ΒΟΥΛΗ Επί του ... Περιστυλίου

6 ΤΕΥΧΟΣ_ 043 Εφαρμοσμένα συστήματα υδρογόνου για την ενεργειακή αυτονομία με χρηματοδότηση της Ε.Ε. ΣΟΦΟΚΛΉΣ ΜΑΚΡΊΔΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής των Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών. Διευθυντής Εργαστήριου Φυσικής Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών Υδρογόνου  To υδρογόνο αποτελεί τη βάση για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική επο- χή. Ο βασικός λόγος για τον οποίο η Ε.Ε. κινείται στην κατεύθυνση του υδρογόνου μέσω της ‘Πράσινης Συμφωνίας’, όπου 470 δις ευρώ έχουν δεσμευτεί για τις αντίστοιχες επενδύσεις είναι το γεγονός πως η αξιο- ποίηση του δεν επιφέρει ρύπους άνθρακα ενώ υπάρχει και η βάση και η ανάγκη για να παράγεται ‘πράσινο’ υδρογόνο λόγω TRL των τεχνολογιών Α.Π.Ε. και αδυναμία αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας για μακρά αποθηκευτική ικανότητα. Η Η επιβαρής για το περιβάλλον τεχνολο- γία θερμοχημικής επεξεργασίας ορυκτών καυσίμων που βρίσκει ευρεία εφαρμογή αυτή τη στιγμή σε όλο το φάσμα του δομημένου περιβάλλο- ντος είναι δυνατό να αντικατασταθεί με τεχνολογία υδρογόνου για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών όλων των ειδών. Ειδικότερα στον τομέα της οικιστικής ζώνης (κτήρια) όπου είναι ιδιαίτερα έντονο το στοιχείο των καυσαερίων, το υδρογόνο προσφέρει ενεργειακή αυτονομία, μηδε- νικούς ρύπους και κάλυψη ηλεκτρικών και θερμικών αναγκών ταυτό- χρονα, ενώ το λειτουργικό κόστος είναι υποπολλαπλάσιο εκείνου των υφιστάμενων συστημάτων (πετρέλαιο θέρμανσης, CNG). Τα χρώματα του υδρογόνου Οι μέθοδοι παραγωγής του υδρογόνου έχουν κατηγοριοποιηθεί με τέσ- σερα χρώματα που καθορίζουν το αντίκτυπο ενός ολοκληρωμένου συ- στήματος υδρογόνου στο περιβάλλον και το κόστος λειτουργίας του. Ως ‘πράσινο’ λογίζεται το υδρογόνο που παράγεται χωρίς εκπομπές ρύ- πων μέσα από διάσπαση του νερού με χρήση τεχνολογιών Α.Π.Ε. (Ηλε- κτρόλυση ή Θερμόλυση), το ‘γκρι’ υδρογόνο παράγεται από καύση-αε- ριοποίση-μερική οξείδωση υδρογονανθράκων με απευθείας εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα, το ‘γκρι’ υδρογόνο ωστόσο γίνεται ‘μπλε’ εάν δεσμέυσει κανείς μεγάλο ποσοστό των αερίων ρύπων με τις αντίστοιχες τεχνολογίες (Carbon Capture & Storage/Utilization), τέλος ως «τιρκου- άζ» ορίζεται το υδρογόνο που παράγεται από την καταλυτική πυρόλυση (θερμική αποσύνθεση) βιομάζας και μικροβιακής ηλεκτρόλυσης της υγρής φάσης που προκύπτει. Αποθήκευση υδρογόνου Η αποθήκευση του υδρογόνου είναι ιδιαίτερα σημαντική «το άγιο δι- σκοπότηρο» αν λάβει κανείς υπόψη και την φύση του (τη μεγαλύτερη ταχύτητα διαφυγής). Σε ότι αφορά τις εφαρμογές σε οικιστική ζώνη ή ακόμη και βαριά βιομηχανία συναντά κανείς ταμιευτήρες υψηλής πίεσης υδρογόνου (τυπικά μεταξύ 200-700 bar, για την υγροποίηση απαιτείται Εφαρμογές του υδρογόνου στο δομημένο περιβάλλον

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz