείων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων στο SearchCulture.gr SearchCulture.gr: Ηεθνικήπύληαναζήτησης τεκμηρίων τηςπολιτιστικήςμαςκληρονομιάς

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz