ΒΟΥΛΗ Επί του ... Περιστυλίου

3 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 Α γαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Στην εποχή της πληροφο - ρίας και της τέταρτης βιο - μηχανικής επανάστασης η σημασία και η χρηστικότη - τα των ψηφιακών μέσων είναι πανθομολογούμενη. Από την οικονομία και την δημόσια διοίκηση μέχρι την εκπαί - δευση και τον πολιτισμό, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν νέες δυνατότητες και ανοίγουν νέους ορίζοντες, μετασχηματίζοντας ποικιλοτρόπως την καθημερινότητά μας. Σε αυτό το πλαίσιο, το στοίχημα της ψηφιακής μετάβασης αποτελεί βασική προϋπόθε - ση όχι μόνο για την δυναμική οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την απρόσκοπτη ανάπτυξη των δυνατοτήτων της νέας γενιάς και εντέλει προϋπό - θεση για μια ανοιχτή κοινωνία. Η Βουλή των Ελλήνων, που είναι η καρδιά της Δημοκρατίας, δεν μπορεί παρά να πρωτοστατεί σε αυτή την προσπάθεια. Στόχος και προτεραιότητα της παρούσας διοίκησης είναι η Βουλή να αποτελεί πρότυπο στην αξιοποίηση των νέων τεχνο - λογιών επενδύοντας στο τρίπτυχο: ασφάλεια, λειτουργικότητα, εξωστρέφεια. Ασφάλεια διότι η θωράκιση των ηλεκτρονικών μας συστημάτων είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουρ - γία της Εθνικής Αντιπροσωπείας, λειτουργικότητα διότι βασικό μας μέλημα είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, εξωστρέφεια διότι η Βουλή των Ελλήνων οφείλει να είναι προσβάσιμη και ανοιχτή στον πολίτη. Σε λίγους μόλις μήνες, δρομολογήθηκε η προμή - θεια λογισμικού κυβερνο-ασφάλειας για την προστασία του δικτύου του Κοινοβουλίου, η αγορά και εγκατάσταση της ψη - φιακής πλατφόρμας “Δημοσθένης” για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών της Ολομέλειας και των επιτροπών, καθώς και πλατφόρμας για την διενέργεια τηλεδιασκέψεων, παράλληλα με τη μετατροπή της αίθουσας Γερουσίας και της Ολομέλειας σε αίθουσες τηλεδιασκέψεων. Ταυτόχρονα, υλοποιείται το έργο της απόδοσης ψηφιακών υπογραφών στα μέλη της Εθνικής Αντι - προσωπείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτι - κής ενώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας ξεκινά και η δοκιμή της νέας συνεργατικής πλατφόρμας, η οποία θα παρέχει στους βουλευτές και τους συνεργάτες τους τη δυνατότητα επικοινω - νίας αλλά και απομακρυσμένης πρόσβασης σε κοινοβουλευτική πληροφόρηση εντός ενός ενοποιημένου συστήματος. Στο αμέσως επόμενο διάστημα δρομολογείται επίσης η πιλοτική εγκατάσταση ψηφιακής εφαρμογής για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εκδόσεων του Κοινοβουλίου, καθώς και η υλο - ποίηση του έργου managed print services , το οποίο προσφέρει σημαντικές διευκολύνσεις στους χρήστες αλλά θα συμβάλλει και στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους των εκτυπωτών. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να επισημάνω και την πρωτοβουλία για τον ριζικό επανασχεδιασμό της διαδικτυακής πύλης του Κοινοβουλίου, έργο το οποίο κρίνω ότι θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην εμπέδωση μιας νέας σχέσης μεταξύ των πολιτών και της Εθνικής Αντιπροσωπείας, στηριζόμενης στην διαφάνεια, την άμεση και εύχρηστη ενημέρωση και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, έχουν ήδη δρομολογηθεί μια σει - ρά από στοχευμένες παρεμβάσεις στον τρόπο διαχείρισης και τεκ - μηρίωσης των αρχείων του Κοινοβουλίου, παρεμβάσεις οι οποίες σε δεύτερο χρόνο θα μας επιτρέψουν όχι μόνο να ενισχύσουμε το ψηφιακό αποτύπωμα της Βουλής αλλά και να κινηθούμε στην κατεύθυνση ύπαρξης ανοιχτών δεδομένων. Αποτελεί βαθιά μου πεποίθηση ότι η ανοιχτή διακυβέρνηση, το λεγόμενο Open Governance , είναι σήμερα προϋπόθεση για την ενί - σχυση της διαφάνειας και την περαιτέρω εδραίωση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολιτών. Σε αυτή την προσπά - θεια το ελληνικό Κοινοβούλιο οφείλει να διαδραματίσει καθορι - στικό ρόλο. Ηψηφιακή μετάβαση είναι ζήτημα ανάπτυξης, ζήτημα αποτελεσματικότητας αλλά και ζήτημα λογοδοσίας των θεσμών προς την κοινωνία των πολιτών. Το νέο ηλεκτρονικό περιοδικό της Βουλής αποτελεί αρωγό, ένα ακόμη βήμα, στο πέρασμα της Βουλής στην ψηφιακή εποχή, το άνοιγμά της στην κοινωνία και τις νέες τεχνολογίες. ΕΠΩΝΥΜΩΣ Γιώργος Μυλωνάκης Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων Ψηφιακή μετάβαση και καινοτομία Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα της Βουλής

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz