Το Κυπριακό στη Βουλή των Ελλήνων. Τόμος Δ' 1974-1989

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΤΟΜΟΣ Δ' 1974- 1989 Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών Αθήνα 1994

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ

Copyright 1994 Βουλής των Ελλήνων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΤΟΜΟΣ Δ' 1974-1989 Συλλογή των κειμένων και επιμέλεια ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΡΟΖΗΣΗ Δ.Ν., Επιστημονικού Συνεργάτη της Διευθύνσεως Επιστημονικών Μελετών της Βουλής ΑΘΗΝΑ 1997

ΕΤΟΣ 1974 1975 1976 1977 1978 1981 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ 1 2 21 39 47 4~ 49 56 5~ 6U 161 179 329

1974 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΣΤ ' 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1974 .\. 1\Ιϊ'Ι,(J~ .............................................................................. . Ί f -rρ::ιγι·>~~:r ,ij.ς ~ατχτιη~::zς μl :ι.ι:ιpuι;>ωο;.ι.χ ,ην 7:'p::o3ι:n[z τΥ,ς J\6:-:p•cι:; Y.J:t τ1)•ι είσ-Ci~() τής Xι:Jp:r.ς μ.χς σε μf:r.. ιy>&iσ-η μ::­ γ~λων έ-D·ΗΥ,.ώ·ν κ.~ν-~:Υιων-. ε~νχ~ Υ~,,~.~Ος -:-ήr; ξέΨη; έ,ξά.ρ·τττrη;. ε(·ι:>:~ ΥJ::>:•pπ-0ς τijις ..:cιλιτ~Υ-1;.ς τί:>ν Ί lνι.}[J,f·ιωΝ 11 ολ~τειι7>ν. 'f[ έ.~άοpηpη σ.U·τή, γιά π•cιλλ!l zρbν~χ έ.μ?J:"ffζ'J'ItX'f σ~·ι εuλ•'-"'(ία", σ'οΖ'Ι ή έ.).;:~{;l;:p'IJ έ:;:tλ•rιγή μ21ς, σιlν Y.:;pt,pzί:r Y..Xt έλεu-Θ~ρσJ 1\?άοτω•;. Σ-r·f;ν ~~ΟΟ?'Υ:::ιχ ΟiJ.ως ::ιύ-rη ή 'Ji]λλά3χ μ::-;χτρ&.π-ψ.ε σε Ζ·ιχ άιμ:·?~.Υ.Χ'Ι!Υ.? 7:'-pr:..τ.εY.t()(Ci't'(). Σ•το ένεpγτιτ!Υ.C τcι:J. κ.. Πf'<ιJ­ {Ιο":t~·:ηγ:>:ϊ Y.:xl τίιΝ σο~ν~p.·c~των το,;, <τtVτι Kli~ι.ρovφ"r) <τuν&pγmίχς y,:nJ:λι;.-r[ζcr;;J.~ τ.;γι -κ.αιτJ:'j(ελίχ YJXt τ-Ι)·ι ϊ!;ι:Μ μχ; ά::~ -.ο σ-:ρχ-r!ω-;ι,)ι ΝΛΤΟ :ι.7\ ":;.~ς ;.ι.ττι.χν!::r:ι;ο~ς τ0ι~. 'FΊπισ~~'"Ι./~J.ά:ζ·~·Jιμε τιi μέ·-;ρχ -:t1oU έ~ ήiγ~~λλ~ ό χ. Π ρό~~ρcις 1ια τ·(;"' ~).~;:Οι;ψη φj-;ij.; τr,ι; άι::b7'"'+.; τω, μ;ολονbτι σ-r;:ι.ε~ι~·ιο"Jiμε τtς Υ.αΙ-Θ:>Ηερήσ-ει•; ~~υ -;ροψα%τφrι τ.'Ο!-ι.iλ1., ~ιε~ν-ij σχόλι•z. ::~~ ή 'Εiλλ~:3;ι: ..:pbY.ε.~'t''-~ νά έπ~στρέψει σ''t'Ο~ς κ.bλ;.ο•Jς της Άτλχν-rι:~.r,ι; Σ~•:J.μαγί1.1ι;. Ί~π~·8crι.ψ.&ζ·ο:;.μ.ιε έπί::rη; x::z-1 τΥι·ι έ~::ι'ί­ ·r~λί·χ. οη ή K~~~P'I't'J"'IJ 'l:'p•crι.ω-ρε.t crτ},·•Ι a-n~~κ.mί::z-. τ-ϊ;1; i%-t2'- ,').;ι~·?φης το~ κ::z.Sεστώτοr;ος τών άi:Jε?~Χ:Ι'rΗΥ.ώ-ν 6ά'J%J.'I στη ' 'Ι 1 ~ ' ' ') •1• ' ' ) ' '~ ' zιιψχ μ.χς. <J~κ.η μ:r:ς Ot'V't't ,'f,ψ't). jtiX μια π ,η~ως αΙ:ιε::Ι",.ι.ε~τη ά-ι;~"·"'f'l'ix, ζ·φίi τ1;rι έ:!;·οο•cι y,:r:l οο~ -rΥιν ':t'C•λι·τ~'Υ . .η σΊJ;.t(J.;X"f.ίGΙ τ:ιJ· Ν Λ 1'0 y,)'t τ-Ι)·ι άο1t'CΙ:ι&::ι.?:ί'Ι·Ιjη ολω'Ι 'tW'I άμε.ptΥο:ιι'Ι~Υ.ών Μτ~ω·ι άπο ,.η Χι:>ρχ μ;:r.ς. Ί•.Jπικ=·:ιτι;.Gο:J.ε Ο:J.ως. κά8·ε. 6τμ.χ Π'CΙU -.9-cl: τεfνε.~ σ''!'T'fl έπ~~:ιλ-Ιj το~ έλέγχω 'Y.Xt σττιν τ::λε·~τ'χί:;z; "('!•>- νι~ το~ έλλ:7.,3tκ.ο:J. χώ-p·C'IJ M:l ψοο~χ.~ σε ολε.ς τt; ΟΙJι;.ιlς τή; έ-Ο·ι::~.7jις •ι.:llς ζωij,ς Y.:xl tΟt•οcί·τε.ρχ τ&Jν έ·ιό~λω·ι ouν&i:JJE(oJ.V. ΊΙ οιy~τ;τrορί·α τ-ijς 2:t ης 'Απριλίο.u ·YJ:lit ή ::ι:J::;;ιαrιι.η τρχγωi3ft.ι ίι::Ο"/F'~t~ν~•;.ν ,b έ:-9ν•(;ς όλόΚιλΥ)ΥJ ν~ Υ.ά-:η) νiε.ς έπιλ•crrές, έ.Χ.ι -J.έλΟιLΙ[J.ε ν.Ζ άποφ~yοuμ·ε κ.χιr~οορ-ιι•ες έ-8-ν!Ι:ι.ες :r-Jμ?ο.ρές. Δε·ι ;.ρ;.­ :~.;•.•χι μόνο ι~ιΧ το ~'~'JJ!X ri,ι; Κ~.,~~·~. 7:C•u με τlς ε•jλ·'-"'(fε.; 't'C•'J Υ.. Κίτιγy,ε.ρ r;οί ΤΙJι~ρ;ιιcιι είσ&Οιλε.ίς έγΥ.,1'0'7τά·9ψ:zν σε Ψισλ:. :ι.:Ι"'t 'r.'C•λu σy;ι·ι.χιηΥ~~ τμ~μ.χ τrι;. Π pb:ι.ε~τα:~ κ.χi yι.Ζ το ·9·~:ι.χ τ-ijι; uψ 1:λιαχρ 'I)Πi'a·cς Y..1.!t το Ο! 7ψΥ.W ς u ΠOY.t'I•:J~(J:ενa -τ:pό~λr:ο.:ι τ.ryι; 'Γc-:.>p.Y .. ~Y.:~,; {JJ~~σrJότ-ητοζ ~η; Θ~άι:ης. ,E~~·J έγy,:;τ~.pχ a~ν ληr-Θ'?i>ν τά cίπχ~:ι:·[τητχ μ.έ.ρ:t ι:ά τ1;οι άl·ι;;·ιτιy.ή μ:χς •:φ~.ττ::τ11ί::r 'YJ:I't τ-1] z:ιλu')~ωτη τ-ϊjς ~~·ιι:~.ij; έ·ιbτ-r;-.:".>; 'ΙJ:I'·: l€.'J 7:·~··)zω·~~~'J'J:>~.z σ't'·hν Υ.τλλ~έpγ:.~Χ 'jt:.·H~)ν φ~λ~Υ.ών rri~ι;:_ων ;J~ οχ~-; ·τt~ χ(~)ιpι;,ς "/.1.'1 ι~~·2:fτε~ιχ. τ1; Σ?:J'.Χλ~·7ttΊ'.ε; "/... :7-t τlς ~~fj"ι Ξ.J~Ξι;. ~~ν ~;:c:-ι..λεfε:τσ..t γ' ά~J"τt.μ:.·τω:::[,-ο:;μ.s σ6·J"rC4;J.·X ~·:rηzF;: ί; :ι. χ: :I''J τ &,-ε ι ς. ~k Οτt eι,1ΗΙ~ά τΟ J(:.;π.~tι3.'Υ .. ό, έ::αι'JΙ~ΡΊ.ό;J.1Ι1'":Ξ. στΤμ -π.ρότmή μ,::z;. Νά ~rμ.ιωpτrβ-ij ~~:;z;y,~~ψι:ι:·τ·:ι.η έ::ιψrJπή. ποu νι% έ·ιηιι::­ ρι:J•ιετ:ι:~ σχ~•-~.Υ.Χ 1-1l •tς έ.~ελfξεις -ι..::ιt νΧ τ~η.~:lλλε~ n1, ~~χμ.b??ω·,-η μιιiς -ιJ~ι'ΙrΊ; γρ·Υ:!J.:ιijς. 0: i3::~.sς μ:χς άπ6ψ~:ς ε[Ψr•. 'J77εi'ς. ~-~~ο~:ι~μ.ιε δη ή 'ι•;ni~x εz::! Ί.pέ':Jς '/α έξ:ι:σ-ι;>:ιλfσ-'(). σε έγ:~.οοpi3ι:ι; O"U'iε.p·rmίx μl τ·'φ κ~'Π'pt:ΧΥ.η ήγε,f::ι uπο τον Μ~ , \ ~ (\ - ,, ' ' ' '1 ' ' , :ι.~p~ο, το·:.ις οι•εvνεις οροο;, ':t'OU να επιιτρεψι:ι~·ι τ·φ <:r::Ciχ<·>ρψη τώ·ι '11:-:.ι:Υ.:Υ.ών χ:.ι\ 'Ελλ:;ιδι:~.ι~J·ι ~τp:ηε~:.ι:l-:ω·ι. -:·{.·ι Υ.:Ι"τ~Ί.~~ωη; I f \ t I \ t / I r• ~ τr,.ς άτη;ξ:ι:ρτr;:η:.ι:ς 7,:\'t οc:ι.;:ρ:.ι~οτητας, ·τrj'i α;:οy,?:;.~-σ-r, Y.X:J~ ο:- , ' ' ) ~ - . ' . Ί.eιτφ.rp-ης κ:.ι~ Υ.:χ9-·:: μ~τ·:Ι":Υ.tνφrι; ιπ ,η·νο·~·η.ω·ι :ι.1ι •rrι α:πο- . r . " , ) , . , . στρ:ι:τι:~.cποίτ.::rη τής l\ ηJλ~ΨφG~. ~τα 7: .:.~σ-~:1' ~~~:ι -r, ι - .... ' I" ' ~' - ' p:)i)μισrι τ~>·ι σ"',(ε::r;:ων των ~·;ο \.Οtνcιηjτων <Jε't μ:::G•?~t 7:'~pα. ' , , ι.- ι ~ . ι ν.Ζ εi•n,t ·ι.χ.p'Ιtvς ελω-:;\ε.ρω'ι μ.~τ:ι;u τα·>ς u!::Ζ•πρ:Ι"γ;J.:Ι"τΞ:~'J'εων, μ.ε τiς κ:ιΗς ίιπη?'::.:rί1•ς x.1i ·•·r1·ι "~λι.:~.·Ι-1 έπuησ-·η τcι~ Σ~::J.~ω- •• ι - )}} \' '" ' ~· '. -' λισ) 'Ααφ.:χλ;ι1; τ:-ο \ . . '-'· :~.1ι οzι οπ-c.ιω~r,:-:·ατ·:: ·ιεr:.') .!.π.cι.ι Ί'ρψ.ε.ροuς. '() ι..::~ποια:ι.i;ς 'Εί.λ-r,νιψ~ς ΟΟΥ.ψ.ά~ετ:.ιt σΥ.λτιρότl.τα :ι.::zl ·ή I I \I \ "' .... \ ~ι: ~ - I - \ Ι\ εu-IJ.u·ιτ, ι: α την τραγι·ι~::χ τοu σε ν ε..,;.ι•ι-;λειται μονο σ- ,ι;,uς i - ' , ) ) 1 , 1 ι Ι .- ι μ.ο:Υ.:ι:'Ιοuς α •. ΙΧ :ι.χι ::r:ouς πp:χ:ι.τοpες το~ς της χοu'Ιτ::ι:ς. ' ' Ι'Ι' Ίι, - ' ' l~'ι\. ' ' '!•'' . Το \ \ •.. ::rωτεpιχ~u Υ.:ιι η •,:..>. , τ.ρeι-;::ι·ιο~·ι '1~η·ι • ..ινι:ι.η , \ ι , • "ι ' ') ... -,... "'Y""Q,''J..,.. ... ""'''.,....,.-,;,. 't ντtπροJωπε:Χ να ΕΥ.Οω::rr:ι:;ν σtο τe ,ο~ τr,":ι ίt'"'"Γ" :.> 'ι':Ι ..,..,,_,,,.,ισ~ως, u.+,ν'J'J.1. πο~ ν~ ~ί'.~~~~εt -;~ν σu.:J.~ιρ&1-;Υ.σ"Ιj κ:χi 't"'~') άλ):fΊ- . Ι I ι Ι I"' Η \ 1 1 () Η λεηuη τοu "Ε-~·ιοuς, ..:ρi;ς :ιίιτό·;, ο;.ως :ι.αι τ·φ ;.εποι·ν-Υ)::r·η οτι f ~ι ι f Ι ' ' 1 1 Υ 1 -- '_. 1 ' - !} ' η ~:χa:ι·η uπο·:;\ε'Jη "(!:Χ τ·φ ο;.~ια αγω'Ιι,ομα"J '"' α .. ο Υ.οι ιοu · α ·~ρ ι :.ιμδεύ,-,ι.

1975 '() ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΛΑ' 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1975 εz<.ι. το'Ι· 1\. 1\:\1'.\\1.\\ι\11~ ιll;:-~·~~;;~; •·Γ,; 1\:;:ο~·ι·~;,: .• ;\. 1\·~ \:λi~;~:;::;::;:;~:i~if~~~;:::f~!~~~::~~~fζ/f:;ti{{' "1.: -~~ ~ 'J 1 :·(;·ι -ι.J.·J'..ι; :{ ~ ·r, ι;~ ·ι J.'J:·ςι t·>; ι;~ 1.1. :c IJJ{'fι!Ξ-'ι·r, ·ι. ι; :ι:ι: ~ -~ίJ. i-::;~;:;~ i·ι :ι:) :;.:;:1~~ ·;2 ί.·r.~·-J.ι:,~·ι <:)~:'j-:;.i·,y~ ι::;ω:Cι~~·;ί.~J.~. ϊ. 'J '· 'Ι ":J. ar ~'Ι'J ",j') (:)•;: :-:ι.~ 'ΙC,: z Ξ,:~: J;J. 'j ~. ":χ i;: :,: ~ i_i. J/ ]: J. ';(~j') (.;:(;~(•)'/ -~1 ~::'i:;·;.-:::' .. ··ι ·,~ Ξτ(,/~r·r·J·~·?ι 7:i:r,·;fJ:Ξ.,:'.J·ι :~; ~ι~J::J.:ι:. 1\.~r:~.: ~ι:.Ji.-~J:~f,. . , . ~ , .1ε·ι r;;J.-::eι;·Ξt ν:ι. f"j:ι:ι.·r,-;.r:ι Ί.J•ι;.~; :~:l -:·r,·ι Ξ.~ω:;.;:"Ι.'f,'Ι ·;-:r,- ι.::~zr;·ι :~; zι~),::r.;. ϊ.<•).~~; ν:ι. 1.·ι].~;;-~-~ :;:·ςι ~7::"/.;J.:·:~j']. ::;.·~·~~ Z"J.:':J'!:'J.J'fι. ,( 1;:-ι-); ·:·ιω~~-~;.:;.. -=~·ι :::ί.!:.ι·:Υ.~':ι "Ι. Υ~~~ 'J--:-::ι.~z;,•, :1.~1 G:>:-;.·f;~ ~::~::.~'ι'(ι1'7:; :7:1;·ι ~::.·J·~~ i'.l.::C:τ:τ;·r.. :J.ε i'.JF~Y. Z1?1.·i'.7"t;F~'j':~"I.C1. :·(,·ι :l.;:i·~-;,~:ι: "1.1.~ :·ςι Χ:·Ξ.~7.~6:·r;:Υ. '1 { -;:~lj-;;::f·J·Ξ.~1 :ij; ~·r:J.~'.ιJi~γ~J.; ~τ-·f;~(•Ι;. Ύί ;;--:=ι) χ -:-:~r.ι ~~'.ι ~~ ~ ~ :-:-:ιJ ~:(:)'ι :.~z Ξ :τ::J.~ι:.:1 .:.-. ... ·(.·-;: ~ _:_t_'J_:;_. _:.: i:-:-_. ~-~: ;:.. ?~~ ;J.6·;r_.ν ~~·ι • Ι-. ( ' -- - "'~// ..... -~-.-~":':'Ι~~. J!"':":.Ξ.':(•)1Ξ. ~-=Υ.·J;~~;ι "/.11, 1J.'.J'ι.•J.1. 7. •. .J~:.I,;..ιJ.'l..7.. "'·' '"'· ..,, . .ι • " I • ' i-::~"Ι.f·ι·::.ι·;ι:ι·ι "'.i.:J-'}·~·ι. ~:)],:,i~i3f:~~;:~:~Ξi5Ξ';~i:'~~:~:π::;::;1;~;l:,1:~ "1~ -·(·ι v(·)Y ~i.(•)'i -;C~J'I ί."J(~)'I, Ί I ~~ :1.1-;Y.;';J'J:; ?'J:·r, ε;:ο~:~- ~~.'(i ;;:]~~-ι:~: {~ι;~:ι;, ζ:~Ί~:;·~; ~ ~-~-Γι:ι.l ~ r,~ ι.r,-ι c·:ι.: ι. Γ. ~-ιJ ~~ ~ J. ' ' ' " I \ \ "'~.'J 7 'J.- 'l·>J'•ι~'/.'.'J/'J~. J.'i)Ί~r· ·--•"ΙΓ' =?(·)' ';-' '/.' ' ':~'1.'/'ι:ι/~'Ι.".ι~ ~- . ' , . '.i"'..ι,''·.ι~ .. ,J •• , "'ι ·_::·~',.,..,ι,-~ J~--:::..~ι.r.ι·J'J a1'(•)'J~J[J.Cι~ Ί.1.: 7:~tJ'::'J.'Ι7".ι; [J.~"Ι.p'):ιO'.'J. '1.7.~ •. ,~.Ί-'i"U'f'JZ·~· '1-,.~,·r:J =... •ν7. -·f:·ι =; .. .;.,.r~ι :c.~ Χ'JJ'J/j'.J "1.1.~ ι;·r:'J.~J:.J:.γ~'J'J .;ι~;-J.·r,μ.:ι: .' ·· ι, ·- i' • · ~ ι ,- \ ι ι , , • , , . . •· • ;.-~~~7.·.&:-r;:·~; "/.1.', ·~"[C•J'Ι~:t.; "'(~~ :'.ι μ::ι.ι.~·ι. - jj y;π.'::ί.'.··~.j~7J'I ι.'y·,)~ -;):; :~Ξ>•Ξ;; ~;:>~-~~~J>i~:~ .~;:~~~ ~:;~:, ~,~;.-~:~:~;:}:Ξ.:;~,Ξ:··Ξ,~Ξ~Ξ~~:Ξ:~ι·:~~~.~:~·~i;c~.ΞΞ -::;:'./:ί.-~:;.7:7. ";(~)') i.J(~)'J '1:7~ J.~ ·~J.Ξ.7).~~ ":(ι)'J G:Ξ•ιi;~~; ~-~'ι1: 7.~ !:~,:ι$ iz:~·ι1: ι;:'jJ 7:;:.-r,Jzόλ·r;·jJ.'J -;~·ι Jlλci-;ωνα )(:Xt -:~·~ (·)~·..ι~.::~~~-r,·ι. Jι:~~~i'.ι~)7'::FJ. t;; -;·(,·, ~~~·~·ι-f, ~(·)f.. o~~:J ~(·ι ~;-:~~~ ~;:' :~;~~~~.: J: ~~Ι~~~>;: ;t:r,i~~~~:,;·;;:~ :~~·ζ;~~· ~~~~-~~~~~~.ί~;·~/r. ... , . . t;. ~I.(•)Ί~Ί:J~ '/.•Υ.~ 1~ . , ,. r... :--:~!J~ ;:Ί;~Ξ.'/.7./.Ξ.j'Ξ '·χ~; i·J·ι~Ί.~-;;J.6ς. JJ:r,; :Υ;; :~::·J·,:,j; ';7~Y.γ:J."J.7~i'.~ι:·r;:·:; C.ΖΊ<ί.ί.·rι'Ι~';:•,,:·ι:υ~ ~~J-r~;x~. ~:J~~~J~ :1: i·ι:ι:; -=~z·;·Γι:~;. 'J":ιτfΊF;,; .. Jj, εί.:.γJ. ::~~- 1\~F:~~ ~'j·Ji-Ξ:.J:1;. ·J7. ' . :. ~ 2 ~:;::.,:~'/.~'.ι Y.J:(ι)'J :ω·ι ~~Ξ'ιΞ.:;!(ι)'J .. ;"-Υ. 'ι'Υ. '::Ξ'J•.J·(. ·fι ~::.·.J·;f.;. 'J./.1.'1 1.1.~ ·(, :ι:,-;pΊ.!ί'.·(, Ί.Ο~'~'r, --;·η:,μ.,ί. 0:~ +ι Ί'lj:.JF"Ι)"J. Ξ.~-,,~ i;ι.:.~·,·ίί -::~·j '--=~· '/.:t. I(J.~ ,J2 :0 -;:~~~ω 7.7.:5: :~6-::fj'J ;lν:~"Ι.~~:).~'Ι~:ιλ·J a/.1.~ _1.;:~~­ "1.1.-:~Ι.·r.ϊ::':ιν. ~!~:~ -::~7-;~~f·) ό-:~ ~~·ι;ι.~ 1~~·ιΊ.:ΓJ; ·~ έ-;:~ί.-;7~; ":ι~IJ·J~ ~-(1 -::'.ι:Ξ. -;:~:~ί,·(.~J.7.7.f.ι;. zω~~; ":;.J,I 11.~~ -::;~σ:·-~~~';~)λ'J ':(~)'J 1~· -:;ι·:'J -:: ~~ :;.ι -;:~~Ί.Υ.ί.-"".~ϊ. λ<·),:~:; ν Υ. -Υ.~ν·r;-~ι;) ~-:-~ ~:Ξ::-;iz·Jr;jzι -. '· - ·-~ ·ι;·.'.,.-- _... ---- ( ' Ύ.·- •• ~-:-= c-· . ·ι····- ..ι';).',-1·1."1. Χ .. .ι' ,/,l.t;~.'l.r,~ .... l.:. .. ,.. -:ι..~: ·~Υ. •.• ~ ... :..~(·~ .J .. 1j ,-"·": Ί.:l ~z;·~1:'.ι··.;:~:·~,~ :7 1-;.:χι.:υ:1 :υ:l <•>; ;:~"IJ.!l:J. ·::'1. 'ι1 ι;-:;~ι,ι·J·Γ,1·(ι -::.,:::J.sί.~:·(::;.f..·ιy_ Jχi:~7. ~~ς ~2;ι:.; :r,; J\·J::-;Ij:.ι 1.1: ~·Γ.; Ί·:λί.:Εc;. 1\ 1~ ε~Γμ: ;:F<·>7l -;:~ ·'Jin :Υ;; 1\..;;:,:~·;. ~:~; I :ϊ Ί~Jί.(r,'J :·:~ I ~)j'·'ι :;, σ:~J::ω7~ί'.;.ι'J '1.1.)Ζ'J:ι:); :ι~)., ' .. \·J·r;·Jι~>'J. ~:7 ί.r,·;J·;; -::·~~~ i.·:·::'/.ι~); :Ε.·ι i;·r.·;·~-j~:)'~. 5:·;i.:~Ξ;:Ξ -::;1;~'/.~~·r,:J.Χ· :::ι.(~); :;.~·ι Jl Y."Ι.-J.F~~·J Χ Υ.:. 3·:.:ι.·~.;J:-;.;: '1-.Ja:z;6·ιι.ι; ~:: .j,:l σ~~1· ι ~ ' . ._ , - , ' ' ' , : .. :(ι :·,-.·; Y.ΊZ~1.F'":'f1 1t"J. ·~"tj; ~;·t;·'Jtj:J Υ.1~ :r;•J 7.':/'J~Y.~Y.Ύj μ.~~lj'JQ-;τ;- :;~ . ..l:έ-::.,:Jτ:-:: ~Ί).1.~·Γι i·ι1. i·:'l.ί,·~r:J.~ ;.~z~ ~!; ~2Feι; -;ης 'l'r:..:.ι~~ ι.:J;. 7i.i.?: -Ξi; ~άF'J; :r.~ ΊΩ,λτ,·ι~;:ι.~~. ΊΙ Τ::;~ι.;7 σ·;·ιΞ;:ω;. (·Ι; ~",''(·J·i;:,:!Y. ~~1)1:J.:;. ,:ξ_·ι Ξ:~ΖΞ i.6';",'j".J; •,): ~-::i,J.~'(ι, !~:J:fι μ~~ '•'·'Ι ·.·~3: ·ιΧ 3:·:-:~i'.1.:Y.·1:i,J·(ι :·~·ι ·~ι:;J.:;J.6-;·fι71.. t;η::ι.ι,r. :r.·J ]\;~. ~i.:·;·r~·-::ΊΊ :'.~ ~Tαi'.Y.Ffa:.ι. 'Ί\ς !~ω:ι:.ν 6μως -;f έ-;:F2ξ~ν '-'J-: :··.;:-(.~. ΊΌ~,, ~0-~·ι Ί~~.ί.~::.ι. -::.1;:Χ -=~·ι --[~'Ι'Ι7.f:ι.·ι i·~-=;~:1.J~'I :r;; Ί<-~"~cr.::J~ά:; :~; ·ιi,J'..ι'J. i:-:·Ξ;;~J.·~Ξ'J 'j·:~7.:~ι·)::1.:.l; ~:;·ιi:J.Ξ:; ;:·~·ι 1\~-::~~ :1.~ :~ i::'.z:.;~·η:ι:ι: -:·(,; ά:-:~"1.7.7J.J:2JΞ<·J; :Υ.; 'ι> ,.. ·-:;,~:y;7'j'; '1.1~ :Υι; -::~·':.ι171':ϊ;1; :<;J'J ~~J):Ξ·~·ιc~·ι -;;·r;;. 'J,~·; ;! ~-rι'' Ίr_.:;i.~~'.J (:Ι,:i'.f·~·:.::ι Ξi; :7.; ·.\-~·(.·ι1; :·r./~'Y.r·~:-:'1.~ 1\:.ι~i.:·ι·r;j~~ '1.~:~ ~~; :·h·ι 1\·);:;.:ι·ι 5:;::."/.:ι.·:ι::ί:Υ.·:':.ι ·fι ·ι~·:;.~:;.~:r;; ~-=~" o;-:~:7:-J:-:~J ~-,~ 1\ί.·r;,:~:-r,. · )·:-:~ :Υ.; j".;'·;·J-i,Ί.Y; y~ι:~; . )): i:-:~;.~:. Υ, '1'~:...:­ :ι.! Ί.·{j i ϊ. ~:).~ )·'j':; 'J Υ. :Ξ?/ 17: j·~-ή );J.i J(•);. '7,: JG ): :, μj.)./..:•J '/.}'j. f~;~·ι Υ~:~ i;:έ:7.:i~z·,ι "'.Ji τΟ ~ΙJ:J.~GUλtcN rΛαq:,;λ~ί2; ~tά -;'fις ~;-· Y.~:·J.. ;{.~);~ i:::·riJΞ(:); -;eι·;. 'L\J:'J G·:J.(•); :Ξ.·; έ .. rέ·ι·z:~. c~:.t .,;( 1;:~~Ξ·z-j·(ι ο:~ ·(; Ί'~~~~-;1 ~ΖF'Γι1~:J.Ο:::~φΞ ι·>;, ;:c~~~~·~·l. :·:. ;::1.=-~·ι.ΓJ;:·ςι.Υ. :<;)'Ι ".-\-~~ςιι~)'J .. ,.~3: ·ι:Χ Ξ.~j~:Χλr, σ:r,·ι l\:.ι .. ?.ι '1.1 . .,\ ~-r'ι ,,..,: ..,.:-..... =;- ~,..; ... ,.- ~ ..."; ·ι··.~,·,.,.ιι~·ι ;."; ' '· - .... ··~ι 'ι' ~ι -·~ -~~-~ .,, ·,"ι ·• .. .- '1::1 Ί.J:'J.;:ι;r, -::;: :ι.-:·:J.Υ.7(•J'Ι ιj-;·(,·J Λl·Ξ'{J.·ί.6·ιr,;ο. 10:(; :;.~ 'J·~:;,·Ξ~:·ι 7.~-=~ -~.Υ. -::.J,~)i'.J.i.i.;(.) :')·ι 1.. ~r ,~~fj·ι. ~ ;....-: ~: ~; ~: :.z Ξ~~~ :J J ·r; ;;: ~: !(•};;" ~ '/,(;); :~ ·J i.r/Y.. ·ι :Χ μ.$ σ:.;J. ~ i. -~F<;J1'~ ι' • ' ~ ' \ • ' ' Ξ:Υ:'. 'J;;":Y.~:;:J'I 'Ι.Ξ'ΙΥ. ';7"(j'J 7.τ.r;-{'f,'1t; !J,~:J. ~~~ς 2!) Ίο:.ιί.fο-;. εi; έΥ.:έί.:..j~·ι :ή; dι-;:οy~7::ω; :ο~ ~:.ιμ· ~...ο~ιλfο:; Ί\ Jtf 7.i.::~ 7.ς. 'J';•ι·fιί/.;:.·ι ·(j ~! i~1.~·~~; ~~; l,~·~~~1j;. μ.~ J:J/[Ι.::τι:ιz·fϊ·ι :~;- Ί·:ί.ί.~~ο:;. :rι; rι·ι:ι:.ιρΥ.f:Χ;. :~; Ί\aΓ:ί.~:ι; ;ι.:ι: :c~)'J έ:ι.;:pΙJJ(;)7:~·)'i -;c7)'J ~~ο 1\ο~νr;:·~-;ω·ι. λlε~.:l -::οi.λΧ; 'J':J~1j:f.~ 1:.~;. ·~-::~γ~1tri 1:~ς :~ο 7tJ~ !-':ςι~; ~-V~'Ι'fι ~~:ιΊ.i,~J~!ς -;:εp! ~"Ι-~~ z~~pf1.ς :ι.σ.~ μ:lj έ;:-:..z";'άιτ::Νς :ι-:)'1 '1.7.-:-:.z(.μi·ιι,>'Ι -;:::p!Oi:<7J·ι. 'Ε;ι.~~ f.Ξ:!pfY; -:·(j'ι 6-::r;f).,•,ι έ·ι '7Cι~:ο~:; ·ίj '(,ο:;;χf:ι. :τ'J'ΙΞ.f.<~; 7:7.p;:~;7.~~. 7-:Fr.ι"Ι.J.i.r;~-;:ι. i'.J.tJ.~~Y.Y.'J'";~i'-~; ;:;-;:r;~Y.j'::~; "Cij~ ~J:J.~OJi.fo:; ':\111.~ ί.:: f 7.;. ~: 2; Χ :\ ~"':'~~~:V:J έ7: J.•ιεί:fιτ-·J.η ·(ι Δ~ iJi'.Ξ:'~~; :r,; I,:.'J!~·~;. ' ι ' • · , - • 1 , _ :1.:: ·J·F..:J.Y. :·r;·ι 7.-::.'Ji'.Y."';':t.<J::J.'J! -:r;; ~~p·ςι·r.; "Ι.~~ τη; 1J'J"';'2"::J.17~· Υ.~:; :i~::ω:; i·ι 1\~~ρι;>. 1\7.:2 -;·(ι·ι :~~ρχ:.~Υ.·ι -:ι7)., '!J·~·'ι-;i,J!(•)'ι :ι.~:c~)·ι. "Ι.:~~ 'J''J"(Ί.:::ι.ρtιι.έ·η·Jς J-c~; I :~ ..\~γr;~j~ζ,J, Υ; 'Γσ:;ρ1.~:r: ·j::i~ r;'J.i.:. -:~ί.:..'J~-;ρ J.~~1.ι7)ς 1zέ~!O'J ~7:~i.~;:.c.,; :ο~ I\ :J-;:p~:ι::ι.ι:,j, 'I';J r , • ' 'I' ~ ι ..., ' 1 1 ι:;z~-J~ΟΊ 1.-;-c~ -;:ρrι::,;ι . .::::ε'ι ο:J.οι;-;:-ο·ι~~1·ι --.·:..ι.)':~1~!Y.Yj'J μ~ ε;r; ";fj'.JCi'.~~ . .Χ Y.7.'J·7).ι'J!Y.. '/.1).~-;::r;·;τ'J. :;.ι :~.'ι'·:. -;r;σ 1\·;;:p~Χί'.~~ !~7yr.. :.J;. Ί I Ίι:t.ί.'fιϊ!Χ·~ -τ:λ:..JF2. 7.~~-·~~~~'J.J·V.;:tj:ι. έ'~i,:·fιj:. -::Fr;·~~~ :ϊiJ.~' :~ι) ι:~~c-;)·ι Cι2 'J:l έ-;:t"Ι.Ο!'Jc,)'Ιi,:ηι ;1.S:. -:Jς ~Λ·9.fι·;σ.; Υ.~~ -:ij·J Λ~·η.ι.,;(χ·ι :t.l( ν:χ ~ι;JJ'(i •·IJ·ι i;::f·πφί·ι Ηjς. ') I ι1'ο~pΊ.ί7 ~F·ιf,-

-811 Χ:Χτa τpό";";Ον ιάναυ:10ν τ~•ι ~ιεuκόλυν:1ι•1 ΙΧUτΥjν, Υ.α:l τ·~ν ι:ruγ~ν τ~ι; ι 4τ,ι; Αuγο~:1τοu ~ιέτα::r:rε r.ροέλασιν τών στρα:τεuμ.άτων τr,ι;, τ2 όποία έν τι}ι μετα:ξu είχον ένισχυ·ΙJ~. ;ι.α:~ κατέλα:~ε τά 40% πεpίποu το~ έaάψουι; ττ,ι; ν~σο:.ι. 'Αποτέλε:rμ.::ι: τοu τοupΥ.ιΧΟU α:uτοu πp::ι:ξιΧΟπήμ::ι:τος, το όποίον έ:J:.ινόοευσ:χν Y.:Xt πρωτοψα:•ιείι; άγριότ·tjτει;, ~π~ρξε νά έΥ.π:χτρισ·~οuν 200.000 περίπου 'Ελλ·φοΥ.ύπρ ι οι Y.CΙ:t •ιά Υ.α:ταστοuν πρόσφυγες. 'ΙΙ ένέργεω: :zuτ~ τ~ι; ΊΌuρ;ι.ία:ι;, ~ όποία: άπε~οκιμάσ·:J'tJ άπο ολον τον κό:rμον, άπέοειξε•ι Υ.α:τά τρόΠΟ"/ άν:χμψισδήτ'Ιjτον, Οτ! ~ είσιολ~ στ~ν Ι\~προ έγέ·ιετο μΕ. δόλον Χα:t +ιτο προμελεττ;μέν7J. Γι:ι:τ! &ν ~ άρχιΥ.~ άπό6α:rιι; ::!χε ι:>ι; πρό:rχ7Jμα το πρ:χξιΥ.όπτ;μα τών Ά{.ιψι;Jν, ~ προέλ:χ:1ις τ~ι; 14"1ς Αίιγοu:rτου, γενομέ·ιη μ.άλι:rτ:ι: ΧΙΧ'\"ά τ~ν ΟιάρκειΙΧν συνομιλιών, δέν είχε Υ.αμμία: δικα:ιολογία:. 'Η άλi,{.ιεια: Cίλλωστε α:ίιτ~ έπι~ειαιώνετα:ι Υ.ΙΧt άπο το ·:εγονοι; ετι 1; ολ11 έπιχείρφιι; έ;ένετο έr.! τΌ ~ά:rει στρα•11γι:ι.οu ~χεδίου φέροντος το ονομ:z 'Λ ττίλα:ι;. Είναι aε γνωστον gτι 'ta στραττ,γι:ι.a σ-ι.έaια: οΕ.ν έτοψ.ά~ον.τ·:ιι οίίτε έν":ο; ·ή:J.~· ρών, οuτε έντοι; έcοομάοων. Άλλά ~ κα:κοπι~τί:z τ~ι; ΊΌυρκία:ι; έσυνεχίσ.α11 κα:i περαιτέρω. Ί'Υ,·ι Ι11ν Νοφ6ρίου 1; Ι'ενικ~ l:υνέλεu:1ις τοu UIIJ.o.:, διά τ~ι; uπ' άρι-ΙJ.. 3212 άποψά:rεώι; ττ,ι;, παμψrιφεt λ'Ι'Jψ.Ο.είσης, ώρι~ε τ-Ι)ν άποχώρr,σιν τών ξένων :1τρα:τε:.ιμάτω•ι, τ·ΙJ·ι €ν.ιρξιν δι:zκοινοτικ~>ν συ•ιομιλιων Υ.α:t τ~ν ά:1ψαλ~ έr.άνeιοον τών προ:rφύγων είι; τάι; έ:rτία:ι; των. ΊΙ '1Όυρκία:, μολονότι έψήψι'1ε :ι.α:! ~ ίοί:z τ-Ι;ν έν i.όγι,> άπό·ψ:ισιν, άπέψuγε έν συνεχείςr νά συμμ.ορφω.Ο.Ό προς α:ίιτή•ι. li αρέμεινεν άμετα:ι.ίν'Ιjτοι; είς τάι; περιοχάι; ΠΟU κα:τέλ:ι:cε Υ.αt οχι μό·ιο•ι 1;ρνή·~1J τ~ν έπάνΟ~Q'Ι τών προ:r~ύγων είι; α:ίιτάι;, άλλά προσπα{.ι~ νa τιΖς έποιΥ.ί:1'!1 μΕ. 'l'eιυρκοκυπρίουι; ;ιά νιΖ διαιρέτn τ1ιν 1\ύπρον είι; ούο ζώναι;, ποu ·~a όδτπή:rουν άργότερα: στ·~ν οιχοτόμφιν ττ,ι; νήσου. Είι; ... ~ ... ΠFΟ:Jπcr.ι.~ιάν 't'l'j<; aε CZU't~'l ένισχύ.α'ΙJΥ.&: άηιχώς Y.CI:t άπο τ~ν Μεγάλrιν Βρεταννί:χ·ι, 1; όποία, Υ.ατιΙ παράδα:σιν ττ,ς άποψάσεωι; τών 'Ηνωμένων 'ΚΙJνών, έπέτρεψεν τ-Ι)ν μετα:κίνφιν \.1.000 'ΙΌuρκοκυπρίων ποu εuρίσΥ.ον•ο στ~ν ~clσιν ττ,ι; 'ΕπισΥ.οr.τ,ς. Είι; το σrιμείο·ι αίιτο aεν 1;μ:πορώ νά μ.~ν έπιστ,μάνω •aς είι{.ιύν:χι; ττ,ι; 'Αγγλίας γιιΙ τ.η•ι στ;μεριν7] τραγωδία: ττ,ι; 1\ύπροu. (Χειροκροτήμ.α:τ::χ έκ ττ,ι; r.λευράι; τi;ι; Ν.Δ.). Διότι 1; Άγ;λία: ώι; έγγυήτρια δύναμις, €χουσα μ.άλι:1τα: έπ! •όπου δυνάμεις, είχε έΥ. τι;)•ι συν{.ι'Ιj;ι.ώ•ι το Οικ::zίωμ::ι: άλλa Χ:Χt το χα.ΙJτ,κον νa έr.έμcη κα! νά άπο•ρέψ'!] κ:zl ,(; πρα:ξι;ι.όπ-ημ.α τι;)ν 'Λ{.ι'tJ'Ιών κα:! τ~ν άπό6α::η •ών 'lΌύρΥ.ων. (Χειροκροτήματα έξ ολω·ι τών πτιpu1ωv). 1\:ι;τi ~~" c!χι μόνον "'ο ί!\ιy,ι;τίωμσι: ι[χιι xσci τ-r," οuν:χτότ1Jτα διότι ~ιετήρει έπ! •bπου, έν•οι; ·~ι; νήσου. τιΖς άπαρα:ι•~τουι; ::rτρα:τιωτικάι; δυνι:iμ.ειι;. 1\:ύριοι βουλ~υτα:ί, 1; σuνέχεια: ε Ιν α: ι γνω::rτή. ΣτιΖς 28 Νοεμ.δρίου άφίχ.Ο.η ό 'Αρχιεπίσκοποι; l\Ια:ι.άριος είς Ά-:ιήναι; κα:\ είι; δύο μ::zy,ρaς συσ;ι.έψειι; έχ:χράχ{.Ι-η κοι·ι~ ιρα:μμ~ 'Α{.ι'Ι'J'Ιών - Λευκωσίας, ~τις Υ.α:~ άκολοu.Ο.είτ·:χι €κτοτε. Σύμy;ω·ια: μi ··~v rρα:μμ~ν α:ύτi.ν, πρώ•ον άπορρίπτομεν r.άσαν λ~:rιν aυναμέ•ιην να όδτ,γf.:J"η στ~ν διχοτόμφιν ·~ς νή:rου, δεύτερον δεχ6με·:.Ι:ι: όμ.οcrπονοιαΥ.-Iιν οομ~~ τοu Κυπρι::χΥ.ο~ ;ι.ράτους, τρί•ον uπο:rτ-ηρί~ομ.εν κεντpιΥ.~ν Κυ6έρνφιν μΕ. ο•:ισι:zστικaς ίξοιηίαi xai τaτι;τρτον ζ'Ι]τοuμιιν τ~ν ίπcrνc.ΒοΥ τώv r.ροσι;;uγω•ι εiς '\"aς έστίας των Y.:Zt aΠΟ1'\"pΙΧτιΧΟΠΟίφιν τΟ~ έ~άψους τ~ς 1\υr.ρι;.ικτ,ς Δrιμο;ι.ρα:τί::χι;. Κα:τa τά μέσα: Δεχεμcρίου, μ.ε "Παρέμ~α:σιν •οίί 'ΛμεpιΥ.ανοu Τ"Πο:.ιργοίί τώ·ι 'Εξωτερικών, .Χπεψ:χ:rίσ·:.ι·η εναρζιι; cruνομιλιώ·ι μετ-.ιξu 1\ληρίοη ;ι.α! ΝτενΥ.τάι; έτ.~ τijς οίι::rία:ς το~ 1\:υπρια:;ι.ο~. Αί σuνομ.ιλίαι ομ.ως αίιτα:l r.ou rιρχι:rο:ν τa μέσα 'Ιcι·ιοuα:ρίου άπετελμ::χτώ-ΙJ.φαν λό;ι:-> άaιαλλα:ξίαι; τών Τούρκων στιΙ ·:Jέματ::χ τοu άεροaρομ.ίου Λευκωσίας κα:l ττ,ι; 'Αμ.μ.οχώστου, ~ έπίλυσιι; τών όποίων .αα διrιυκόλυνε τ~ν πρόοδον τών συνομιi.ιί.>ν. Τπτ,ρξe: τοιαύτ-η 1; άδιαλλα:ξία: τών 'ΙΌuρκων, ώστε, οτ.ως -~ιΖ 1ιΥ-Οuσα:τe: προ Η~ομάaοι;;, ό ΝτενΥ.τdtς έr.ρότεινe: την a-ιjμιοuρ·;ία:ν άνεξ:ι:ρτi.τοu '1ΌυρΥ.αοϋ 1\ρά•οuι; ιίι; ττ,•ι Ι\~προν. ')';.(, τa<; Ο'~Ψ:ιήκ:χς αuτάς, έκpί{.ιη έ;;-ιC·ε~λτ;μέ.·~(j!'Ι ΟΠW.; πpοτΦΘ'ί) ~πο τ-i)ς 1\:l)τ.ρια;;ι.ής Κυδερl'tήσιεωι; ι~λ(t.<.λτ;ρωμιν~·ι σχ~~ιον i";";ιλuσ-εως τοj 1\ uπ;;ια:Υ.{ι~. ΊΌ σχέ~ι()η ::ι:.ί.ιτό. το όπ.οίον uπc:rττ,ρί~ε~ 1; 'Ελλr.νι:ι.-η Κuεέρντ1:τιι;, έπεcό·~τ, σiΛJ.φrΝ στ~·ι 3 -ι •. !\~·~'11~-;ά;. ~S;ν zrν1'~ ··;r·ιι,)'!':Qν ι;:(J~Χ ·9dι ~Ι·ι1~ ·rι ά:'J'-:ί~F2·'1~; τών 'Γ~ούr:ι.ι,)'Ι ~~ς τ·Γ,··J· 7:ϊ,:ό·τ-7.j~·~ 2~ϊ.~ν. 'l(:αν ~ε·ι ·;f~,~~ ~:::ι.-:~ ι~ ς εά'!!<; τώ•ι :J":I'ICψλ~t~)'l -~~ 2·ι·7.~·r;";'f,·J·(. :1.2' ';. 7:ΙrX"{"'.'r,.'J (i).).·r, ~~:Χ~~χ'-ι1ί:! 'ί:.~Q(·)·!JΥ,·!~ως -:G~ l\:;·~t~1:ι.~~- 1\:z~ -ή Gt:x~~"/.1,~7. J..~:7] ·~2 ά·ιι·:νω:r·~·[ι άπiι :r:.ι;J.!fι:>ν~".J ;ι.ε τ1;·ι Ί·~λλτ;·ιιΥ.-/j•ι Κ:ι- "' cε~··,ι·~r!:\J, J\~~t~~·: ~fjι:;i,~:;τ::r.f. ·.9~.u)F(~ -::ε::~~:~ν ν:Χ ~~:χε~(.:ιιι~σω j'-2~ ~ε ' ' ι • ' ' J3 " ' " • )' Ρ , (. ' • ,_. 't'Ίj~ ε:JY~_2tpt2. αu·τ.τ,,:J 't'"tj'i , o:;ι~·r~'J. οτ~ Ίϊ ι\:J·:ε~,·ι~r.;~:; ·;;~ ε~?·- i'.ι~ι.-cι:;·{J.r,,rι νσ. ϊ.2~εzrι ί':λr.~r •. '!Υ,ν σ:;~J.;::χ-~ασ:2σ~·J τ·r,.; ε~ς -;ο:.ι; άΖελψο~; 11.2ς τ-ij·; 1\:~τ.-;·~~ :ι.izρι -::λ+,ρ(π; ~t'Ι.:Χ!t;ισ~ω; -;~~ άvώνCις των. ( ΓJ ;ι::χ-;ε';'J'Ι.έ'Ι7. Ί.~!:ι:.•ι.:eιτ·(.μ.:ιτ7.ι ά:-:0 ολ:ις :0:ς Ο ' ) Ι.. \ " ' ρ I' '- ι ι • Ι \ I) ) ' ιι- ι:: ι,... -.' ' r.-:ιε~:;~(2.ς . \.:Xt G~)-=-~~2~<•} εϊ:~ΙJ'Γ1 ζ "':'"fj'i >·:..:.> •'fι'i' o ... t .... ., -.tji --.· 3-~.<.,ι~ -·r- :χ~-·~·ι ~ε., ·Jά ,,,.,.:;τ., ·~:ι-J:ών :ι.α:~ :ι.6-::ω·ι. ι..ι ... ..J , ....... ..r· ... >.k ι. 1 ~ " ι " Τ'"'' (Χ;ι:•:,:ι.~c • .-i,μ2·.-::ι: έ; οί.τ;; τ-ί:; J.(·~c.~:rτ;ς). ., ι ' ,, ' rι, ι • .. (j- ,, " • Ευχομ:zι, πα;-~•ως, ο-:ως 1j c·ηy,ι:z ΙΧ'Ι:ιΙ,·ι;γ·.,.·(J οτι 'J'~t :ι.ο·ι",•ι 1 " ι ι· .. ' \ ' ' ' ι ι ι I' ') λοyοι:, ~~"ι{,)l.~ιQ,UΨt;·;. :ι.ι.Ι,2 :ι.,t -;r; !';~Ί.G'i :·fιι; σ'J:1.1-ε~vν ε-;-:~ι:,~ ,- . ' . ι: ' ' ' . ' . ) -- ,. \ 1- •. ',. ι,.εt ττ;ν ε'":~:J?t:.7~~J Λ:J!ε·ωι; ε~ι-:tμ.'J·:J i'.:H ~fj,..r~.1.'1j~- :. 'i ς.,.~/-•~ ι Γι ε.ίς τa:; ':':2'F2λ6γο:;ς έ~~:~ι:)~~~ς τ·r,ς. ·i; 1\~ϊ:~<Ος -~); :ι~τl~ί.·ι;­ {.ι·ίj yι' σ.~τfι·ι, ~tς ά·J!::p.f;;ε;;~~ν -;;ί.τ;γf.ν. ΙΧ.::ψ:.:ι.ρο:·Γι:ι.:r.-;z). r ι ; ~ - • \ • \ - f'- ( - -ι ι ο Ι ι- - ' l\7~ Yr:J.~G,tι~t cι-πο Υr:ι:τ1·:ι.:·r,:·r.; ·~:): :J.ε.:ι..-:Ι.r/J·r:, -=.tς :χ.ιz.J.α/-...ιι}~.ΟΙ τ-ijι; 1\:u.-:ρG~,, (Χεψη.ρ~τ+.·J.J..τ:ι). Γι:1.τί, δ-::ωι; ~!~~1'1.<.: 1; Ί,.~- , , 1 , ,, , • _ ι_ _ ' _ _ r> ,. ) , _ _ _- • ' F~:I. :.n;α:z·~U-'i σ-τr;·ι .,ω·η :.~~ .. :.ιΊt:.ς ·ι~G:.J μ:. ... -:ι.~αι, ,r;ι ι.lt ~,;:.I~~Ί.:ι. ' ' ·; ι1 I' - ..... \ \ \ , • • '·~ , - ~· • σ-ε σ!.;:lψ.UFες. 'ι)G,-:·~·~·:J.J.~- t;!~ νz μ:η·ι ς.~::ω .:.Ι~ϊ:~~ω ..·- o-.t :-J.'J η 'f ' ~' ) r - • ' ι ' τ ' ' ,... - οuρκια; Ι~εν .ο;ι:ι..ε.:.ι>;.ιη, ::Χ".Jτο ·:.ισ: ε:·η: το .:ι-;;οτει.ε1:ι.:χ -;c:.ι έγχειρfιμ.αJτόι; •ηι;. l~~p!lj~ ~~~·:Ji....€:Jτ7~. ip-χcμ:r~ Υι~Υί ιj~Ο -~έμ2 τ·fις ~t;:ι:r.~λοΧ~r;­ πίθοι;. Ψο ~έμ.α: α:~'!ό, ~>ι; -:J.iv.α: οιε-:.ινές. •ο ~3-rι,J.ιο~ργτ:,-::ν ή -π.p6·~~·ος τ~ς ~-;:t:rτΥ;;ι.·ι;:; i'.:t·i τiις τε'Ζ·ισλu--;iΧς. ~ ό~[z άν-:.Υ.άί.u·~γ Ο';ι είς •οuς C.:.ι·~ο~ς •ι~J·ι -:.ι2ί.2'11ι~>ν ~π:ipzει c;;:ιοτ•v.~ς -;:.λοUτΙ:ι.ς. ποU άν. ά,;tG·τ;ι:ιι·.τ,~~~- ~:J.-:-~v~.~~ ν:Χ με-::ι~J.λτ, -:ή:·ι ζωΎ-ιι τ~ς ά~ι-~.p1ι}Πότ·ι;τGις. t() πλa.σ-τΙJς. Ο;J.ως. (~ς '{'Ι{ι)ιjι";όrι. G·t:ιy{.!.:.~­ r;ιt ·τοU<; ~.ι-9-.ρώϊt'ΙCιrJι; Υ.~-< 7:p0j/.. ~λt~ Cι·ιτ:ιr-;ων·tσ(J.r.ι~; ·1.. :!~ -::-v.i.- λά!Υ .. tς :ι:t:J.ι).lt"f.·~ες a·:ε•Jέξε~ς. Γ~1 2~·~0 i'-1.~ ·σ:;γΥ .. 2λCι~'Ι't",)t --:Gν :~ελε:J'~7'ttι '"l..:ltpO ~t~,~·ιι::Τς ~~:ι:σ;ιwέ·~;:· ..; "'(~~ τ6~J i'.2""~GF~j'μ0·J -:ο~ .λι:ι.αi~~ τών Η::ι.ί.:r.:rσι;Jν. Εi~ιΥ.ώt1ερ:ι, ο:r~:ιν ιίψο?i . τ7]·ι ~φο:λarι.;;τ;-.:ί3;r. τοσ Α\;α:ir..:.ι, ' - ' - ., , ' ι " ' .. π'~·u μ.α~ .)'<(•Cι.?α. :ιuτ-r. "/.. :ι-;ε.7-;"f. 2ν-;~1.ε~;J.~~~~ν ~~ε·ιε:;ξ.ως μ~τ1.- ξ~ !J·:λλά~σς χ:ι~ rΓ·~:;r"/Α1ς ~:.J~Jε;:~~q; :ι:~·JY.~Fι;;J:ώ·J -;~ς -=~λ~:;- τcιτ2ς. Τ·Γ,·ι Ιτ,·ι Χοεμ&ρic.:.ι 1 Ωrι:ι ~ Ί'ο~~'Ι.~:ι.·Γ, 1\::ι~έ?·ι·φ!ς. '3~2 μονομJ~ρ~:<uι; άπιηά:rεως, 'iι3!χστό;ι:φς:·ι •ο Λir:z~cιrι e:iς 'λνα:-;ι:Jχ~"~-~., Υ.:ιt Δ:;.-;~;ι.όν. 'J,z:;~~::eιμ.έ'i't; ~ε 0:~. τ, Uy:χιλι:ιi'.~·r.-;:-lς ";rj~ 'L\ν2τ·[J'λti/.·~U Ί'μ-f,r,J~:tτ<ι;. ά·ιr.•ί'.::t s:i,; -:·Γ,•J Ί\~pί'.ί7.·~. ε:ω~~ :Χ~~f~ς έrοi:JΙ'.ιών σέ. πεttοιzά; χ~~:J.iν::;ις ~:;τ~'"ι.t;J-; -:ι;)'J "J·~λλr:Η'z.ώ'ι !'\·Γισων. ,Γ~'J (Ι•εε~~.:.ι:ίr~eιν '!~·~ 1 Uί -'ι -ij ~ι·:λί.·r,·.ιο'.·h ]\:;tf~--;.1'"jσ.'.ς, σ-;·~~?~'(.Gμέ·ιη στ:.lς ~~:χ:ά;ε~-; 7·f.; ~:;μ.Ε.ά~~~ως -;-f;ς Γενε~r,ς, Ctξ[J.ι2.pτUρξτΟ a3tότt 2~ι1. -:Ύ;~; :7.ϊ:ο-;.2~::ως :ι~:Υις ι.J.?~zωpeι~·ι-;ο ιaικαιι~ματ::χ ·έ'Πt uψι:ιλ·CΌΙΥ.pτ,τ.ίο~:ι;, +, 6:-:c.ί:z if.νfμ.~ι ::(ι; Ί·:λλ·rι•!­ Υ.Ο:ς νi,:rο~ς. ·ι· ι '1' • Ι · • · · - · · ·- · · , ο:.ιρΥ.~Υ.τ, \.:Jcεpνr.σ~;. α-;:-:.ι•ιτω~-7. ε~ς τ·ςJ ε.ι,ι~r,ν:i'.'f,'i c~αμ:ψrl)ρία:ν, ήρν~ίτο!είς τc%ς έλλτ;·Η:ι.:Χς ν+,:π.ι"Jς, ~;;:ι:λr.:ι.ρτ;ι;;t·;:ι Y.:zi έπρότ~tν~ ~t7.7:p:ι .. ;μ2τε~~ε~ς~ έϊ:t -;·(ι ~ά1e:~ ~:J.(·Jς -:rις J.~:()lJJr!Ό[~~ C1jλ:ι:c·/j ';'~ς άpz-ijς .τ,ς έ;;ι~αε(α;ς, έ-::t:ι.α:λc.uμέ·ι·ι; Y.C!t ';'~ν U7::Xp- .ξt•J εta~Y.ι";)'i 7:εptστ2~εW'i εiς τό ... -\~γ~!G·ι, G~:,l :2ς ό-;:οf;.:ς ό:J.~­ λεί τb Cίρ·:Jpο·ι Ο τ-ϊ;ι; σiJ:Lδά~~ως τΥ1 ς Γε•Jι:~·Ιjς. ~~~t ιi.νι:) άρvε~­ τ~t έ•J τι-;. σ:,•.ιόλ<:} τ·r1 ς ~Ύιν σ~μ.δ7.7~'J :Τ1 ς ],ι;.ν~~-r;;~ έ;:ι.i'.:ιλεtτ7.t εicι:ι.bΊς -;ο αρ·:.<ρc.ν (j τ-ij; cru:ι.eά:r::ως ::t~τ-ijς, a~α ·ιά ~-::οσ.-·ι;ρ(~·r, 't~ΙJ <Χτ.οψίν τ·ι;ς. δτt ύ~ciFz~~ 7:Ξpf;:τι•)'J!ζ ε~~~Υ.ι~·J -;:ερ~::τ--::ί~εω·ι τijς έψ:χρμογi,ς •-ίiς άpz-ijς τΥ;ς l·~OlJI'l'B. "Ολ:z α~.~ :);;;c,~::~­ Υ .. ν~ο~,, ~;:έ.ρ)•ιτον i'. .:XY.-f1 ·.ι -;:t~τ~·J. Τ~ν i\I άiον •ο~ I !Ι'ί 1ι, +, 'Ελλάς άτ.f.·ιτ:ι οτι cizετ:ιι τ~·ι όρ~ο­ ·9έτφι•ι ττ,ς ίι9:ιλο:ι.ρτ;πίcος μετcι;~ τι~J·ι c~o χωρώ·ι, άλλιi έ-::~ τ~ δάσει :c.~ {.ι~τιΥ.G~ cιε·:.ι•ιο~ς Οι:ι.:r.ίc.u. 0-::ως -3ις:μοp;;ώ·J·(ι ά-::ο τ-Γ.ν σ~μc:χ:;ιν τ-ίjς Ι'ενε~τ;ς το·) 1 !I~J8. Ε1ς ά-::ά·ι•τ;:rιν +, 'Γο:ιρΥ.t:.ι: (:ι .. :.cμεν έ-;;f~ε:ξt'i ~:.Jνά:.ιε<ι)ς, Jϊ'."fj'JG·Jετo~:;Y. έp:.~'J:Χζ :);-;:(J ~~ 't'Oupx'.Y.oν "Π"λοίον ΤΣΛΙΝΤΛ ΓΑΙ, ο-~νο3~:.f..;ι.ενο·J .ά,;ο;ο ;);! o;;,_i,:; .. μtκά. "E·J ::τ:;·ι~Ί~f?- ά•JτΊ),).&_ .. ;"tjtJ2'J 1.7.~ ~λλ:ι~ ~~2"/.tJ~'Jι:>·Jε~ς μΞτ~ξU .των ιΟU:, [(u;ερνήτ~ων I:J έz~·! 7:pό ";"~')~;. ό~6-;ε ~.:·t:~J.~'j:J?­ "';fι·~·r, νέ:r. 6~6τ'Ι'jς "'(~?(τ) άϊ:Ο. -=~ ·~έ;J.2, -:~; 'l1 G:J?Yw~Y.ς ό:;;;;~ί.G~­ ο·ης •ιa c~:r.τ~ξΏ έp~uν;χς ε1ς τ~·ι ,j::ηι:rc·r,•ο~μένψ περιοχf.·ι.





RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz