ΒΟΥΛΗ Επί του ... Περιστυλίου

10 ΤΕΥΧΟΣ_ 026 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Σ την πρώτη του ομιλία επί του νομοσχεδίου οΜίκης Θεοδωράκης, αφού εξέφρασε την συμφωνία του με την διαπίστωση ότι «η παι - δεία αποτελεί μέγα εθνικόν θέμα και ότι πρέπει να αποδυθώμεν όλοι ανεξαιρέτως, ασχέτωςτωνδιαφορώνπουμαςχωρίζουν, ειςτον ιερό αγώνα» απεφάνθη ότι «μόνον με έναν πανεθνικόν συναγερμόν γύρω από τοπρόβληματηςεθνικήςπαιδείαςείναι βέβαιονότι ηαυριανήΕλλάδαθα δώσει μέσαειςτην ιστορίαν τοδημιουργικόνπαρών και ότι μπορεί ακόμη να παίξη ρόλον πρωτοποριακόν». Στην συνέχεια ανέταμε όλες τις πτυχές του νομοσχεδίου, ρίχνοντας το βάρος στην αισθητική αγωγή και τον ουμανιστικό χαρακτήρα τηςΠαιδεί - ας. Ζήτησε μάλιστα «να υπάρξει στα σχολεία διδασκαλία του Ελληνικού Ήθους, ώστε να υπάρξει αποκατάσταση των εθνικών και ηθικών αξιών και να αποφευχθεί το διπλό ήθος, δηλαδή άλλο ήθος μέσα στα βιβλία και άλλο ήθος μέσα στη ζωή». Και κατέληξε λέγοντας: «Ματαιοπονούμεν όμως, όταν η καθημερινή κοινωνική πρακτική δεν βεβαιώνει το παιδί για την καταξίωση της ηθικής του στάσης. Όταν τιμάται και δικαιώνεται ο φυγόπονος, ο καταχραστής, τοσκάνδαλον, ορίψασπιςκαι διώκεται οανιδιοτελής, ο ιδεολόγος, οφιλότιμος, ο μαχητής των μεγάλων ιδεών, τότε καθιερώνομεν το διπλό ήθος. Έτσι φο - βούμεθα ότι μετά την γλωσσική σύγχυσι εμφανίζεται το φαινόμενο της ηθικής σύγχυσης». Τέλος, ζήτησε την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης. Ακολουθούν εκτεταμένα αποσπάσματα της ομιλίας του από τα πρακτικά της συγκεκριμένης συνεδρίασης. «Κύριοι συνάδελφοι, με την ιδιότητα τόσο του μέλους της Κ.Ο. της ΕΔΑ όσον και του πνευματικού ανθρώπου, χαιρετίζω την πρωτοβουλίαν της κυβερνήσε - ως δια την αναδιοργάνωσιν της Σχολικής Παδείας. Συμφωνώαπολύτως με την γνώμην του κ. Προέδρου τηςΚυβερνήσεως ότι τοθέμαείναι μέγα. Είναι κοινήη διαπίστωσιςότι ηΠαιδείααποτελεί τοθεμέλιον τόσον τηςεκπολιτιστικήςανα - πτύξεως του λαού μας, όσον και της οικονομικής αναπτύξεως της χώρας μας. Δυστυχώς η Παιδείας μας μέχρι σήμερον ευρίσκετο εις τελείαν εγκατάλειψιν εκ μέρους του επισήμου κράτους. Ο εισηγητής της πλειοψηφίας κ. Αλαβάνος ετόνισεν, ότι η καθυστέρησις δια την ανάπτυξιν της Παιδείας μας ευρίσκεται εις σημείον γκληματικόν και ότι η Ελλάς ευρίσκεται εις το σημείον αυτό εις την τελευταίανθέσιναπόόλατακράτη. Έξάλλουειςτηεισηγητικήνέκθεσιν τονίζε - ται ότι από το 1913 είναι αναλλοίωτον το πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου. Δηλαδή ευρισκόμεθα μισόν αιώνα πίσω. Και αυτά συμβαίνουν όταν: Οι άλλοι λαοί προχωρούν με άλματα και αύριον όπου θα δημιουργηθή η ειρηνική δη - μιουργική άμιλλα κινδυνεύομεν να χάσωμεν την ειρηνικήν μάχην και αι επόμενες γενεές θα μας ζητήσουν ευθύνην. Επισημαίνομεν και ημείς τον εθνικόν κίνδυνον, από την καθυστέρησιν της αναδιοργανώσεως της Σχολικής μας Παιδείας. Ο κ. Υφυπουργός Εθν. Παιδείας είπεν ότι διερχόμεθα την κρισι - μώτερηώρα τηςΕλληνικής Ιστορίας. Συμφωνούμεκαι πιστεύομεότι ηΠαιδεία αποτελεί μέγα εθνικόν θέμα και ότι πρέπει να αποδυθώμεν όλοι ανεξαιρέτως, ασχέτως των διαφορών που μας χωρίζουν, εις τον ιερόν αγώνα. Πιστεύομε στις αρετές του λαού μας. Πιστεύομε ότι όταν νοιώθη αληθινόν εν - διαφέρον, όταν νοιώθη ζεστασιά, όταν δεν νοιώθη προδομένος, τότε είναι γνω - στόν ότι ξέρει να κερδίζη όλας τας μάχας και προπαντός τις ειρηνικές μάχες. Μόνον με έναν πανεθνικόν συναγερμόν γύρω από του πρόβλημα της Εθνικής Παιδείας είναι βέβαιον ότι η αυριανή Ελλάδα θα δώσει μέσα εις την ιστορίαν το δημιουργικόν παρόν. Και ότι μπορεί ακόμη να παίξη ρόλον πρωτοποριακόν. Τα μέτρα δια την Παιδείαν έρχονται σαν ένας πρώτος ώριμος καρπός ύστερα από την πάλην του Ελληνικού Λαού δια την αναδιοργάνωσιν και την διεύρυνσιν τηςΠαιδείας. Ηπρωτοπορία τωνφοιτητών δια το15%, ηπάλη των εκπαιδευτι - κών, η ευεργετική συμπαράσταση των γονέων, η συμπαράστασις του εργαζομέ - νου λαού μας βρίσκουν μίαν πρώτη δικαίωσιν. Υπογραμμίζω τα θετικά σημεία του υπό κρίσιν σχεδίου Ν.Δ. Η αύξησις του πο - σοστού του προϋπολογισμού, η απαλλαγή από τα δίδακτρα, η εννεατής υποχρε - ωτική εκπαίδευσις και τα σχολικά συσσίτια. Ειδικώτερον δια τα σχολιά συσσί - τια προβλέπεται ότι θα ενισχυθούν από την Αμερικανικήν εισφοράν και από τα φιλόπτωχα ταμεία των Βασιλικών Εράνων. Φοβούμαι ότι αυτό θα αποτελέσει μειωτικόν παράγοντα, διότι μας υποβιβάζει εις τον ρόλον του πτωχού ανεψιού και τους άλλους εις τον ρόλον του πλουσίου θείου. Θα ήθελα την δαπάνην των συσσιτίων να την αναλάμβανε το κράτος και ουχί η Αμερικανική εισφορά και τα Η πρώτη παρέμβαση τουΜίκη Θεοδωράκη στην Βουλή έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 1964, κατά την συζήτηση, στα τότε θερινά τμήματα, του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Περί οργανώσεως και Διοικήσεως της γενικής εκπαιδεύσεως». Στην κυβέρνηση βρισκόταν η Ένωση Κέντρου με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος διατηρούσε και το υπουργείο Παιδείας με υφυπουργό τον Λ. Ακρίτα. Εμπνευστής της μεταρρύθμισης ήταν ο καθηγητής και μετέπειτα Ακαδημαϊκός Ε. Παπανούτσος. Οι εμβληματικές ομιλίες του Μίκη Θεοδωράκη για την Παιδεία στη Βουλή ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΟΥΛΑ ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΊΟ WWW.MIKISTHEODORAKIS.GR Η παρθενική εμφάνιση την 1η Σεπτεμβρίου 1964 ως βουλευτής της ΕΔΑ Στα έδρανα της Βουλής ο Μίκης Θεοδωράκης και δεξιά ο Λεωνίδας Κύρκος, τον Μάρτιο του 1964

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz