1999_ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ: Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

BOY§H TøN E§§HNøN X·Ú›Ï·Ô˜ TÚÈÎÔ‡˘ H ZøH KAI TO EP°O TOY TOMO™ ¶PøTO™ E¶IME§EIA AIKATEPINH º§EPIANOY A£HNA 1999

© BOÀ§∏ Δø¡E§§∏¡ø¡ ISBN: 960-560-027-7 ¶ƒøΔ∏ ∂∫¢O™∏ NԤ̂ÚÈÔ˜ 1999 ™À§§O°∏ ™ΔOπÃ∂πø¡ ∫∞π ∂π∫O¡ø¡- ™À¡Δ∞•∏ ÃO¡O§O°πOÀ ∂π™∞°ø°π∫∞ ™∏ª∂πøª∞Δ∞ - μπO°ƒ∞ºπ∫∞ - μπμ§πO°ƒ∞ºπ∞ AÈηÙÂÚ›ÓË ºÏÂÚÈ·ÓÔ‡ TY¶O°ƒ∞ºπ∫∏E¶πª∂§∂π∞ EΉfiÛÂȘ TƒOÃ∞§π∞ - °. TÚo˘Ê¿Îo˜ & ™π∞ E.E. E∫¢OΔπ∫∏E¶πª∂§∂π∞ °ÚËÁfiÚ˘ TÚo˘Ê¿Îo˜ - °ÈÒÚÁÔ˜ TÛ›˘ E•øºÀ§§O AϤ͢ KÔ˘‚·ÚÈÙ¿Î˘ ºøΔO°ƒ∞ºπ™∂π™ KÒÛÙ·˜ M·ÓÒÏ˘ ™ΔOπÃ∂πO£∂™π∞ M·Ú›· ¶··ÛˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ - AÓÙˆÓ›· M·Ó‰·Ï¿ ™Ù¤ÏÏ· XÚÈÛÙÔÌfiÁÏÔ˘ - ™ÔÊ›· ¶··ÛˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¢πOƒ£ø™∏ AÛ·Û›· ™Ù·Ì·ÙÔÔ‡ÏÔ˘ - EÏ¢ı¤ÚÈÔ˜ BϤÙÛ˘ - º›ÏÈÔ˜ ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ EÀƒ∂Δ∏ƒπ∞™∏ ∫∂πª∂¡ø¡ M·›ÚË MÂÏÙ˙ÈÓ›ÙË - M·Ú›· ¶··ÛˆÙËÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¢π∞Ãøƒπ™ªOπ EΉfiÛÂȘ TƒOÃ∞§π∞ - T¿Î˘ AÓ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ™∂§π¢O¶Oπ∏™∏ M·›ÚË MÂÏÙ˙ÈÓ›ÙË ºπ§ª-MONTAZ EΉfiÛÂȘ TƒOÃ∞§π∞ E∫ΔÀ¶ø™∏ §π£O¶ƒπ¡Δ - I. ™Îo˘ÚÈ¿˜ E.¶.E. Bπμ§πO¢∂™π∞ B. K˘Ú·›Ô˜ - I. TÛȿη O.E.

¶EPIEXOMENA

TOMO™ ¶PøTO™ XΡ Ν Λ ΓΙ H ΩΗ ΚΑΙ Τ ΕΡΓ Τ Υ XΑΡ. TΡΙΚ ΥΠΗ – EΛΛΗΝΙΚΗ Π ΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤ ΡΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 O AΓΩNAΣ ΓIA TOYΣ ΘEΣMOYΣ H ΑΡ Η ΤΗΣ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 — T ς πτα ει; ρθρ! τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 — Παρελθ'ν κα) *νεστ,ς. ρθρ! τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 — H επιστ!λ- πρ!ς τ!ν εισαγγελ0α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 ñ «4E5α ρ!νται *ν τ6 8 :ρθρ6 ω = >σ?@ς κα) αB Cρετα) τDς κ!ινDς γν,μης». H κατFθεση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στ!ν ανακριτ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 ñ H ιστ!ρικ- πρ!κ-ρυ5η πρ!ς τ!ν ελληνικG λαG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 ñ «4Aγρ$πνως θK *πιτηρ8μεν τKς *νεργε ας τ8ν Cρ?8ν». Eγκ$κλι!ς πρ!ς ν!μFρ?ες και επFρ?!υς . . . . . . . . . . . . . . 135 ñ H καθι0ρωση της αρ?-ς της δεδηλωμ0νης. O λGγ!ς τ!υ ΘρGν!υ τ!υ Γεωργ !υ A´ στη B!υλ- . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 ñ Περ ευθ$νης υπ!υργ,ν. Oι θ0σεις τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 ñ «SH B!υλU εVναι σ8μα κυρ αρ?!ν». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 ñ «Συνδρ!μU ε>ς τ'ν Zπ[ρ τ8ν θεσμ8ν Cγ8να». ρθρ! τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 ñ «Π!λ τευμα :νευ κ!ιν!\!υλευτικ8ν κ!μμFτων διατελε] *ν Cναρ? ^ α». ρθρ! τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . 168 ñ «E>ργFσθη Zπ[ρ τ8ν φιλελευθ0ρων τ!a bEθν!υς θεσμ8ν». Eπικ-δει!ς λGγ!ς τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στ!ν Eπαμειν,νδα Δεληγε,ργη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 ñ «Πρ!εμF?ησεν Zπ[ρ παγι,σεως τ!a φιλελευθ0ρ!υ π!λιτε$ματ!ς». EπιτFφι!ς λGγ!ς τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στ!ν Aλ05ανδρ! K!υμ!υνδ!$ρ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 ñ Περ πρ!σGντων των δημ!σ ων υπαλλ-λων. AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 AΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Τ Υ K ΙΝ Β ΥΛΙ Υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 ñ Kαθι0ρωση ευρε ας εκλ!γικ-ς περιφ0ρειας —Περι!ρισμGς τ!υ αριθμ!$ των \!υλευτ,ν —Eκλ!γικGς νGμ!ς . . 178 ñ «T' κGμμα Tρικ!$πη e?ει fνα Cρ?ηγGν, μ αν Cπ!στ!λUν κα) hν πρGγραμμα». ρθρ! τ!υ Aγησ λα!υ ΓιαννGπ!υλ!υ Hπειρ,τη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 EiΩTEPIKH ΠOΛITIKH ΕΝΩΣΗ EΠΤΑΝΗΣ Υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 ñ SO Xαρ λα!ς Tρικ!$πης κα) = kEνωσις τDς SEπταν-σ!υ. AπGσπασμα \ι\λ !υ τ!υ Σ.Θ. ΛFσκαρι . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Π E P I E X O M E N A [9]

ñ H παρα?,ρηση των I!ν ων N-σων. AπGσπασμα \ι\λ !υ τ!υ Περ. MαnαρFκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 ñ «TUν συνθ-κην θK σε\ασθ8μεν oλ!ι». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στην Eθν!συν0λευση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 ñ O Xαρ λα!ς Tρικ!$πης για τη Συνθ-κη της pνωσης. AγGρευση στη B!υλ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 KΡΗΤΙΚ ΗΤΗΜΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 ñ Διακ! νωση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη πρ!ς τ!υς πρεσ\ευτ0ς. AπGσπασμα \ι\λ !υ τ!υ Γ. Tσ!κGπ!υλ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . 228 ñ «SOλGκληρ!ν τ' n-τημα τ!a SEλληνισμ!a παρ σταται *ν,πι!ν =μ8ν». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . 229 ñ Σ?Gλια τ!υ T$π!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 ñ «MGν!ν τUν Cντιπ!λ τευσιν qτ! δυνατ'ν νK μU πε σr η». ρθρ! της εφ. N¤· EÊËÌÂÚ›˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 ñ Tρικ!$πης-Kρ-τη. Π! ημα τ!υ Δημητρ !υ KGκκ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 ñ O ?ειρισμGς τ!υ Kρητικ!$ Zητ-ματ!ς. AπGσπασμα \ι\λ !υ τ!υ Γ. Tσ!κGπ!υλ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 ΠΡ ΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ HΠΕΙΡ Υ - ΣΥΝΕΔΡΙ Τ Υ BΕΡ ΛΙΝ Υ . . . . . . . 243 ñ «MεμφGμεθα τDς κυ\ερν-σεως oτι δ[ν *ν-ργησε». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 ñ «Θ0λωμεν εVσθαι ε>ς θ0σιν uνα πρ!καλ0σωμεν =με]ς τUν λ$σιν». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . 264 ñ «SH Cντ στασις τDς SEλλFδ!ς». ρθρ! τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 ñ SO Tρικ!$πης κα) = Θεσσαλ α. ρθρ! τ!υ Bασ. Σ. Mαρκεn νη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 BΑΛΚΑΝΙΚΗ Π ΛΙΤΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 ñ Συνθ-κη τ!υ ΦεσλF!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 ñ «SH wλλην!σερ\ικU συνθ-κη εVναι τ' Cναγκα]!ν συμπλ-ρωμα τDς π!λιτικDς μας». Δ!κ μι!ν τ!υ υπ!μν-ματ!ς τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη πρ!ς τ!ν Γε,ργι! A´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 ZΗΤΗΜΑ AΝΑΤ ΛΙΚΗΣ PΩΜΥΛΙΑΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 ñ «Δυστυ?8ς \λ0π!μεν τK πρFγματα CπελπιστικF». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 BΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ MΑΚΕΔ ΝΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 ñ «4Aφε$κτως θK συμ\r D x μ0γας πGλεμ!ς». Συν0ντευ5η τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στην εφημερ δα Manchester Guardian . . 285 BΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 ñ «Σ0ρ\!ι κα) kEλληνες νK \αδ nωμεν παραπλε$ρως Cλλ-λων». ΛGγ!ς τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στην «Eταιρ α τ!υ Aγ !υ ΣF\\α» στ! BελιγρFδι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 EΘΝΙΚΗ Π ΛΙΤΙΚΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 ñ Aνατ!λικG Z-τημα. «SH Eyρ,πη *πιλαμ\Fνεται μGν!ν τ8ν nητημFτων, zτινα *πι\Fλλει αyτr D = CνFγκη». ρθρ! τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 ñ Π!λιτικ- για τ!ν EλληνισμG. Oι pλληνες τ!υ Λ!νδ ν!υ τιμ!$ν τ!ν Xαρ. Tρικ!$πη. Oμιλ α τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στ! Λ!νδ ν! σε συνεστ αση της ελληνικ-ς κ!ινGτητας – Πρ!σφων-σεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 ñ SH π!λιτικU τDς wνGτητ!ς. ρθρ! τ!υ Γ.i. Kαραπαναγι,τ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 OIKONOMIKH ΠOΛITIKH ñ «T' bEθν!ς εVναι :5ι!ν τ8ν μ0τρων τ!$των». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 X A P I Λ A O Σ T P I K O Y Π H Σ [10]

ñ «Oyδ0π!τε γ!ητε$ει, πFντ!τε, oμως, καταπλ-ττει». ρθρ! της εφ. MË X¿ÓÂÛ·È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 ñ Πρ!ϋπ!λ!γισμGς τ!υ 1884 με περ σσευμα. AγGρευση-εισ-γηση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 ñ «SH oλη συνεδρ ασις Cν-κει ε>ς τ'ν κ. Tρικ!$πην». ρθρ! της εφ. AÎÚfiÔÏȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 ñ «|Hτ! = SEλλKς τ!a παρGντ!ς κα) τ!a μ0λλ!ντ!ς». ρθρ! της εφ. AÎÚfiÔÏȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 ñ «Kατ-γαγεν θρ αμ\!ν». ρθρ! της εφ. N¤· H̤ڷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 ñ«SH SEλλKς θ0λει νK n-σr η κα) θK n-σr η». AγGρευση-εισ-γηση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στ!ν πρ!ϋπ!λ!γισμG τ!υ 1885 . 340 ñ «|Hτ! πλ-ρης κα) τελε α !>κ!ν!μ!λ!γικU μελ0τη». ρθρα των εφ. AÈÒÓ, AÎÚfiÔÏȘ, ™Ê·›Ú·, ¶·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›· . . . 369 ñ Eπαν0ρ?εται ! πρ!ϋπ!λ!γισμGς τ!υ 1885. AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 ñ «ΘK διστFσr η = SEλλKς νK παρασκευασθr D πρ'ς ν0!υς Cγ8νας;». AγGρευση-εισ-γηση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στ!ν πρ!ϋπ!λ!γισμG τ!υ 1887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 ñ Tα !ικ!ν!μικF της EλλFδ!ς. AπGσπασμα \ι\λ !υ τ!υCh. Cheston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 ñ Πρ!ϋπ!λ!γισμGς 1888. AγGρευση-εισ-γηση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 ñ AυτGς και εκε ν!ι. ρθρ! τ!υ Bλ. Γα\ριηλ δη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 ñ «NK δ,σωμεν }θησιν ε>ς τKς δυνFμεις τKς παραγωγικKς τDς ?,ρας». AγGρευση-εισ-γηση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στ!ν πρ!ϋπ!λ!γισμG τ!υ 1889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 ñ «T' eθν!ς eσ?ε τ' σθ0ν!ς νK κατανικ-σr η πFσας τKς δυσ?ερε ας». AγGρευση-εισ-γηση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στ!ν πρ!ϋπ!λ!γισμG τ!υ 1890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 ñ «SH ψDφ!ς =μ8ν εVναι ψDφ!ς Zπ[ρ τDς πρ!κατG?!υ κυ\ερν-σεως». AγGρευση-εισ-γηση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στ!ν πρ!ϋπ!λ!γισμG τ!υ 1891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 ñ «bA\υσσ!ς ?ωρ nει τUν δρσιν τ!a κ. Tρικ!$πη *κ τDς δρFσεως τ!a κ. ΔηλιγιFννη». ρθρ! της εφ. AÎÚfiÔÏȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 ñ «Kα) =με]ς νK μετFσ?ωμεν τ8ν €φελημFτων τDς εyρωπαϊκDς συναδελφGτητας». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη για την !ικ!ν!μ α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 ñ «SH SEλλKς πρ0πει τα?ε] \-ματι νK φθFσr η ε>ς τ' ‚ψ!ς τ8ν :λλων συγ?ρGνων *θν8ν». AγGρευση-εισ-γηση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στ!ν πρ!ϋπ!λ!γισμG τ!υ 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 ñ Π,ς φθFσαμε στην πτ,?ευση. AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 Hª∞Ã∏°π∞Δ√¢∏ª√™π√Ã∂√™ – T! ν!μ!σ?0δι! της “πτω?ε$σεως”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 – H αγGρευση τ!υ πρωθυπ!υργ!$ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 – H απFντηση-επ θεση απG τ!ν Θ. ΔηλιγιFννη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 ñ H αντιμετ,πιση τ!υ δημ!σ !υ ?ρ0!υς. AγGρευση-εισ-γηση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στ!ν πρ!ϋπ!λ!γισμG τ!υ 1894 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 ñ «Πρ0πει νK παγι,σωμεν τUν π στιν τDς ?,ρας». AγGρευση - εισ-γηση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη στ!ν πρ!ϋπ!λ!γισμG τ!υ 1895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 ñ TK δ$! σ?0δια τ!a συμ\ι\ασμ!a. T' πρ,ην κα) τ' νaν. ρθρ! της εφ. TÔ ÕÛÙ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 ñ SH Bστ!ρ α τDς *πι\!λDς τ!a !>κ!ν!μικ!a *λ0γ?!υ. ρθρ! τ!υ Στ. ΣτεφFν!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 OI KYBEPNHΣEIΣ TOY XAPIΛAOY TPIKOYΠH ñ «SH ν0α κυ\0ρνησις θ0λει φ0ρει μετα\!λUν συστ-ματ!ς». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 ñ «4Eφ0ραμεν αyτKς *κε νας τKς πρ!τFσεις τKς xπ! ας *πηγγ0λθημεν». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . 539 ñ «EVναι π!λιτικU Cγν,μων, ƒλεθρ α κα) eν!?!ς». ρθρ! της εφ. ¶Úˆ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 ñ «4AνGρθωσιν τ!a νGμ!υ nητε] = κ!ινων α». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Π E P I E X O M E N A [11]

ñ Xαρ λα!ς Tρικ!$πης κα ΘεGδωρ!ς ΔηλιγιFννης. ρθρ! τ!υ Bλ. Γα\ριηλ δη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 ñ «Oyδε)ς περιε\λ-θη τ!σα$την παρK τ!a bEθν!υς *μπιστ!σ$νην». ρθρ! τ!υ N. Παπαλε5ανδρ- . . . . . . . . . . . . 553 ñ SH †ττα. ρθρ! τ!υ Bλ. Γα\ριηλ δη(;) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 ñ «SH θ0λησις τ!a λα!a εVναι σε\αστU διK πFντας». ρθρ! τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 ñ «MετK τDς αyτDς εyλα\ε ας κα) ε>ς τUν Cντιπ!λ τευσιν». Σ?Gλι! της εφ. AÎÚfiÔÏȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 ñ H πρ,τη δημι!υργικ- διακυ\0ρνηση 3 Mαρτ !υ 1882 - 7 Aπριλ !υ 1885. AπGσπασμα \ι\λ !υ τ!υ Π. MαnαρFκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 ñ E>ς Xαρ λα!ν Tρικ!$πην. Π! ημα τ!υ A?. ΠαρFσ?!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 ñ «TK πFντα *ν αyτ6 8 ε>σ) μεγFλα». ρθρ! τ!υ Timeson(= Eυστ. Xρ!νGπ!υλ!υ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 ñ «SH eλευσις ε>ς τK πρFγματα τ!a κ. Tρικ!$πη *50πλη5ε τUν Eyρ,πην». ρθρ! της εφ. The Times . . . . . . . . . . . . 572 ñ AB πρ!ν!μ αι. ρθρ! τ!υ Γ. ΦιλFρετ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 ñ SO μ0γας Zπνωτιστ-ς. ρθρ! τ!υ Bλ. Γα\ριηλ δη(;) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 ñ Ψηφ στηκαν 171 νGμ!ι σε μ α σ$ν!δ! της B!υλ-ς. Σ?Gλι! της εφ. AÎÚfiÔÏȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 ñ «TK λFθη μ!υ qσαν ƒλιγ,τερα τ!a CντιπFλ!υ μ!υ». ρθρ! της εφ. EÊËÌÂÚ›˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 ñ SO πατρι,της. Π! ημα τ!υ Δ. KGκκ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 ñ bEπεσε! Π! ημα τ!υ A?. ΠαρFσ?!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582 ñ «SH θ0λησις *πλ-ρωσεν τUν εyρε αν τ!a Tρικ!$πη διFν!ιαν». ρθρ! τ!υ γγ. BλF?!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 ñ «TK πFντα ε>ς τ' :κρ!ν :ωτ!ν». ρθρ! τ!υ Γ!ρ$λλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 ñ H δε$τερη δημι!υργικ- διακυ\0ρνηση. AπGσπασμα \ι\λ !υ τ!υ Π. MαnαρFκη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 ñ Aπ!λ!γισμGς τ!υ 0ργ!υ των κυ\ερν-σεων τ!υ Xαρ λα!υ Tρικ!$πη. AγGρευση τ!υ Aν. ΣιμGπ!υλ!υ . . . . . . . . 589 ñ O κ!ιν!\!υλευτικGς ρ-τ!ρας. Kρ σεις τ!υ N. KαnFnη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 ñ T! τρικ!υπικGν κGμμα. ρθρ! τ!υ Γ. Aσπρ0α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 ñ Π!λιτικ- σταδι!δρ!μ α τ!υ Xαρ λα!υ Tρικ!$πη. Π νακας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 H ΠAPAΠOMΠH TOY X. TPIKOYΠH ΣTO EIΔIKO ΔIKAΣTHPIO ñ «4Eν,πι!ν τ!a E>δικ!a Δικαστηρ !υ θ0λ!μεν δικασθr D πFντες». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . 627 ñ «bEφερε τ!@ς κατηγGρ!υς τ!υ €?ρ!@ς κα) C5 !υς !Œκτ!υ». ρθρ! της εφ. TÔ ÕÛÙ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 ñ «Zητ!aμεν παρK τDς B!υλDς, oπως μς παραπ0μψr η τ' τα?$τερ!ν ε>ς τ' δικαστ-ρι!ν». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 EYPETHPIA ñ Kυρ ων Oν!μFτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 ñ T!πωνυμ ων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 ñ Γεωγραφικ,ν Gρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 ñ Iστ!ρικ,ν Gρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 ñ Π!λιτιστικ,ν 0ργων - ευπ!ι ας - πρGν!ιας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 ñ KρFτ!υς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 ñ Oικ!ν!μ ας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 ñ ΓραμμFτων - τε?ν,ν - επιστημ,ν - εκπα δευσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 ñ T$π!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 X A P I Λ A O Σ T P I K O Y Π H Σ [12]

TOMO™ ¢EYTEPO™ EΘNIKH AMYNA ñ «AB παρασκευα) πρ0πει νK φ0ρωσι τα?0ως τ' Cπ!τ0λεσμα αyτ8ν». ρθρ! τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . 669 ñ «SH *θνικU παρασκευU εVναι n-τημα ZπFρ5εως τ!a wλληνισμ!a». ρθρ! τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . 670 ñ «bE?!μεν CνFγκην ZλικDς δυνFμεως, CλλK κα) θικ8ν δυνFμεων». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . 672 ñ «M[ μ0σα κα) *κπα δευση x στρατ'ς θK Cπ!\r D τελεσφGρ!ς». AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . 695 ñ Σπ0τσαι – kYδρα – ΨαρF. Π! ημα τ!υ Γ. Στρατ-γη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 ñ Oι πρ!σπFθειες τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη για την εθνικ- Fμυνα. AπGσπασμα \ι\λ !υ τ!υ Eπ. ΣτασινGπ!υλ!υ . . . . 705 ΔHMOΣIA EPΓA Oι ΣιδηρGδρ!μ!ι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 ñ O σιδηρGδρ!μ!ς ΠειραιF-ΛFρισας. AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 ñ Mελετ!$σε και τη nε$5η P !υ-Aντιρρ !υ τ! 1889. AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 ñ T! ?ρ!νικG της κατασκευ-ς των σιδηρ!δρGμων της Πελ!π!νν-σ!υ. ρθρ! απG τ! συλλ!γικG 0ργ! «H EλλFς κατF τ!υς Oλυμπιακ!$ς Aγ,νας τ!υ 1896» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 διFν!ι5η δι,ρυγας K!ρ νθ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725 ñ Tα εγκα νια των εργασι,ν διFν!ι5ης της Δι,ρυγας της K!ρ νθ!υ. ρθρ! τ!υ περ. ¢ÂÏÙ›ÔÓ Ù˘ EÛÙ›·˜ . . . . . . . . . . . 727 ñ H συμφων α για τη δι,ρυγα με τ!υς A. ΣυγγρG και A. BλαστG. ρθρ! της εφ. AÎÚfiÔÏȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 ñ Σε ελληνικ- εταιρε α η διFν!ι5η της Δι,ρυγας. AγGρευση τ!υ XαριλF!υ Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 ñ Nαυτικ- δ$ναμις. ρθρ! της εφ. ¶·ÏÈÁÁÂÓÂÛ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 H απ!5-ρανση της λ μνης KωπαΪδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 ñ Eισηγητικ- 0κθεση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 ñ Aπ!5-ρανση Kωπα‘δας. AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 OδικG δ κτυ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 ñ ΔρGμ!ι 3.080 ?ιλι!μ0τρων. AγGρευση τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 H AΘHNA THΣ EΠOXHΣ TOY XAPIΛAOY TPIKOYΠH ñ N0αι 4AθDναι. ρθρ! τ!υ Γ. Πωπ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 759 Π E P I E X O M E N A [13]

ñ H επ!?- τ!υ Xαρ λα!υ Tρικ!$πη. AπGσπασμα \ι\λ !υ τ!υ Eπαμ. ΣτασινGπ!υλ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 ñ Π!λιτιστικF 0ργα – pργα ε5ωραϊσμ!$. ρθρα και ειδ-σεις απG τ!ν T$π! της επ!?-ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 ñ Πρασιν nει η Aθ-να . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 ñ K-π!ς στ! ZFππει! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 ñ T! M!υσε ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 778 ñ Δενδρ!φυτε$σεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 ñ Συμπλ-ρωση τ!υ M!υσε !υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 ñ M!υσε ! στην AκρGπ!λη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 ñ Θεμελι,νεται η Eθνικ- Bι\λι!θ-κη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 ñ Στην AκρGπ!λη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 ñ SO κ. Tρικ!$πης περ) τ!a κατα\ρ0γματ!ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 ñ Yπηρεσ α κατα\ρ0γματ!ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 ñ N0α κτ ρια υπ!υργε ων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 ñ Σταθμ! σιδηρ!δρGμων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 ñ E5ωραϊσμGς τ!υ M!υσε !υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 ñ KατεδFφιση ε5ωραϊσμ!$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 ñ «SYπ' τUν σκιKν τ8ν α>,νων» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 ñ TK 4Oλ$μπια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 ñ TK *γκα νια τ!a Zαππε !υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 ñ ΦιλGδ!5α σ?0δια για τις αρ?αιGτητες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 ñ ΠρFσιν! στις πλατε ες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 ñ «T' 4Eθνικ'ν M!υσε]!ν εVναι δημι!$ργημα τ!a XαριλF!υ Tρικ!$πη». ρθρ! τ!υ Eμμ. Λυκ!$δη . . . . . . . . . . . 790 H HTTA ΣTIΣ EKΛOΓEΣ H AΠOXΩPHΣH KAI TO TEΛOΣ TOY X. TPIKOYΠH ñ H επιστ!λ- τ!υ Xαρ. Tρικ!$πη πρ!ς την αδελφ- τ!υ μετF την εκλ!γικ- τ!υ απ!τυ? α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 ñ «Δ[ν εVναι μαται!π!ν α τ' π!λιτε$εσθαι Zπ' τ!ι!$τ!υς oρ!υς;». O Xαρ. Tρικ!$πης ανακ!ιν,νει στ!υς φ λ!υς τ!υ την απ!?,ρησ- τ!υ απG την π!λιτικ- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 ñ H -ττα στις εκλ!γ0ς και τ! τ0λ!ς. AπGσπασμα \ι\λ !υ τ!υ K. ΠετρGπ!υλ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 O ANΘPΩΠOΣ TPIKOYΠHΣ A) IΔIΩTIKH ZΩH ñ Oικ!γ0νεια Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 ñ «K!ιμται ƒλ γ!ν, τρ,γει ƒλ γ!ν». ρθρ! της εφ. N¤· EÊËÌÂÚ›˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 ñ 4Eκ τ!a \ !υ τ!a Tρικ!$πη. ρθρ! της εφ. TÔ ÕÛÙ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 ñ Σημει,σεις περ Tρικ!$πη. ρθρ! τ!υ Δ. K[αλαπ!θFκη] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807 ñ XαρακτηριστικK τ!a Tρικ!$πη. ρθρ! της εφ. AÎÚfiÔÏȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 ñ Σημει,σεις *κ τ!a \ !υ τ!a Tρικ!$πη. ρθρ! της εφ. EÛÙ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 X A P I Λ A O Σ T P I K O Y Π H Σ [14]

ñ «Eγκατ0λειψε τα πFντα για να μ!ιραστε τη μ! ρα τ!υ αδελφ!$ της». AπGσπασμα \ι\λ !υ τ!υ G. Deschamps 815 ñ A>σθηματικα) περιπ0τειαι τ!a XαριλF!υ Tρικ!$πη. ρθρ! τ!υ Γ. K. Aσπρ0α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817 ñ Σ!φ α Tρικ!$πη. ρθρ! τ!υ Σπ. MελF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 ñ H Σ!φ α. ρθρ! τ!υ K. ΠαλαμF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 ñ T' σπ τι π!@ φε$γει. kEνα γκρ0μισμα. ρθρ! τ!υ K. Σπαν!$δη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 ñ O ιστ!ρικGς ! κ!ς της !δ!$ Aκαδημ ας. ρθρ! της εφ. ™ÎÚÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 B) ΠAPAΠOΛITIKA KAI AMIMHTA ñ Xαρ nει τις απ!δ!?0ς τ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828 ñ Aνατρ0πει τη δ!υλικ- εθιμ!τυπ α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828 ñ Kαι δωρητ-ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 ñ «Δ[ν εVναι ρυFκι!ν. EVναι κGπαν!ς» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 ñ «bEπαθεν = B!υλU τρικ!υπ τιδα» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 ñ Tα θεωρε α μαn τ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 ñ «TK ντ0ρτια τDς κ!υραμFνας» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 ñ «Kα) τK \,δια θ’ CνασFν!υν!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 ñ Δια?ειριστ-ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 ñ «4Eγλυτ,σαμεν» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 ñ Eνδιαφ0ρ!ν για τ!υς ΠGντι!υς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 ñ Πειθαρ? α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 ñ Πρ,τ!ς σε πωλ-σεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 ñ T!ν 0κλαυσε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 ñ H ικανGτης και η ανικανGτης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 ñ AκατF\λητ!ς πεn!πGρ!ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 ñ «Πρ!σ0δραμε πρ8τ!ς x Tρικ!$πης» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 ñ Eπικεφαλ-ς πυρ!σ\εστ,ν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 ñ Kαι θεατρGφιλ!ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 ñ Πρ'ς τ' θεαθDναι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 ñ Πειραϊκ- καλλ!ν- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 ñ «EVναι α>σιGδ!5!ς» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 ñ «M[ 17 ν!μ!σ?0δια» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 ñ «Tρικ!υπFκια!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 ñ Διαφων α με ΓFλλ!υς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 ñ Πασ?αλινG τραπ0nι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 ñ AνFσαναν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 ñ Πρ!σωπ!γραφ α . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 ñ «MεγFλ! κεφFλι» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 ñ Mε ρεπ!$μπλικα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 ñ «E>ς τKς κεφαλKς φ λων τ!a συρμ!a» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 ñ M!ν!τ!ν α τρ!φ-ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 ñ Φωτ!γεν-ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 ñ Aλλαγ- καπ0λ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 ñ Xωνε$ει και σ δηρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 ñ Πρ!τ!μ0ς Tρικ!$πη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 837 ñ «NK τρ,γr η καλαμπGκι» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 ñ «Tελατ νι», ε πε και τ!ν 0κανε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 Π E P I E X O M E N A [15]

ñ «EVναι *γκFθετ!ι *κ τ!a καπν!κ!πτηρ !υ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 ñ «...ΣιγU κα) Zπ!μ!ν-!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 ñ BρF?!ς εκ γραν τ!υ... και η γραν τα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 838 ñ T!υς ανFγκασε να μην «τ' κGψ!υν λFσπη» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 ñ «Pακ!συλλ0κται» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 ñ pνδει5η τιμ-ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 ñ Eπ κεφαλ-ς την εικGνα τ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 ñ AτFρα?!ς και στην -ττα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 ñ SO =ττημ0ν!ς κα) x νικητ-ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 ñ «T διF\!λ!ν μαγε αν εV?εν x Tρικ!$πης» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 ñ IππGτης κυνηγGς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 ñ AκαταπGνητ!ς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 ñ Tην 0πιασαν μGν!ν τα σκFγια τ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 ñ Aληθ-ς αρ?ηγGς τ!υ pθν!υς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 ñ Eπ0στρεψε τη δωρεF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 842 ñ «Λ!ιπGν, Cκ!$ετε!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 ñ Δεν -θελε \ασιλικGν σFλπισμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 ñ T! μεγαλε !ν τ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 ñ «“Aν δ[ν εVναι, πρ0πει νK φανr D» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 ñ «Nε!φ,τιστ!ς *5ωμGτης» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 ñ «NK n-σr η ? λια ?ρGνια τ! τρικ!υπ0ικ! κGμμα» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 ñ Στ! θωρηκτG “ΨαρF” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 ñ «ΣFυλωκ κα) n0ντλεμαν» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 ñ E$ν!ια της τ$?ης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 ñ «Tρικ!υπικ'ν εyτυ?[ς τ' 1892» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 ñ Eλαι!γραφ α τ!υ αντ 200 γρ!σ ων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 ñ «4Hκ!$ετ! μGν!ν x κτ$π!ς τ!a ”ρ!λ!γ !υ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 ñ Eκ Παρισ ων εικGνες τ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 ñ «Z-τω = πατρ ς!» – «Z-τω x Tρικ!$πης!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 ñ H εικGνα τ!υ και μαρτυριFρικ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 ñ Yπ0ρ Tρικ!$πη και ! Σλ-μαν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 ñ «M[ τ' •μισυ €?ρ ασεν» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 ñ ΠεριπατητικGς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 ñ «NK *πιτ θεται πFντ!τε» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 ñ Kαι ωρ!λ!γ!π!ιGς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 ñ «M- τUν κFμετε!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 ñ H αλ-θεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 ñ «Φ!\-θηκα τ' μFτι τ!υ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 ñ «Kα) αB κυρ αι *τρελλFθησαν» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 ñ «B σμαρκ, B!$δας και Tρικ!$πης» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848 ñ «XριστGς – MωFμεθ – Tρικ!$πης!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 ñ «Πρ' μις σφιγγGς» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 ñ «4AπτGητ!ς κα) στ'ν σεισμGν» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 ñ «Tρικ!υπ nετε, MεγαλειGτατε!» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 ñ Tρικ!υπικGς μ0?ρι θανFτ!υ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 X A P I Λ A O Σ T P I K O Y Π H Σ [16]

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz