ΒΟΥΛΗ Επί του ... Περιστυλίου

18 ΤΕΥΧΟΣ_ 040 αγοράς εμβολίων (σημείο 17 b). Τέλος αποφασί - στηκε η διασυνοριακή επέκταση και βελτίωση των διασυνδέσεων αερίου και ηλεκτρισμού, με πλήρη συγχρονισμό των δικτύων ενέργειας (σημείο 17 c). Β. Τα τρία τελευταία μέτρα είναι και ο προάγγελος δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενέργειας που μέχρι σήμερα βρίσκεται σε εμβρυακή κατά - σταση. Εμπνέονται και από το πρότυπο της ΕΚΑΧ για κοινή διαχείριση του άνθρακα και χάλυβα που αποτέλεσε τον προάγγελο της ΕΟΚ και αργότερα της ΕΕ. Η ΕΕ δεν έχει δική της παραγωγή αερίου και πετρελαίου και είναι πλήρως εξαρτημένη, κυ - ρίως από ρωσικές εισαγωγές για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε τη σε σύντομο χρονικό διάστημα απεξάρτηση (σημείο 15). Στις χώρες λοιπόν της ΕΕ όπου υπάρχει αέριο, όπως η Κύπρος και εν δυνάμει η Χώρα μας, είναι σημαντι - κό η ίδια η ΕΕ να αποφασίσει πως θα αξιοποιηθεί η εκμετάλλευσή του στο πλαίσιο έργων ευρωπα - ϊκού ενδιαφέροντος (PCIs) και να την υποστηρίξει θεσμικά και χρηματοδοτικά. Αυτό ισχύει και για το έργο EastMed που λόγω του πολέμου στην Ουκρα - νία γίνεται ξανά επίκαιρο. Μεγάλη σημασία έχει επίσης η διασύνδεση της Ελ - λάδος με την Αίγυπτο, μέσωκαλωδίων και αγωγού μεταφοράς αντίστοιχα πράσινης ηλεκτρικής ενέρ - γειας και αργότερα αερίου με υδρογόνο και στο απώτερο μέλλον υδρογόνου. Είναι σημαντικό το έργο αυτό να συμπεριληφθεί κατά προτεραιότητα στα PCIs ενέργειας και να υλοποιηθεί το συντομό - τερο δυνατόν. Η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβου - λία για την μετεξέλιξη της Αιγύπτου σε πράσινο ενεργειακό κόμβο με έργα ΑΠΕ που θα αναπτυ - χθούν εκεί και την υπογραφή εταιρικής συμφωνίας ενεργειακής μετάβασης με την ΕΕ. Τέλος στα καθ´ ημάς είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επανεξετασθεί και να διευρυνθεί το « ενεργει - ακό μας μείγμα» και να επικαιροποιηθεί το ΕΣΕΚ. Να ολοκληρωθούν τα χωροταξικά σχέδια ΑΠΕ ανά περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση και στα νησιά για την απανθρακοποίησή τους, με εγκατάσταση σε βραχονησίδες υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ και διασύνδεσή τους με γειτονικά κατοικημένα νησιά. Είναι σημαντικό επίσης να προωθηθεί το σύστημα του net prosumer και να επεκταθεί το επιτυχημένο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και σε άλλους κλάδους της οικονομίας και κυρίως στα ξενοδοχεία. Επίσης να ψηφιστεί σύντομα ο φι - λόδοξος εθνικός κλιματικός νόμος και ο νόμος για την ταχύτερη αδειοδότηση/απλοποίηση των έργων ΑΠΕ καθώς και η νομοθεσία αποθήκευσης και υδρογόνου. Στο πλαίσιο αυτό σημαντική είναι και η ενίσχυση της γεωθερμίας και της παραγω - γής βιοαερίου και βιοκαυσίμων από την πλούσια βιομάζα της Χώρας μας (βιοαπόβλητα, κτηνο - τροφικά, γεωργικά και δασικά). Τέλος σημασία έχει και η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικές κοιλότητες, όπως για παράδειγ - μα στον Πρίνο και η αποθήκευση φυσικού αερίου στην Καβάλα. Προϋπόθεση εκ των «ουκ άνευ» είναι η επέκταση και ενίσχυση του δικτύου στη Χώρα για να υποστη - ρίξει τις ΑΠΕ. Όλα τα παραπάνωπροϋποθέτουν επίσης και τη δη - μιουργία συνθηκών κοινωνικής αποδοχής, με ενη - μέρωση, διαβούλευση και κίνητρα προς τις τοπι - κές κοινωνίες και τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες και οι «καιροί ου με - νετοί», ο πήχυς όμως έχει τεθεί ψηλά και οι γεν - ναιόδωρες χρηματοδοτήσεις της ΕΕ που απαιτούν εύρωστα “project pipelines” θα υποστηρίξουν το φιλόδοξο εγχείρημα. Επανασχεδιασμός τηςενεργειακής πολιτικήςμετην κοινωνίαστο κέντρο ΤΟΥ ΝΙΚΌΛΑΟΥ ΦΑΡΑΝΤΟΎΡΗ Καθηγητή της Ευρωπαϊκής Έδρας JeanMonnet στο Δίκαιο Ενέργειας &Ανταγωνισμού και ΔιευθυντήςΜεταπτυχιακών Σπουδών στην Ενέργεια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Διετέ- λεσε επί 10ετίαΜέλος ΔΣ &Νομικός Σύμ- βουλος στη ΔΕΠΑ και Πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής της EUROGAS, της ένωσης εταιρει- ών φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι Σύμβουλος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και Προέδρου ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε θέματα ενέργειας & ανταγωνισμού. «Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος», είπε ο Πρωταγόρας. Όλων των πραγμάτων και αξιών μέτρο είναι ο άνθρωπος. Το ίδιο πιστεύω πρέπει να ισχύει για την ενεργειακή ασφάλεια, τη λειτουργία των αγορών, την ενεργειακή πο - λιτική. Το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο πόλεμος παρατείνει και εν - δεχομένως παροξύνει ακόμη περισσότερο ένα εφιαλτικό τοπίο, που όμως διαμορφώνεται και κλιμακώνεται εδώ και μήνες. Η Ελλάδα παραμέ - νει αρνητική πρωταθλήτρια στις υψηλές τιμές ενέργειας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επαρκής εξήγηση γιατί αφήνεται να συμβαίνει αυτό. Δεν χωρεί καμία δικαιολογία για την ακριβότερη τιμή προμήθειας του φυσικού αερίου στην περιο -

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz