Το Κυπριακό στη Βουλή των Ελλήνων. Τόμος Β΄: 1957-1958

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΤΟΜΟΣ Β' 1957- 1958 Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών Αθήνα 1994

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ

Copyright 1994 Βουλής των Ελλήνων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ ΤΟΜΟΣΒ' 1957-1958 Συλλογή των κειμένων και επιμέλεια ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΡΟΖΗΣΗ Δ.Ν., Επιστημονικού Συνεργάτη της Διευθύνσεως Επιστημονικών Μελετών της Βουλής ΑΘΗΝΑ 1994

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1957............................................................................................................................................ ι 1958 ............................................................................................................................................ 165

1957 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΛΓ' 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1957

Π ρ 6 ι ~ 9 ο~ .. 'Ο -.. 'Α,χηοpι; τών ΦιλοιΜοιι,ων &ςfr ~ι τον λόyον τρδ ~ Ήμcρ"η~J{Θι; ΔιΘt~ιωι;. ·. r. π Θ τ ~ ., ~ ρ & ο u. Κιίρ~ Πρ6ιι!pι, ηιδ όλi-rων ήμ.ιρών οιί~ mρι1ιιίλιοαr νιl μ.οU δο8i 6 λbyo~ π9& ti,~ Ίlμιfl'iO(αr~ Δtαrtιiξcω~, !:ιl νιl οιζ~ν &ί~ τδ Σώcω tιl t&- λcuτ:ιί:ι tραrτι•ιl τ•-τον&tcι tών .....,..,..., ul tών βιιν~7 λr.Ο",ι.ώ'Ι ιi; tfrι Κ~ρον. ιΜοu dnnrιtήoαrτι, 6n .S« <iίρ~ι ιίι; cnινινν~φιν μi tδν ΠρWρόν ~ ΚvδιpΥ'Ιισοιω~ ul -..otlmι t~; ο:ιΜννοο/pιωι;, J&oU ίβώσαιtc τfιν cίτιίnφιν δτι ~ Ku&ί."- w,crι~ ,.ιωριi .C-&νιχώι; ΦnίμιφQρον11 tήν οuζήtηιnν. 'Εξ Wtoii τοu λ6το:ι '110\Liςfι) δtι iτίιττη ό χρό-ι'Ο~ 'ΙΙ'ρδι; ~ιιυJf(νιιr:ν τοS Καrνονισμ.οiί, -nιϋ -&ίμοτ11ι;. toii jφορώντος τδ !ι1tαι(ωμ.αι tών •rw.1p~y •αιi. τ~~ 'Αιρrrιτών tών Κ~ων νιl Ψι·· λοiiν δ7άι~ ς'1-τ:οiiν τδν λ&yον. Τ~. fp.&~oν 20 τbϋ ΚΘνονιομοiί όρίt;ιι δτι αοl •r1tWp"fol '11.111. οΙ 'AρX'rrrol τών Κομ.ιώτων nou'W'tCΙI owιiνton 6otiJtιι; t;ητοiίν tον λb-rw τιιρc\ τοiί Π ρο&!ρο:ι•ι. Kcιi 6tι μlν -nιiίτο iηU&ι ci; τcίι; nρ!τ'τώοιι;, ~:ιτιl τΙΖι; δ,ςοiαι; ή ουςήτφι; ~ιιξ~.οrcrι n~ι; τής 'lφc- , Δ , .. · Ι ' .~.-. Δ' ' ' tJ'i"'CI18 !ΙΙtcιξcωι;, ι -ιcιι ,;r.;~ ... 'f'-..•· 111 την nρι"ΙtτωοιΙ δ-,ι.ωι; φ.ιλίιιι; ί1ιτδι; τiiι; 'f:Ιμcρφίcιι; Διιι~ιωι; οuτ1t1χ.~ι μίνη ~ι«t2ξιι; τοu Κανονισμοu 8'~ν wιίρχιι. Π ρόχ.ιιτσι a1to· μ.ίνωι; νιΖ ίπιοφ.ο,ςοι:η-3t) 1tΟΙW6οuλcuτιχ.Ον ί-Θιμον JoCΙc ν~i!;ω δ-τι μi τήν ιin.αιιpί:Ι'Ι CΙ'ύτήν τό .Sίμιι 1σρί~ι νιΖ ιuρ11 μ.iαι·ι ό ~ ιοtιχ"ιν δ·ιινν.ρ ίν ι~ν. ·r'Ιt'ιί;:ιιο:ιν, VΟ',ι.ίςω, !~ χιιφιίλcιιcι αιimιiί τοiί eiμcιτοι;: Τδ πρώτον ιΙναιr το . τπ.ι1ι6ν, ιlντιΜψ.ινιJtον διυiωμ.cι τών •r- 'Ιt'Ο1ΙρΎών χ.:ιi τών ιΑρπrών τών Κq.ψ.άrtων νcl: λcιμ.64ινοuν τΟ:ν λ~τον. Τ~ .!Wτε-ρον ιΙνcιι ή τολιτ:χ.-1) ciι.Sύνη τοiί Πολιtιχοiί Άρχη"(οiί νcl λφ6ιίν11 τδν λ~ν ~cιl ίνcιντίον τήι; -rνώμ.~ι; τ;; ι; Κu&tρνήιrιωι;. Το πρώτον cΙναιι .&ίμ.cι. "tVΠΠ.όν, ιiνtιχιιμινιχόν. Το !ιuwρον ιΙνιιι .Sίμ.cι Uπο-ιιcιμινιών, 1t0λιτιχ6ι. Εlνcι: ~όο !<ιίφορ.αr &ίμστcι. θάr iτc.&,jμouν μΑ οςfιν οτ,μιρινΥ, ιίrJ.:ιιρίaν ·ν :Ι !ιίννρι<ι!~ωι',ι.&ν άμfόw~ιι •. ΠFώ-rον: 'Αηtοτιλιi !ι11.ιιίωμ.:ι -nιiί Πολιη'II.Οiί '~χτποϋ ogc 1t'ρο τής 'Ημcρφicιι; Διcιτάξιωι; νcl λcιμ.6ιίν"Ο ~ν λδ"(fn, άπυf.μη x.cιl &ν οή 1νώμ.r, τij; ΚuδιρνήΙJιωι; ιΙνcιι ~ι~;; 'Αιποτιλιί τοiίτο τπιχ6ν, ιι; :iνηχιιμ.ίνοu ~~~νον ~ιχ.αriωμcι, σvνq6μcνον, m το πνι~μ.:ι τοiί Καr-.ον:ομ.οiί, m μίιιν ciιρ.ιiιιν ί.ρμ.'Ι"ιiιιν rij; !ιcιτ:ί!;εωι; 20 τοiί Καrκινιcr.ιοU; Κιιl ~uτιρον: 'Λνήuι ciι; τ-η., iχ.τίμ.φιν τ~ nλιτιχήι; ιί..sύ·ιηι; ~-~τοιι 'ArιX'ί'f'OU ~~~~ v2 ~piν11, Ην 'lt'cιρci i....!cχομ.ίνοην ~τ(ρρτpιν τίjι; Κu&ιρνήοιωι;, r.ρίΠ'ΙΙ νcl λά~r. τον λόγον; Μ~ τ~ν πμιρι.,..φ cύχcιιρiαιν τ~ί- • ' 'λ a λ ' " ' "' 6 ' ' l....L. r.ιι ναι π.ι v'!j 1t' ηρηι; ο~~ιιuχ.ρινι~η;, ... ι τι ~~ιιτcιι .. M.Y-'i ΙJ:j;χuαι;. θ:Ι r.crρεχι:ίλοu·ι ~'~~'I οςοu .Sίμcιτο; cιuτοiί νιl ιlxouo~lj ή -rνώμ.r, toiί Π pοι~ριίΟ".Ι. Κcιmιν -3.:1 Μ&ω τcν λ!rγον ίτ.\ τ1J~ η-rχιχ~ιμ.ίνοu _.ίμαrτο;, !ι« τΟν . ό,ςοίον ~ν ίςήτι;ο:ι. Π ρ ό ε .! ρ ο ;. Ν~μ.t!;ω, it. 'Aρrιrrl τών •ιλιλιιι8ίρων, δ-:: ο~;ι.9ώνωι; προ; το. άρ-θρον 20 τοu Κ:ινονι"W!iί ~ιχ4ιοiίν- • '"~ • ' ' ι & • ' - Κ .t. • • ':'2: cι .ι 7:'0~rΎΟι χαrι οι ~πrοι των ομ.μ.cιτων χσιτ:ι τ:ι ~;·3ρ:ι 6 χ:ιl 7 τι:.iί Καrνονιομοiί, νcί ~cιμ.~ΙJt -rον λδ-rο·ι ό,cί. Υ.~ι; ';τ,':'σ~:rι το~ΤΟ'I· Νομ.ί~ω, δμωι; ott το ~ιχ.:ιίωμα τοu':') ί~11'~" ί·ιτο; ττ,; 'll;ιιρ.,.,ί:ιι; Δι·cιτάξ·εωι;. '()J:ίχιι; ~ηλ~Υj o~~'lj':'O~'I':':Jι τ:Ι iν -:~ 'Ημ.ιρτ,11ίφ Διcιτι.ίξιι ιiνηρ:ιφ6μ.ιναι .Sίμ:ιτ:ι. Δι:i όμ:λί:Ι'Ι η ιruζήτφιν προ ττ,ι; Ή:.ιιρτpicι; Διcιτι:ίξ!ω; ; Κ:ινονι~~ Μ«ν ιivcrrρι:iφcι 11.:ri οο:ινιπώι; π~ίπιι ν:Ζ ;::ι·~;ι.ί:ωrμν τi 'ΙΙ'ρι:ίyμ.:ιτ:ι ουμ.φώνω; 1ςp0ι; τιl ΚοινοδΟ'~λcu­ -:::ι.2 ί-~:;ι.:ι xcιi "Π"~οι; το ί.Sν~ν ~φ&ρον &ν προχιψ.ίνφ. ~c.;ι!~ω ο-: ι το !ιχcιίCιlf,ι.αr το όniον ίχουοιν oi 'rτο:ιρτο( χcι: (ι; ~ι:.λι-::χο! άρχmοi νcί λαιμmοuν tόν λ6-rον τpο τii; 'Ημι­ ;τ,.-:2; Δι:ι-::fξιω;, μολο'Ιότι eίν :ίr.cι-rο;ι~ιτσιι, ~~" τsιί-πει νιl ε!·ι2~ 2~':c'-~·ι2;.ιο-ι (Ιuτω; ιί'Ιt"ιiν. Πρίr.ιι ίncΠ.ιι; oi nλιtιΥ.οi .i;χτ,-rο1, τ. χ:ι\ oi •r7.o:ιι:-rol ~λ~~" νιl φί.pο~ν ίν -θίμ.α εiι; -:1;·ι Β~:ιί3;-ι ν2 ί:=ίγχιτ:ιι μί:ι οuνιννότpιι; ΤF~Ον τι~ιi μι- -:2;j -:ω·ι .. ~:&-:: r.~τι r.! 'Ύ'"Π"ο:Jρ-rοl ~~·ι2ντcιι iξ:ι:rίν1jι; ιi , " ι. , ' - •u.. , Δ J..ξ " , !f!;~:ι·ι ι·ι -.. ι;ι.::ι ::ρ~ τr,ι; &.,..ι~'Ι'ί"ι::ι; ι:ιτι.ι ιω;, οuτι οι -::._λ~-:~Υ.G\ 2;:χ'ί-rι:.ί. Au-:1; ιlν::ιι ~ -rνώμ'i τοu Π ροι!pιίο:ι ί·ι ~;~Υ.ε~;ι.ί-ι~. Φί;cι !Υjλ~~ ιi; iπι"Ι i-U)iρ::ιν .,.αιι ':Ο':ι; ur.ο:ιρ• ,..'.. ~ _,.: .. -~' .... ~.-.ι ....... 'j·J· 7.2, •• 11 ......,~.~­ 9 .. ~#>1,.7.~•9 •rΛ'II ~.,, r. π ιι τ αr ., 8 ρ ί ο u. Νομlςω &τι ~ Ο.η'Χ'i71; ~~n.ολ~ιi. Π 9 ό ι ~ .ρ ο ;. Διίν.ιιτιιι δηλ~~~ ν:\ -rίν11 οιιtfιnϊΙJι; ir.tό τήν ιιfρω"ιν νίαι~ οuμ.φων~ιι;, ~ ό1110ίcι .Sιl -rίνιτcιι βάιαει τ~·.ο ciιιeu-H;)ν, τών ~λttt'XώY ιiιιeτ.ινών, ::ιί mίαιι iιπcίγχο:nι 'Κ.21 ι\1'­ 'tι~ν 11.CΙI ίuί.Sιν. . .... - '". , . , . , r. Π Cl 1r ::ι ν\! ρ ι Ο 11. l' O:J &ι;;~Oit& ;J.!2ν &Υ~212ν ΙΠΙΙ'ιΙτφιν ιi; τιl δlίο .Sί;ι.:ιτ::ι. 'E/y(d ίt;fιτ~2 χεχω~ι1',ι.ίντ,ν ciτ.:ίν-­ -rφιν. 'Ερωτώ: Έιlν ή κ~~ί~νη11ι; !ι:ι-φωνf,:ιτι, mnλεi χ::ιi 'Ιtcίλιν ~ιχ:ιίω;ι.:ι το~ -:=ολιη1tο~ άρχτ,-rο~ νi ίr.ιμ.'!ίν11 7.21 ν2 l.ά!ιο τον λόyον1 cΓιcιλ:ιμtιι:ίνων ίν τοι::ιuτ'Ο r.εριτ.τώ~!ι ίν(?­ -r.ιον το~ Σώ!J.αιτοι; 11.2& ίνώr.ιον το~ Λ 2ι:.:ί, τήν . ::ολiηχ.~ν ιu­ ,.u.,'l., τή; διιιφωνίcιι; του; 11 ρ 6 ι δ ρ ο ι;. Νομίt;ω δχι, ~ιότι ό Κιινονιο-,.ιhι; !ίν λί­ "rιι τmοτι &ν τροχcιμ..νφ. Σ:ινιπώι;, δίν ~ύ·ιαrτcιι νιΖ λι:ί~~ ··:ινιl.ι; τον λόyον &νιu άι!«icι; τojj. π ροι!ριiοu. Aiιt~ ι(ν2Ι ίj ιiντίλ'Ι7tίι; μ.οu. r. Π cι 1t' cι ν I!! ρ ίο υ. 'Fyω φρ?νώ, δtι oi 1tολιτι1tοl ~­ χιτrοί, άινΙΙλ~ι:ίνον-rι; -rfιν τολι-tι1tfιν ι~uw,·ι 'τη; δι11fων!2ι; των, -&ΙΖ 1t'pinι νΙΖ !ύν::ιντ:ιι νcl φίροuν το .&Lμ.:ι τρδ τ~ι; Ήμ.ιρτpίcι; Διcιτcίξιω~. Αiιτ~, νομίζω, δη πρίr.ιι νιΖ ,.,:ι.,ιιFω-8~ xcιl -rρ~τώ; .ιi~ τ~ν νίον Κ::ινονιομ.6ν. Δι/πι άλλωι;, c:f.ι ι[ναι &ξ'Ιρτφίνη ή οuζήτ'Ι7Ι; 1rρΟ' τήι; 'ΗμΔρτpί:ι; Δι:ι­ 'τ:ίξιωι; · nb τfιν ίy•ρισιν τ~; Κ·J~ρν,Ριωι;, ί11.μ.τ,<!ιν;ζιτ:ιι 1ti:ι11 τρωτο&οuλί::ι τ~; άιντι1t0λιτιu:ιιωι;. Π ρ ό ι δ ρ ο;. Κύριι Π ρόι~ρc., δι' όμ.ιλί::ιν ~ οu~~τη11ν πρδ τήι; ,ήμ.ιρτ.οi::ι; Δι::ιτcί~ιωι; ~Ι·ι 2νη~ι:ίφιτ::ιι ίν τιj) Κcινονια-ι~-ιj>. Π. Π οι τ αι ν ~ ρ i ο u. Κ~ριι Π ρόι~ρι, 1tρίηι νιΖ ίπι­ ~'Ιjμ.fι'Ιt'οιή:ιωμ.ιν το ~φι:ιτcίιωνον ί.Sψ.ον "-cιl νιl άινΙJΎpcίι~ωμ.ιν cruτ~ν t~ν ~~ι:ίταιξιν ιίι; τδν νίον Κ::ινονιο-.ιόν. Μόνον τοιο·~ τοτρbπωι; λf,-ysι όρ~:ιtι'1tώι; ή ~φ:~ταιμίν'Ι άμφιΙJ&+.ττ..,ι;. Κ::ιl τώρ::ι, •r.. ί.Sιω~ή-3-r, λ~ξ:τν cι~το το .sι;.ι:r, 'Ιt::ι~cπ.::ιλώ ν:i μο~ ~ώοι tι τον λόi'ον. . r. Κ Cl p t ι:ί λ η ι;. θ:i· ή.seλ:ι ν:i ιiπω Otl ή ταιχ.-:ιχή το~ Π ρο~ριiοu, · ~ ότ.ο(::ι .Sιωρci οτι οiι~εi;, οuτι ~ Κ11δίpνφιι;. cίλλ' OUT& ~CIC ή άντιπολίτιιπιι; !~Y:I'I':CI! '10 λι:fδοuν τον λό­ "fΟν οπρο τ~ι; 'Ημερτ.σ-ίcιι; Δι::ιτ:ίξιωι; ίχτlιι; ίιlν u::ι:ίFΧ'fι μ.i::ι ο~φωνi2 μιτ :ι ξ~ Κu~ερ·ιήη:ω; χ:ιl άν':Ιr.ολιtι :πω ι; .... Π. ρ δ ι .δ F ο ;. Σuνεννότpιν -3:1 ή.sιλcι. ιr. κ iJ ρ τ ι:ί λ τ. ι;. Δίν T'ljptit:ιt ίχ ;.ιίγ~:.ι~ τ~j π FOI· eριiou. Σciς iν:rφίρω r.ρο'ίl'ούμ.ενον οπρώ~:ι-tον. Π ρο !ix:r ήμιρών πιρ(τ.ο:ι άνήπcιλεν ~ Κ:ι~ίρνι;οι; άμφ τi, ίνι:ίpξ!ι τών ίρ-r:r:ιιών τ~ι; Βο:ιλ~ι;, τΥjν ι 4τ.ν Ί:ι~Ο1ΙCΙ~ίο~, 0':1 -8:i τ.ροί.~ιιινιν ιiι; ίξmf.,!ιι; x:rl 2ν:ιχοινώ7ιιι; έ::Ι. το~ .Sί;.ι:ιτο; Π ::ιπcιιμμ:ινοu~λ ό χ. 'rποuρ-rόι; -:ών 'F.ι:ιωτεριχών. Τοiιλιίχι7τον ίyω aίν γνωρί~ω νιi πρO'Ι'jl"r\·9t :ruνινν6τ;~ι; μιτ:ιξίι Κu~ερνήαιωι; xcri άνΤΙ'ΙtΟλιτίUι:rεω; !ιcl t~ν άνnί~r,ην το~ ς'Ιj"tτ,μ::ιτο; :ι~ο~. Και! ~νηχι:ί:ι-9η ό χ. Γρ'ίyορίο~ ν:ί ύ::οιιίλ11 ί1tcpώτφιν, ή 1tρ&τ::ιl;ιι; τijς όr.οί:ιι; έ~'Ιj<tt)-Sι; ciμί:rωι;, δι~ νά χ.:ιλuψωμιν ή;.ιιίι; τούλήιπον ::ιύτi;·ι τ1;·ι π:ιρΙΙt:ιr.i:ι-ι το~ 11 ροε!ριίοu. Π ρ ό s ! ρ σ ;. Κ~ριι Άpχ'lj'fε tο:ί Δ'Ιj;J.οχρ:ιταο:ί Κόμμ::ιτοι;, τό · Π ροεδριiον ~ίι~ιιξι -r~ν λ:ί:ιιν airt~ν x2i ιίι; tr, ι Κιι&&ρνη:rιν xcιi ιί; τήν «νtιπολitι1Ι:JΙν 1tΙΙC το lxaμ.! !ι2 ν:C μ~ ίλ-9'!1 το -8ίμ.:r ίχτοι; τ~ι; 'l{μ!pφί:ιι; Διcιτcίξ!ωι;. Kcιl ~ιcί νάι δuν!j.So~ νΙΖ όμιλή:ιοuν xcιl oi χ.χ. ~ο:.ιλι:.ιτ:ιi, r.λ~ν τών άρχ'i-rώv., ίι!ώα'ι:ιμ.ιν cιirt1;ν τ1;ν λu:ιι'Ι'. Kai ή Κu~ιρνrι~ιι; τΥjν mο!ίχ-3τ.. Κ::ιi οuτω ~ιάι τ;;ς ίτ.ιρωτf.,ε~ ί-rινι1ι!ύ.s'i Υ; οιιt~ττpι;. 2 r. Κ cι ρ τ :ί λ τ. ι;. Κύριι Π ~ι! ρ ι, ιuχο;.ι2ι 1ιcιi iλπίtω νάι ίχω λι:ί-8ο; ιiλλ:ί νομ.ίt;ω δτι ή ~ιιρ:Ι τών rι-rονότων δlν ~το αιuτ~. π ::ιγεχλf.-8r. λοιr.aν ό 1t. rpYj"fDρiou tG r.ρωf ν:t ~ατ:r-8ίσ11 ir.ιρώτ'i'"" χ::ιτό-::ιν ΙJ~νιvνοτ1:ιιωι; μ:ι'ζί μο:.ι ~:ιl ιupί.Sη ::ιύτ~ ~ έr.ιpώττ,~ι;. Τ~ ιi-::6-y&II',I.CI 7.2t ώι; ίχ touτou ιiχ2-:ι 7.21 οεί; τ~ν ~:ιν::ιτ6τ!jτa βι:ί:rιι τij; ίπιρωτή:ιιωι; αιίιτi,ι; νά λιιτοup-rf.'11 r.λίον ό Κ:ινονιιηι6ι;. Π ρ ό ι δ ρ ο ;. •rπήρχον χ:ιί &λλcιι ίr.ιρωτfιοcι;, ώ; τών ~.11.. θ. τ,ιίταοtι .,,:ιί κ . .τ:ιcu'1.:ιλci. r. Κ αι ρ τ ~ λ 'lj ;. Έrι ~ ιiντιr:~λlτιtι"; !ί·ι αuμφωνf.''ΙΙ

ιι);Ιt~Ι ~ Κtιδιρ'Ιt))ιC .. t~C 'IJμapr,ιlι~ Διιι1'aξιωc ,ι i~(ιι:rιl,;ι 6ίονl~•τι -&'ι&ιi t - . Π ρ ό i ι ρ ό ~. •rτfρχιι Qλιj lι~~ξι~ m Κ«νο.,ιαμeδ ~,τ~~ _τί~υτ~(~~ τιιρcΓ(ριίφοu τ6ο~ · &ρ4~611 36 ~ όtόίi λl-rι: ~φ i~ιι?,: .• Π ο~ &λλοr, τρότιiαι~ μ.~ νψοθ.ιiιiίδΔ 'tιΙ.••χ'­ ~.,9~1 Ιονσιτ~ι ν~ o~"')T~~ &μ.~ τ~ im&oλi tη; intb fO ~~λ&l)_:~~~t~.~~~lαtj'tl ---~ ~φο;_ 1~~6)7-&~ __ ιl~ tf;ν"Bouλ~" ~ _του Ηροιbροu ~ ιντολi τΩΙιtοd ~6. 1•.ι -;ρ~mω~ιι. Π ροδλίτιι 1ιςri cιίιt~ ό Κcινονι•~~ iρb; «-J-rι;ι•-r"τι~tν ίri<ίtι"'­ 'Π&ΙΎΟιnών τιριττώαιω". ιr. Κ ~ρ τ ιί λ η ;. Δ~ν το -rνωρ(ςω τb &ρ-&ρον ιιiιτι. Π ρ 6 ι~ ρ ο ~. Ό χ. ιiρχ'ίί~ τώ" Φιλaλι~ιρων, Ιχιι τ~ν λ/tro'tl. \- r~ .fi ~τ ιι_ν ~ ρ ~ ο υ. Κ6ρΙ61 &w>.ιιrι~ι, -&.ιωρώ xιr-&Yj-xO'tl jtόs ~i fipω ·~ώτιο-J. τό~ ~:ιτο; τρ~ ~~~~ι,ν 10 νJ-rαι -&8μ,αι τώ" ~~ώid". ~~l.jap-eJ;~φ'J_ ~τ.~. ~~t~~~-/ιαοu. r~ fριιϊ~:ι "Ι'&Ύοvότ:ι ται ο-,ςοι:ι ,u.,ι!~!ν' i'ti t~~ 1ιλιιιn~ιi; ήμίρ:ι~, μί τ-Ιjν ~~,Suνομίν-ηv ~ν:ιρχί:ιν τ~ -ίάb;ι.;ϊ.-οα δχλ~u 11-cιi μ.& τ-Ιjν wνινοχrιν τfi; Βριτ:ιννιχ~; Διοι.'χήάιω~, . Ιt~· οπρ-οωλίι:Jιι 6~uτιίττιν αu1χίντ.ο:v. '&.φρι:ίςω τ1rι ~piiv 11-ΙΧi τl)ν λuπ.ν μw, διbτι ~ ΚuείpνΥjαι; ί1!.pινιν,· δτι ή nciοχόλφι; τοu Σώμ.cιτο; μ.& to μ.ί1~ το~ο ί-8νι"1.ό"ιΙ ~ιχ -&ά ~το δuν;.ιtόν νcl -8ιωp~~ υc~νι--.ώ; :iJUμφοpο;ιι. π ιίντοτι Οαιίχ.ι; το Kιn:pιnov -8ίμ:. ήλ-8ιν ιί; -ι:~ν Βοuλiϊν πιίντοτι τρ~J.u.jιιν ώφίλιιαι. · 'Α11.6μ.11 ν.ςrl ή ιίποα:ιφήvιαι; rijι; τολιtι'Ιιij~, ~ bW'Di:ι το~ λιίχιατον ί1tια~ίlοω; h.ολοuθιit~ι αίιμ.ιρον άτο τfιν ΚΙJUρντί ιιν1 iΣ~λθ& J.2"Cό-rrιν τών μcι1tpών ννζητ~αιων tiίι; Έθνι'Ιιijι; 'Ανtι~ροαωιίιa;. "Εχομ.ιν &λλωατ& t6 -ι;aρ"!ιι-r;ι.ιι τών &λλων Βοuλώv. Εiι; titν Βοιιλήν tών Κccνοτ-f.tων, !ιιί t-/iv ό?:οf2ν ί10i τίλοιιι; τό Κ~tπριιn?Ν θίμ:. ~&ν ιtν~ι τό μ.δvον ν.cιι το μί"(cι ίθνΙJ!.ΟΥ θίμ.21 ιr:.ινaχώ; διaξιrrιτ~ι α:.-~ι)ττ.αιι; ίπ' ιιiιtοu. Πώι; ιtν::ιι οuν2tον aπ-ομένω; ιiι; τ~ν. 'Ελλιa!cι, ~ ~Σ:~αχόλr,αι; τiiι; 'Ε~νιΙι.~ι; ΆνtΙ1Ι"rΟαωπti2; μί το μονcι!ι:ιιον aiιto αήμ.ιρον ίπίμ:.χο" !θνιtιόν βίμ.a, νά θιωpήτ:Jι ((ίθνι1e.ώι; ιίaι)μ.ijiopo; ;•ι. Πcίντοτι οπι~ιι;~cν 'ιtο το~ βήμ.:.το;, ~tι ~~~χιιρcζψ.ιθcι τό ί6-.ιιχ.όv ~ίμ2 χ~ttχbμνοι ~r.ό β2~u ~ίαθημ.cι ίθνιχijι; ιuθuντ.; χ:ιl ιfμ.cιι ~ίf:ιιο; οτι χ:ιi ~ ατ.μ.ιρι~ ou~ήtrpιι; .,_. άπrο6~ ιίι; δφιλο; το:ί 'ΑΎώ'ιο; 1t2i ιί; iνiαχuα'Ιν τij; Κιι!.ιρνήαιω;. Διά tι:ι:ίtο π~οί6τ.ν 8ιί<ϊ τfιν ~iιλωην πpο; τ?ν Τ~πον, δτι ιιμοίi ~τtι &ι!uν2τι:ιν -.ιi !ν-.ιο~αω, !ιcιτl ή Κu6ίpντ,α:; ίχρινιν, δτι θ~ ~το ίθνιχώι; ιa:ι~μφDrΟiί ~ αuζήtτ.α~ι; ιiι; τήν Bouλf,Y, :ir.o τ~ν όπόί.ιν μ.ό·ιον ~~-.ι:ιμ.ιν θ~ ~-.ιτλcι ~ι2 τ1;ν πιp2ιτίρω iιπιριίαχιαιν το:ί μη·ιίλοu ίθΙΙΙΧIJ~ θίμ2tοι;•ι. Άνήλ~~\1 ιiι; -;ο ~ή:J.2, ~ι2 'Ι~ r.potciνω ιiι; το ΣώίΙ-CΙ δΣωι; ίχ~ώ'1! Ψ~fι:ι;ι:ι αηηι.:ιτΙ~eιν teιίιι;· ~2ν!:ιιλι11μοu; τών ΤοGρχων 1t2l Βριt:ι·ινώ·ι tl'i τ~ν ·Κιίπ~όν. θ~ τρίπιι νιί ιn~:ι~:ι·ιθώί/ο~'Υ πρ~; t~\1 Όρ"(:J\IIOjl.~'ιl τών Ήνωμ.ivων 'Εθνών· π-:ι'ρ2λλf,λωι; -π-ρο; τfι-.ι ίνίρ1ιι:ιν, ι:i; τ~ν ό1t0i2ν ~ροί61j -ί\!11 ό ')'πο:ι?γοι; τών 'Ε);ωτιραώ-ι ~; '~λλcί~οι;. Ν 2 ι2πιuθ:ινθώμ!ν πι; οι; δλ2 -τ άι Κοινοfοι:ίλι:ι. Άλλά! χ:ιl -.ιάι ι.iπι:ιθ:ιν~ώ.;ι.ιν ίπiατ,ι; πρό; τον Μι"(ΙΙλομ.cίpτuρ~ Λιχaν. τήι; ΜιΎ:ιλονfι,ο:ι χ:ιl ν:Ζ το-.ι 3ι:ι~ιιcιιώ:ιc.ψ.ιΥ aι:ιι -τίιν ~:ιθuτcίτΥ,-.ι αι.ι"(1C.ίν1jα!ν :i1to τ~ν όποi:χν 1C.2tίχιτ:ιιι όλόχλr,ρον το '~"'λλτ,ν'ΙιΟν ·Ε~νοι;, το ~ποίον 'Π":ιιp:ιι'Ιιολοuθιi μ.l θ2Ι.Ι'ι/-ΙΙαJLΟV τour; ά"(ών:ι; tο:ι. 'Η ί1tφρaαι; :ιύt1} rij; ~ιcι;ι.~ρτuρί.ι;, το Ψr,φι:ιμ:ι, τό όr.ο~ν 82 ιίπιιι6Gνc.Ι!J.ιν πρb; -cο-.ι Ο.Η.Ε., 11:po; δλ:ιr ~2 Κο~νοδο~λι:ι, -..:ιl r.ρb; τόν Λ:ιον :τij; Κuπρο:.ι, -8ά ίπι6ι!cιιών11 οτι ίr.l -το·j θίμ.:ιtο; τoii ήώ.Υοι; τijr; KG~pou ~· ' ' ' ' 'Ελλ ') ~ ' Κ 1 ' ' 'ιΑ g&ν UΊtcιρχιι ιιι; τΊ)ν cι.:. gΙ:Jφορ.ι uι.ι:p·ιτ.οιωι; χ:ιι ντι- 'Π<)λ~τώ1sωι;. '1Ίιrιίρχιι ίνι:ιίcι '}ο))νιχή Αvτι"Ιrροαωnίcι, ~ όποίαι όλόχλτ,ροι; τ.cίλλιτ:ιι μ& τόν πιτλμ.όν τijι; Έλεuθιpiα;, ίν bν~~:ιτι -;ή; όποί:ιι; ~.ι;:i"(tl τον ί~VI'IC.QV 12Ύών:ι ό Λ:ιο; τηι; Μιι:ιλο~fι:ιο:ι. ( Χtψικρeιτf,:J.:ιι•:ι). Δ&ν ιΙν:.ι :ιf.μρο·ι ό χρό·ιοι; :ι.:ιτ:ίλλτ,λοι; ~ιi ν2 ~ί,ίλθω­ ;ι.ιν outt ι[; ι:J;εir.ι :i·ιιίπt:ι;c·; τή; 'Π'ΟλιtιΧ1;'ί ti,; Κu!ζρντ; :ιεω; ίτ.:! t~:ί Κ:ιr-.'Ι2Υ.ο~ θiίlο:ι-;οι;, cutι ιίι; Χ:ιτ:.λο-rια~·ι ~~ -~:ι·ιώv. θ2 &λθη ~ ί:ψι. Έ:ι.ιίνο μ6ΙΙον, το ό;;-οίο·ι 1!.2ta α~;.ι.­ r.-;ω,ι-.ι lχ!ι ατ.;.ιιpΟΙΙ χ:ιτ:ιιηή ίr.ίΥ.:ιΙp-ο'Ι 1 ιfνιχι :ιί ίξ:ιtρttιχώ; ιiι-,<:ίρι:ιτοι ~r.λώ:ι-ιι;, :i; -;a; ~ο.eιi:ι<; τ.roi~'i ό ~ξιότιμ.ο; ·r3 WOIIP"''~C Ινιu x~ρtotuλnίou, & mioς μt~t 7:f0);~1c -ι:ρο~ Ιριuι rijr; ΈλλΙj'tΙΙΙL~ 'λ'ντι-ι:ρο~ωτιf~~ ~ιr; ~όν Ο.Η.Ε. 'Dον.ιμ.ci,~μ.cν μ.ι-rιίλ'Ι)ν χcιρόν διa το ιinοχίς μfrιuμcι, ~ ~οtον ~.ue~νωc μ.ir; {φιρι" &ν. Νίcι; 'Y6p"''IJt8 ό χ. '-ιι.ΙJ x~ptcφuλιaΙC.ίou 'Ττοuηδ~. Εlτιν ιi; t~; δηλώσιιι; tOU b 'JL. Κχψ.~Υj~: α'Ανηωρώ t~ :Νί,S~· 'rόpΙL'IJt; ~ιαLό!οξο~. Δlν ι{~~\, "'(\Ι ω, τ ή ιη.όμ~ 'l'.~l διν e« τlν1) μ.ί.χρι' τ~ :tιλιι.Jτ:ιίcι~ α-τιl'μiι; ~ σt=-ι; τών 'I:Jνωμίνων Πολcτι,ών. Βι!cιίω; &ν cιi 'Ηνωμίνcιι Πολιτιίαι ~ί ifιtώt"')ρ(;ou·~ ~ω; ~ίr.cc, ίλ'Ιfίtομ.ιν :ι.cιτ6τι" τij; ίτι-· !ιιiνίiόμίvijι; 1rλ~οuι; 1C.ΙΖτα'.'Οί}1ιω; ur.o τoii Πpοί!ρο:.ι 'Α~ινχιίοuιρ )!.:.ί iα6 ~. Ντ~λλ~;, τb cιtτ'lj\L:ι τω~ Κιnρίων νιΖ aU"(U'tlτpών'Ω τ~ 9){0 -rC:W ψ-ήφω~. 'Αλλ~ :ιι:ιl χωplι; τcί~ Ήνωμί'ιιαι; Πολιτιίcι~ ίμτορσ:jμιv ν~ νnι:lpωμ.ιν; ~ιδτι τόαον ιlνaι μ.ι-r"λ'Ι1 ~ n-ήχηirι; τoii !ιχ~ίοιι τών ΚΙΙ"Ιrpίων ιiι; τιΖ 1Ηνωμίνcι "Εθν11 xcιl ~6.rtN α~φί.ι; frινι ~λίον, δτι το Κ:.ι­ 'Ι'pιιιJ.όν ιh-οτιλιί μ.ίρο~ ~oii 7;po6lf&:.cιτ9ς τ~ι; Μίατ.ι; 'Αν:~­ τ~λ~, !Σ~ τ1)ν δ1t0ία&'ΙΙ ~ 'Απλίcι ~ιcί -:ijι; ιrτι&οιώι; τr,ι; 3-:-ίi~ιιhν l~Uff,v. Ή~ί~ οΙ iaιόι -tρίτιι δμωι; ν~ οrlδ'τιUωιμ-. -<' ·• · .!ί 1> - I L . ' ' ., 1 . λf. • !ΙΟ :ιa,. .gννιι"{οtf)τ ...; μcι.; ~~• ν:ι ι,;wαωμc'! Λ ,;η -ιι~ι 'JLCΙ~ λiΥ,~\1. f~t fil."x1jYΙI. Βι6ιίιC:Νι:6, ~tφ.ίνω;, δ ιiξιότ~ μ.ίχρι τΜc Π ρόι.!ρο; t~ 'Ελλ.,...ι1!.i,~ Ά91'~ωπcίzι;, δτι ή ίξLλιξι~ τοi:ί ίιθ-ν~ χοU μ~~ ~r.o;, ή cψc~; dιιt'όφ-Φις τοU Ο.Η.Ε. x.cd ιl~ τcί~ auιz :J:Ι9ιττώαιι~ -'Ιι:ι{ μ.αζl μi τό; 'Η.,ωμίο.ιαι; Πολιτιί~ ~ C'I4Y'fίoν τών Ήνωμ.&νωv Πολιτcιώ-.--- ιt'ia4 ίξησφ.ιλιαμίν12. · 'Εχ.φρQζομιν τ1ιν μa-pίλφ μ.cι; i~"φιν διi -Μ]ν ιιiχ:ιίριι~τwJ" :rύτήν ι~φιν, ή bRi~ ι[ναι φua:'ll.bν δτι &χcι -r~o:roιY,nι τήν ψ:.ιχ-φ .όλοχλfιροu τ'Οiί "tJ8νouι;. κ~• &ιόιn ά:ιιιρι&";)~ c!4χ.ιμιίαcιμιν τ~ cι~"Ρ4 ~b τ~ Χ<ι.ρ&;, c.Gλoyoς \rιΜιρ ξcν ή ι!uαιφtφί ΙΖ μ.cι; 'Β Ι cί ~ ci ~uσμ.&'ιlή α-χόλΙ~ 1 τ άι ln:oi ΙΧ U 1W6ιρνητιχ:ίjι; 'IC'λ&uf&; ί.τφιο~rp~ Πjν ~ιν -τoii ιi;ιι;.. τί;ι.οu ίχ1r;:'»ώ1τw της· Κ~ρ-νήσιως, .,_&λ._. -ώ ότοί~ l-x.~ ώι; ί.ξijι; )!.111 ιί-vcι-r.ρ&φοντcιι ~~~~~ ci; δλ~~ t~ Κ~pντ.τιχ4; .έ.φτ,~.ι.ιιιί'.cι~. ώ.ηι ν« ίl.~ ~:ιτ~ι v« τι~ν ~χό άμ.-- ~~~~τφι'ΙΙ. · · . Ι<.Er"Wf(IΙ JC.U)(.λOt 'Χολι'~ντι~ Ρ~ . ~ω ι... Νί.~ς 'Υόρ'ΙΙ.ηι; !ηλώο.ι~ toii 11-. κ·~μ.άtη ί~nτ-hpιζCl'tl οUτ~; ώ; Ultlj: :ιιcτιοΜςοο.ι~ 11-:ιri μ f; m3ι!OUoCI.I; tfιν 1rpCΓ)1LCΙTΙX-i;ν 'Ι'.cιτιiα',2Ια'ΙΥ. Διότι &aν ιίν~ι iξηαφαλισμίνη ούτι χ&ν ψ.'lt'Opli ο;~ ~f~CE! όnφ:ιλή; ~ ίmc'τrιριξι; τi;~ Ί\μι,ριχ.ίjι; χ.ιcι-Νι τ.ην α;ιζήτr(7ΙΥ τijς Έλληνι11..η; -rpω'fU"j'~ ί'Ιή ~ ΚΙ.ιιι"pυ:n.ϊ>U· ιί~ ττ;ι Π ολιη11.~ Έ~ιτρΟ'Jt'lτι w tτ,ν Γc.νι'Ιιτ,ν ~λιwιν ~u Ο.Η.Ε. Άλλ2 JC.:ιi &... ~το ίξτ.~χλιαμ.ίν12 ή ίn:οqτfιρι.ξ~; τή; Άμι;;ιχίj;, 1Ι'«λιv u~z(ν&Ι χιί-Βc ~tcrct&ξ.oν ιιφό&λιψιν ό ci~ι­ ·Sμ.όι; τών {I) f Ο "τ'ών ψήφων τόν kοίο-ι δίι!&ι ιί~ τ~ι; δτ1λώαιι; tw ό )!., ΚC8Ι".μ.ιίτηι;ΙΙ. 'Εν&φάν~7C τoco~tOtplmως ή iιτό~ Κu6'-ρνφι; μ(«ν εiχ.όν~ λιποψηί:z; mνcιντι τοiί i-y:ιι(φω C1!.'1t9Wώιtw τηι;, = ~1tt0ίo; 1φ0-ή!pwαι rii; 'Ελλ,......._ης Ά.Y't~i~. Ή aι•::ιι6ι~2'1ωσ1ς wiί '11.. Κcιιrιιμ.4τη, ιτι μόνον -.ο· τfιν laι­ .,.~., μ;~ -ιrί,τιν c~yr&τcιι !ι ιία-φ.:ιλί)ς νίχη, μli; ~cίζcι, ί.φ' ώον ui ~ Kut"Yτp'l~ C-δ~αιόωιrιν, ιτι Χ.3τVχιτcιι οντω~ m 1rί~τιν. Ό χ. Κ2α'ιμι\~ ίρωτηk\~ ~ιΖ t~ ιί,;ιφ~λιnτι'Ιι1ιι; δ-ηλώ7&Ι~ τώ 'r1tt0uρj0iί τών '}<)ξι.>τιιρι'Jι.ώον 11.. Άfιί.pωφ, ι Ιην δτι, ό χ.. Άδiρω.φ ~τ-ο «iφω.τι'Ιιό<ϊ•Ι, >ί,;cι~ ct.,~ι 'ϊ.-τωpyόι; tών 'Εξωτ.,pι'Ιιών 11-:ιl οίτία-η; ~ι6τι !&ν φι ζήαι.ι nδμ.τ, τ+,ν .ciηι.ωφ:Lρ;ι:.ι tών Ήvωμ.ίνω·ι 'ΘDνών. ~~· Οο-ον ciφop~ tό ~ιtίτι;:ο-.ι, ί.χιprιιί/;φιν ciτ~ι..:ι..., δiόtι -ό χ .. Καια~τη~ ~ιλι va ιlχι μaτa!ώαι&ι 1txt ιi; t~ Ά~Ο/8 τΟ χλiμ.:ι ίm; το~ ό)t(Ιίω ~'Ιιινιίτο ιl; τήν άrqι.ocτιpap~ ~iin 'lhωμA\16W 'ΕΒ'ιlώ.,., Δ&ν ίι:ριπι νcl w6.ρrονν Πι-ym ~ιcJμιιρhμ.σιω, τ8 όv:Μcι 'ιΙά ί;ι,Πο!ίtοuν τη~ b-ι'I!.Οι'ιlων(α&'ΙΙ, ciλλ.t τWvαι:t.τLο-ι ~ iτι:ιιοι­ ·ιωνί.~ χ.:ιi ί'ΙΙGτης ιίντιλ~&(ο).,· c.l~ t1p_ i .. ~~ ~ τιτονb­ :tlιl"ι. Ή ιiι~ !ι.z τη., U-Λ&ι+ιν aa,~., ,Πις fDλιτι'ΙLή"ι;, τij~ ψηα~ ίνόt'Ι)~;, 6zι;Wιι ~~ ιl-~t1rι'o1 .ί.ΛLιπ,ς ό 1t. Κιιιτ~~ ~ 6 ir.. '.:Ηi;ωφ, ώ; •rτ.ο-η-rό'ι; ~ων 'Εξωt&i'Ι_.., ~ ιιi clνca ιι.iφc11-τι:ιι.όι;.ι. ΆλλιJ ί2ν ~~ r,;....,-,6;_ - ~~Υ όfdλ-a ν~ cί·ι:ιι

4

οτι ~ί λιr.λcιaίcιι ~~~ οι φ.πp'I):3'.,L~\ -ιών τιλιutiίιl)ν .jμιρών ίχοuν azφi. τ~ν αΥ.ο:-:6ν. Νομί~ω, είίχe;μ:ιι χ.~ί ιέ.λπί~ω ν~ μ~ 1+ιω μιΖνt:ι; Υ.~χ.ών, οί iμ:πρτ.αμ(ιί χ.:ιιί :):i λετ1λσ~ί ~~ cι~t:ι! ό!t,'Υοuν !.ίς ίν.z αχi~ιον, 1ipμ:ι to~ όποίο~ ~ι! ιίν:ιι ό ~~~~- χωρ~~(.Ιlι; tί;ι; _.Ν 'r\qc;. • , • , _ , Κuριοι ~~;ιJ.εuται, τ, :J.εtριο::Φ-~ε~:ι ενο; λ:ιο:.ι tfνcιι μι:ι ciρι>ή. Ά\λ:ί, αuχ;ιά-~:ς, ~ ~tr:ο;:ιί~ει:ι :ιuτή iγμ-ι;νw!t~ι ώ; :iπιί~!!.:, Κ ::ί εΙιLΣι βi~:ιιιοι;, έ~ν ~ Βοuλ~ •ίχι !ι~τ.­ λώ:Jιι τ!;·ι :Zr:ι•ιcr~tτ,~ίv tτ,:-. :J.& t~ ~~ο π;~οr.ιο~μν:ι τώv λιτ.λ:ι:Jιώιv ίντιι; τοu ίτο:.ιι; 1956, άν:ιμφιαfτ1~ήtωι; 1ϊ ιiπλι;ο.~ χ:ιτοχfι ~i ίαχi: .. Σtο .!ίι; r.poto~ ν~ !τ,μιο:.ι-ρτφτ. ... ι:ι 1'•-ro- ·ι~τcr. Διόη ίιlν cίν tj'ί'ιl&tO crτ,μ!p(l"ιι ~u~f,'t'l;:nς εiς τ1;ν Βο:ιλ~ν χ.:ιί Ην aεν 'Υ.~t:ιλ+,;τ, ~ ll')uλ~ ιiι; ί.ιια Φf.ivι~L:ι ~ι:ι­ :.ιzρτuρί:rς, έχ.;ιFιί~c:.ια:r χcι-:' :i~.,~·ι τον τρf....ο·ι 1-ί;ν rνώ:J.·ι" bλox.λ'r\pou 1~U WJ<~Sνo:.ι~. -- aι~η ό;:-Sώι; .ίλiχ~τ, Ε·τι ~ .:ι.πό. ·~t·:J:ι; τώ·ι ί:t:::?τ.CΙ".,ιών ο:ι:ω; ~.:r\ ·~ ~πMJ•!CI'Ι:; Π.·;- Κ~ίt'ροu έ·ι ":'iνει, !:ίν ιiv:ιι ~πό~.ιαιι; ο~τι Κ:.ιf·!ι?νήαιωι;. ο~':'< Ά·ιηr.ολιηU.,εωι;, εfvcrι ~r.~ε:11ι; όλ~χ.'λήpοu 10u •J<}Dνο:.ις,, Φοfο~­ μ.:η, λ&-yω, πολU δτt ·!2ν atv χ:.~=ιλ-ήξωμεν εί; -;~~· ,.-r;μ.εFιν1;ν α:ι~ήττ.,ιν χ:ιιί :i..-b •·ί;v cr:ι';~η·,αιν :ιiιt+,ν ~t·ι •;ψ)χ~-J."!: ε.,:ι Ψf.i~ιcrμ:ι ~12',L2t:-tuρί:r:; μ.:ιι;, O'tl 2U't~ τ. ί'-'!tρ:Gπι:ίι~~t2 ·~ι! tΥ.λτι;ι-δι~ ώς :iπαί~&Ι3 X:lt ώ~ ά~ιcιφορίcι. Κuριο: ~~οuλιu1:ι:. ~ ~ι:ιzρ:·,+, αι;ν~~ρίzcrιι; ε!v:ιι α:.ιv~:ρί­ :rαι:-, fι ό::οf2 ~τt!λιι ν:J i}'{J ~;jo CY"::ro~ι;. ' Άφ' έν:; ιιr~ιί·ι ~.i 4-ι.:t~ά,τr tί:ιν :ί)'Ι~Jάϊf-tΤJ~ίν μt;. :i~' i.tiρou ν:i 'tΟνώα'Ι) 'touι; ~e.λφοuι; Κ:.ιπρίοuι;. Διότι ε!μ:ι: fif:ιιιοι;, οτι ~ άφ.ό,.φ:ι:F:ι ιiι; 't~ν Νr~ν πρiπ!ι στ,μ.Lρον νιΖ ε{v:ιι πcίρ:ι τ.ολu Y.:tY.~. Κuριοι fο:ιλε:.ι1:ιί, au!ι "tρbr.ο:.ιι; ίχομι·ι ί·;η~οινωνί:ιι; μ.ι_.ιΖ 'tών Κ:nρίων =ιλφών μ:ις. Ό ί.vcις ιΙν:ιι ό ρ:ι~ιrιφωνι~ος :.:r..9oiJ.6ι;, xii -δι:i ·ti-Βι:ί.:ι ·ιιΖ ~;:οfαίλω ι:ι; "~" Υ.. 'rπo~'r'Yb~ 't~ι; Πpο~ρίΙΖ~ τ~~ Κuιι~ρvι\αιωι; τ1;·ι -&ιw.Υ-ιν π:ι:ρι:lχ.λτpιν, δπωι; fιλη:::~τι χ:ιi τ.οιοτιr.ιι.ώ~ τ:iι; ~Υ.'It'ΟοjJ.πιίι;. Διόη 1.~ μί:ι·ι φ11ριίν εί;. τιίι; ~ίχ:ι: ί~·ι ιί-ι.ο~ων1:rι :ri ίχ;;roμr.crl cιutΙZi, ή 'tCr '<IU:ll; ~ ψ:.ιχ~χ.f.. ε!'t:ΙΙ 't!.FΦ:J'tί:ι. Άλλαί. ~ι:r.ε;~v, ί.,.ώ;;;ιeιν 1ώ·ι -rεr·οvό;ω•ι :ιu'tώv, ίνώπιο~ -:r,ι; λιι;λ:rι:Jί:rι; :ιuτ-r,ι;, ό;ι!ίλφ!ν ν:i ο!:!.pω'tι;«<~ε·~ ήμίς οί Β:οι, ί;;.ι.tiι; ό r.eιλιηχος xόotJ.Qι;, έ:i·ι ~ Ιlφ\ιπριος 'Fkι""tρoooi, ',Α.γώvο; ~πό τi;•ι Π.ρι:.<:~rί:ι·ι 'tO~ Άρ;ι:εr.ιn&r.ο:.ι 'Α.[;τ,νών, tz:ι.;ιι to x:r..9-i,xι:.v ''i~· .1:·5η ·ιc:ι.ί~ω. g,. ,-~·Ηr~ν i::·:~r.~·ι όλε:ι .. ί.τ;(1:;'ι το ··:ι-~~·,eι; ·ι:i α:.ιrχινt(Ο~η: !ίι; ί.•ι2 ηρι:ίι7>ιCι'Ι α:ιλλ:ιληt"f.pι-ον ~ιcι;L:r;­ 't:.ιρί:ιι;. Είίχι:ι,.ι:rι, ~- ~ο:.ιί.!:.ι't:ιιί, vιί Y.:ιnλi,ξ'lj't! Έίι; iν:ιι ψήφιαμ:ι, .. ~ ό:ι:eιίeι·ι ~:i :ί;;:ο~είξ1J 01: ό 'Ελλτ.νι·χοι; λ:ιόι; ι!ν:ιι ίvι:ιίος :ι . .ιi ε-..1:7{) ~·ι -;i;ι; K:Jr.FC:.ι. ( χ~:j:οχρeιττ..,ι.:ιt:ι). π? ό. ~ F ο ι;. '() Υ.. ~. κ~'t6r.ο:.ιλοι; ix μιγ~uι; 'tO~ Κό:.ι.­ :.ι:ιτeιι; 'tτ,ι; Φ.Δ.Ε. i·μ: 'tΟ'Ι λfrro·ι. l:. Κ ω ' " ό r. ο :.ι λ ο ι;. Κ~rιοι β:~:.ιλε:.ι"t:ιί, έr~ μίρο:.ιι; "~jj · :ia.θ!νCι~'ι'tοι; Άρχτ.·ΎΟ~ 't-Γ,ι; Φ.Δ.Κ. ί":":ιιθ:.ιtJ.ώ ν:i Πj:Ο~ώ είι; "ti;ν έξij~ a-f,ιί.ωηv. Δl.v ~:.ι·ι~~{J:ι: είλΙΙΥ.pιvώ~ v:i :i·ι-;ιλτ;.φ-~ώ~J.ξ'Ι 't-i;ν i·ι~r.:rι ~:zi "tou; π~;;οuι; "ti.ι; K:.~εp·ι'r\cr~ω;, δ:1ον ά,ψc:;ρ~ -;ο χγf,7:ϊJ.ο•ι >ί;ι; .,φ•ρ~·ιϊ;ι; σ:.ι~τ.·ηl;ηωι; ir.i "tών "t::tρηών 'tί;ι; κ' . - .,. ι - , - ' ' ' :;ι:• :, ~ ..-:ρο:.ι χ.:rι "tωv v·ι.:·.~~ωv ιχ;.ι Ύ~ΎGVC•;;ων. ~ιο;ι .ι·ι ϊ.F ... ~~:- 't:ΖΙ Π'EFi :J:ι';t;tf.nωι; iπ\ όλι.~ί.f,ρο:.ι 'tCιU '1\:.ιr.(Ι:Ι"ΧΟ:ί ~ί~.L:Z'tCι;, -;r.~ iι:-:r.ίο;ι ~ ίχΥ.?ψόη;ι; έ·ιώr.:ον 'tCι~ ΟΗΕ πι·,:zv~·~ ν~ &tτ.- , .... , .. . - ' , ' ' ;t!O:Jιf .. tε~ χ~-ν:.u·ιeι:.;;, Q3'CI'ι %ft?;τ tτ,'-' ;;!p~ttερω ιzv-;~:.ι·~tωπισ~v :ι. :ι: 't~'l z~ι;;ι~:ιοv 1~";0~ ..-::ι;::Ζ 17;; 1\:ι~~?'·f.·ηω;. ll ρό-:ι.ετ:ι~ j;:-;ι:.χλιι:7tw.ώι; ;-:;.,\ 'tι~·ι -;7.p.χών. :ιί bποί:ιι iλ:t~eι·ι χώρ:ι·ι είι; ~:iροι; 'toj έi.ί:r.·ιιχ~:ί r.ί.τ;·~~·:J":J.O~ χ:ι-;a ;:iι; .. ~ί.ο:·J-::ιf:ι; i;- 'J.i~~- έν Κ~;:-·:;ιu 7.11 1; b7:~ί~~ i;;ι:ι~~~"'..'J~IJ:;'; Oz~ μδ·ιι:ιν τ~'J ι .. ι Ι ...,. 1 \ 1..7't:J ;-:7·r~!:C:J!'Ι έ;·:ι~:ιιιτl;·ι ;;i;; ·;;Oί.ιtt~ijς 'tCι:) tι•:ι:ιιpεt Υ.\.1: c:ι1ίλt~!!Ι ·ι.:ι: -:Υ,; ii.i.τ;λr.,~:ιγi;ς ;ι.;.-::ι;u :Ζί.λr.-r~νι~)\1 ..-:λτ;fJ:.ι- , ι I ~ I ι \ - - :Jμ.ώ·ι. !ι.λί.' :iτ.c·~;.·-~v~eι:ι·ι ε-;::.,τ.ι; O'tt iH12 ;.ιι; '" :ι:·ι;.:ι,J.:t 't~:J ξ!·ιeι:ι χ1-;:ι.~ττ.-;ι;ι~ t~ς 1\~,;:rο:ι. ~!_ .. ~ ~;::ί?χ;.~ ~~:ι·_.ι:J.f:r ·~~29!'~ς , . "' - ( - ' \ - .,.·~ i..-:οχ:ι>:ι:η:z.Ηω; :τ .. :J.eι:ι.ρ;ι;;:zω·ι ·~<η.ω·ι ο!ς -:τ.·ι νr;,ο·ι. .:; fiλλ~'J ε!ν:ιι ιif:ι!~'l, 0':! τ. l\.~·~t;;v·φ:ς έ:-:::Ji;Jως ξχ;.ι ί,:;l~;.t . n~~•ν :;;} "'ώ·; .. ,= .. ,ονb;ων :ι:U-;ώ·; ~~z -:1:ς ~:7~J.1=:-;:;:ί~·ι. :Τ;ι 'iι/'.-ν. 11io • 1r ι""• ι ι ι ι . • ό:toi:rν ~'Ιί n'Ι)~:.ινι -πρ;ι;· τον O.HJE., ~ιιl to~ 'rr.o!Jrrtιu τώv 'Εξω-τι.;ιι-χών. Δίν ~:.ιν:lμsι&:r, ίπομίνωι;, νι! άν-tιλτ~ώμιν, aιcιτί '11 ~%ΙΧ.Οuρί:r '"~ς 'Ε'λλτ.·~ιχ.'Γ.ι; Bo:Jλi,~ ί1rί τήι; .Sί.πωι;, "τ,ν ctποί:ιιν iχει λιΕ~ιι ~ Κ:οιfίν·ιτ,σιι; ίτ.ιστ,μω; ίvώr.ι~ν 'tO~ ΟΗΕ. ~% '~tr. ~~ ν:ι-tιν, mω Υ.:ι\ -πόyρ~εν, νz -δτ.μ:O;.)pj'fp1] οiον0ήπο't& χί~~­ νο'Υ. ·~ . - ' ' • - ' " 'I .'.- w ι:.ιιrι~:;~J.ο:.ιμιν, λοιιπον, χ.:ιιι φιιι; νcι ο;ιηllώ;J~J.&ν, οτι τcrασόμ:ε~:r ά:λλ'Ιjλίnuοι -προι; to ήpωiχώ~ μ.:rχά,ιινον x:rl μ«ορ­ 't:.ιpο~ν ·φ.fμ:ι τοu ίλλτ.νι-χ.ο~ ·Ε~νο:.ιι; ιiι; t'ιν Κlίτ.ρον. '&ι­ ~:.ιμοurιεν ~~cι\ ~.ι.sίι; ν:Ζ ιrω.τ-;τ,σω:J.ιν 01tω~ 1+~ δι"Ιtτον -:ο ψ;;~ φι~ΙΖ ~ι:rμ:ιρ"t~ρi.:ι;, "to ό'Ποiον ν% ci:τ.ε~;ι-Aiu προι; δλ:ι: "t:r Κοι~οC.λι:z. ΚΙΖi ί1tι~".ψ.ο~ι" τίλος ν~ ~τιλώσω-μν δη, 'q)ΟUψiνο:.ι π!ρί τοu ίλλ-ην;χ.οu, πλ~uqμ.o"jj ό ~oicς ~ι:ι6ιοί ίν, Κ~~φ,, elν ~r.iρχιι ο~ι Κ:.ιfLρντpιι;. οuτι. ιrΗΙ'\Ολtτι:.nι~, ~λλcι ?".>nωΙJΟι; b έλλτ;ιιχο; ί.2ος ό όr.~ίοι; ιΙ·ι:ιιι άπ-ολ~τω; rι.λλτιλt.η/.)0,; r.ροι; τοuι; μ:i,γ"t:.ορ:ιιι; Κ:ι~γίο:.ι~ ~ιλ9(Ιu~ μ:ιι; . (Χειροχ."tροτηiJ.21ΙΖ). • Η. ΊΙ λ ι ο u. Κuρι..,: :ι,.:::.:λt:ι-::ιί, ίχ. ..;,-;_,,. ~pημciτω-ι χ.:ιτι~ ~~ίχ~'Ι] -.rG~ν ou:rtCIT'tΙY.ι!. ά~:ίσιμοι; mιρξιν ~ 1t'y2"ff...CI:'tl'lt2 ~..-:ιρά!ι~-:οι; ci:t'Oψι~ O't\ ~ ~τ.ι.ι.αqίcι ίχ.a+.λωαιι; ryι; σ~-;;:ιχρ~­ crταίaεω~ bλοχλf.ι:ιοu 't'DU "F~νοuι:; ιi~ 't~ν !οχ~:zcrι:ιν 't"Γι; Ku- ~po~ ~το !u·-'%'tb~ ίιπο οiαν~:Γ,r.~-;ε ivνοιαν νιΖ ίλ~1J Ίiι; ιiν-:ί~ιcι·ι 1t"p0~ ~~ έ·~\ΙΙΥ.ΟοΙ αuμ.~ίF~ν χ.:ιl ~ιi iϊ~ίιλωμ;!ν νa iaωμιν ν.ί ί·(Χ2'tcrλείr.ων'tCΙι ιίς 'tO (Jίλ).r:ιν τo::ru't2t άο:6ψειι;, :ι~ ό;;:-οί~ι ~:i -πa.·ίτ"t:rνον :i;;:-α:ρ:z~ίχ."tωι; τ1]ν Βο:.ιλ~v ώι; ίαttρτιμ.ιν'Ι]ν czιr • • Κ' ,_Λ} ' c.[;f.μcι"toς ί~v:χ.iι; χ.-.ιi ϊ."DλtttY.T1~ ι:.ι·~uντ.ι;. upt·)t .,u ,ι.:ιτ:r~, ΙΖί ';ιλ·5·::rι 't~ς Αεuχ~ίΙΖ; r.ρi:.ιι νιΖ ui.:t;O?~~CI'Iiνν ~ίς 't-ίjν llo:.ιλi;-v μίιr-ι ΧΟΙ•Ιτ,ν Y.cr\ bμc7ω\ΙΟ'Ι aι:ιχ.i;ρ:ιξιν Ολωv των '7:τ&- FUJ'ών, ολων τών ~οuλιu:ώv, ολο:.ι tώ ·~~·ιο:.ι_ι;. . . Δ::rχ.i;ρ:.ξιv !ιιzμ:ιρt:.ιριΙΖι; a't~Ύ:.ι:rηaμcu ~:rι ΙZ~:r;1Jpcr,ι; χ.ι:ι­ -:α!!·ι:r.ι; Υ.:t'tιί τών Βpε'tcrννώ•ι ΙZoro:x.ιr.Y.pΙZ'tι•)V r.ou u~εχ.ιvι;αe~ι~~ ' - - \ ) '. ... ' ' , x:ri 1-:ιτ-i .. ο~ 'tCU;:Υ.ιι·ο;ι :τupι;>!'tΟ:.ι r.c:.ι .-ιιr.ρ:ι::;~ 't~; ω;ι.οο:-r;'t:ιι; ·ι.:ιi 1οuι; ~:zν~:ιλι~..ι.ο~ς <tijι; Λι~ω~ί:ις. • • Δι:ιΥ.ίι;;u!;ι·ι iv1>'1j-:Cι; το:ί ·ε~νο:.ις ιiι; :'J" cz;;ο,φΙΖαιαηχ.~·ι ~~~pά:7:: :.nv 'tY;; ίι?~"; ίι...-:ο9-ί~tως 'tijι; αuτοa:cι-Dιτιωι; -;τ;.; 1\:uο.ρ~:.ι. .lι:ιχτ;;:.ι~ι·ι ;η μιί-;α::ι ::-:~"tεuο:.ι·ι. oi ίχ..9-ρ-:ιί 't~ς; ίλιu-Sιρί:ι;. οτ; μ~ "tι!ς μ.~-Dόac:;:.ις ~ou έcιτ.ρ:.ι.όα~φ:rν ιίι; "~" Λι:.ι-..ωσί:.τν i];ι.;;•:ιριi ·ιz χ:r,ιψ~Υ; 'tό ά/Sο~λω'tΟ'Ι φpό·ιτ,!J.:t 'tO~ ~-rι.ννι~ομ.ένeι~ Κ:.ι:ι:pι:zχ.rι~ Y.:ti 'E.λλ'ljvtY.o~ 'Λ:ι~~ . Δ!π.'t\('JΕ:.,. οτ: άχρι~ώι; ΙΖt H:tε:vό't'l]nι; 'tήι; Λιuχ.ωaί::ι; ' ~ ·, t • ' w λ - ~ r : Δ&ιό ' ·:1:ι χp'lj7Ιμt~·aG'JV ω; :ιχ.:ι-::ιμcιχ-r;-;οv cπ ov 'tΟ:.ι cι.Υ.ΙΖ.ΟU. τ. Υ.::ιtt!ειξα:ν O'tl τι 2ίt'ΟΙΧΙΙΖΥ.1; ~U.·ιcι::J.ι~ Y.ΙZ'tia"t'l] άνΙΖξίcι vιί "'lt"~OCI'- , \ I ._. \ .,~ ι I ' )I λ :ι >:Ι";•!!.;•71j 1τ,v 'ta:::; :.•ι :ι.::ιι μ:ι:J.ΙCI''t2 :.ι;:εχιv-r;:rε 'tQ ΙΎΧ r;μ . Ε:ι; ·"~" !ρ:ιιJ.:ι>:χ1;ν :zu't~v χ:ιμr.-ίj•ι το~ Κιιτ..ριcι:χ.οο :ij'ώνο~. ε!v::ιι :ivά·rY.'I] ί~v:χ1; νa -..-:ρο~αίλωμ.ε•J Ο, ";t ;.ι.a~ ίvώ• '!I ολο:.ις 1ΟUς wJ<:λλ'Ιj\12ς. θι! iλ~r, Υι Ο"';Ιiμ~ 'tijι; Xpl'ttY.ijς x:zi 10~ Υ.:Ζ· 1:rλοvιη.ι.ο~ -;ώv' είι-,uvών. Είν::ι~ γvωa;;όv ε-": a::ιφι.Wc.~·;ι.ιν ι.:ς . • ~ ' ' λ (" , (I 1 ' \ ..-).ιίcrt2 crτ,ιεί:ι ;.ι.~ ":T(I 'tCIX't!1..'1)'1 'r.I)U 1JY.O 0\/V'r;ll''lj a;;O T'I'JV ]{ uδίρvτ.~ιv ιi; 't~\1 ~ι:ιχε!p~crιν 'ttι~ Κu;;:-?ι:ιχο~. K:rt ~tv ;..ίμ.ε­ ~2 ο: μ)vοι !ι:z:Cfωνοίίv~ει;;. Άr.ο 'tQ~<;; ί~f~Jς 'tO~; χ;λ..-:c:;:.ι; ri;.ς 1\:;ι~εp•ιi;:Jεω; u;:;.":'ρ:ι~J.μί'"~'Ιί O";t .iρΥ.;;ί v:X ·r.t·HtU1J ~ ί~!:r είς ·~-Q:ι; 3:J'/:t~ό-;·tj7CΙ; ~ou iϊ!: a~:.J: ..,.~~ a~;7η τ1;·; ;;λft?11 X~i 6ί..οΥ.ί:rjpω';tΧ1ιι :.ιάϊ.τ.ν. ll ρέ.;;ε: aτ,Χ2aτ.. +. :~f:z " K:.ι~ipvτ,·:Jt~ vi τ.ιcrτεu''ΙΙ εiς .. ιτ; ~;ινα:..ό-;r,τ:ιι; ;;:".)U ύ;::ά?zl)-;v ;;:ρ~; >ο~-;ο. Ί 1ΙJ.είι; μάλ:Η% ϊ.pΟΖ(:)?Ο~\1-;:;;ι; a:::ιχτ;?~σ~ωiJ.ΕV' C-;t !ίς ~ά; ~:J'\I(l­ 't€ι:τ:τ2t;: ti,; ·~~λλ~~:.; ~fv::n. ;.ιΕ ]'-;:~~~~:;~·~ :«.7~ ~i:~~2!t1-:txY,·ι τ.Ω.ιτ:χ-Ι;·ι :ι..:zi τώ·ι fi.II.A. 't1;v ~:.ι:~:-::ι,,ά:Jτ:ι:ιιv 11:i έξz7~:ιλ:. ~τι- ')'r.:ι-~2λr:o'J3% τ~ i.·:-ι.λτ.'rJ.7. έ~t-rε.ί~ ~~ '1.. ά·~& ::iν-tJιρω;:f'.ιτ.··· ~~·ιεf~r.,ιν Υ.::ιί ϊ.?τ.σ:μG;;:ο:"~'2 το:' ι;; Η?Ηtω-;αa:; χ χ~ :Jη:.ιveιμιΥ.ά~ 't'tj; ~:.ιν~μ.εtι; a:::ι v:i .,f:rτ, ~;:ο :-:._ρtΟ?:•:ι:ΟΙΙ X2t XIZ·~'tj· λι:J''fι -;:Ζ ·3-Cμ.:;ι::ι ι7J::τ7~ ·ι:Χ ε~χeιί.~vr. -;~ Z?i~'~ 'tώv i;χλτ,μ.ι­ ~~ι";: ·~ τ, Ί\γιλ!:z 1.2-:;,-;τ; έz.::ι·)-;~; :ι.i~! :~z7!~:~:z-=~·; -π::?·:r ::τfz; είι; τ-i;·ι Ι~u:-:ρον. J·::·,:r: a::ι.:ιίω:J.χ -r.i.i:ιv ,τ; 'Ελλ:ί~οι; v:l ;):7ιι:~7'(j •f.•ι έ::έΧ-:2:7:'1 :ι.:ι; ε:ς tY;v 1\~-:-pC.ϊ -;~; 2?iJ.O~::-:Yj'tC: -;'Γ.ι; i:1'::.ι·ιc.:J.ι:ι.~; ~:.ι·ι:i:J.;ως τeι~ ().JJ.E. ;;ο~ ~:ι·ι~1..::~•i;·:Ιτ, ;~­ :;ι:Ι μiλiΥι Υ.:ι::.ι· C1Ο'ι ~ K~::-ptj; εΙ;:ι: χ~τ.ηιrι.:ο:v;·:.ι.η (~; ~:::.Lτ,­ -:Υ.;~~·ι :~~ :~·J ;,;~~?:ι-;~:ι.~·ι :ι.~-:3: -=τ:~ Α~ .. {~ϊ:":'':ι:J iY.. ~-;pl-:-:~rι . 5

:Ι;t'/jaι~, Κτι ~ α~~<:ν;αι; w~!πιΙ ν~ Ύlνt. &τι τ~'f λ&τe-ι wp&.. 1:ιι ν~ τό·ι Η~'Ο :m· ιu·9uν'IJ το:ι, ~~ πρίτ.ιΙ ν •. ~ό' .._2\Lδ&νj. Αiιτ~ t!·ι:ιι ~ χο'ινο~ο~λιctιi~ w2?i!?7ί;, ~ p.ί:(ρι τiιίί!ί ~?:ιτf,n7:t, 11:t vo.;tf\11\ ίτί 2~-:~ :r;ίπιι νli θι7;ι,Οθ&t'Ι'jθ~.(Χιi~ FΌΧΓ~tή:.!.2t2· . . • . . 'λ;,;,~ xcιl .3ίν ~:1 ίί~λnτ~ν, ί2ν ~~ν ί~ψtlό~τιι ατιiμi4~3 «-.ιτ~ριιαιι; ~:ι\. ί1ίνιτΌ ~ ;~f,tt;"t; οπρ~. τριώv .jμι.?ώ-1, .~~;. νCΙ'ιτίcι~ ~Οι c:.~ιλt:Ί. 'Ef' Ο,ον μ.~λια>3 1ιr:ι\ ώμιiι;, ~. Π~όίδfι; .,.ίil t1 1\:ι!ίρνν;,ι; χ:ιτιλf,;:ιn ιίι; tι ν• •{ί>ι~, -ίιcιτι~ιiχβιι &πλώι; ίν:ι; !ιατ:ι,.;ι~,ι;~. ~ kδίο,; ιiιτ!Ι τ2~τcι iιπι?ινιJ.ή~τ.. Κ":ιλον ιΙν2.ι νιί !i~ ι·χ~τ,λ~:jγτ:ιι !ιατ:ι,.μ.οί· νdι iιπιΖρχ1) ώwοιcι γρ2μ.μ.+, i21 χhοι:ι α:ιφf.νι~:ι. θ2 ο:r:ιριχ:ίλο:ιν χ:ιl ~~~ αιινίάτων ιi; το μ.ίλλον νli ~r.:ί?X'ti 72φι,τiρ:ι χ:ιτιuθ:ιν,ι; J.2t ώ; προ; το αφιiον cι~6. 'Επ:ινίρ:χομ.cιι, μ.ιtdι tήν zφορώα:ιν ti 'ιιΟΙ'tt~όΙΙλι~tΙ~~ :&ι• μ.:ι π2ρ:ιτf,ρν;αίν μο:ι. ι\; t~ ~tΨi;?Ιt.~1, βlμ2. Εd-)φιJνώ ~1t'όλ~τω~ ιl; μ.lsν 11..!-.ΙιλωΙJ\v. tή; Hovλ'i~. l'ΚΗιλωαιν !ι:ιμ.cιρt:ιFi~~ .. !ι&. t~ "(ιτόνότ:ι ττj; ΛιΙJχω.αi2ι; J.:ιi ιΙ;ι.cιι ~'!cιιο; ι L κ .. ' θ \ , • \ " ' \ λ Λοl- • οΊΙ •ι ιι.,ι?ντ,αι; ι:ι σ:ι'3'τφ'Ο cιuτη 3Utη ιιι; την 1t &tvψ.,φι3'1 τήi; Bouλij; kω; αuμ.μ.φ,θ'ij τήν Q:tOΦt>~ τών :ίρχ'f}τών τή; 'Α·ι-;ιτ:ο~ιηuαιω; :ιι:ιl προδώμ.ιν εί; μί:ιν ί1ι~ήλ(ι)'3'ιν !ιcιμ:ιρτuρί:ι~, Δ!ν νομ.ίζω δμ.ω; οτι ~ ίχ!ήλ(ι)'3'ι; cιVτ'f} eil πρίτιι ν2 7ιiνJφ:ιν6'ij μ.l οi:ιν!ήr.οtι ~6-!ιιr;ι~ αιιν!ιομίντ.ν μ.l τfιν ιiπο~τολήν φιρ' ιiπιίν !:ινcr,.ιιων το~ Ο. Η. Ε., ι:ίΙJτuνομ.ιJ.ών ~uνιi;ι.εων ιί; t-Γ.ν Κuπρον, η ;ι.Ι τήν λτjφιν &λλοu τινο; μ.ίτpοu. ·σχι ~~~η !ι:ιφωνώ τρο; -rdι; nί~ιι; 2inιZ;. Πι~ι:ιν~ν νι! ιlν:ιι ό?θ:ιί. Δiν ιf.,ι.:ιι criιtήν τήν 7tt'fμ.1Jν ι.ί; θίαιν ν~ ίχημ.~αω 'Ιt'pοχιίρω; δλcι; τ2; 7U"ι/&ϊtι!:ι;, t2; 6πιι[ι:ι; ι,τοριχώ; θιi ήτο !uν:ιtόν νdι ίχ'Ω ~ τρ::rτμι:ιτοwοίτ.,ιι; μι&; tοι:ι~ tτ,ι; τιιχQν προtιΖ7ιω;. Πιθ3νον cιl αuνίπιι::rι ν« ~αcιν :ιιι:ιλιtl. Δi-ι iποχλιίιταrι δμ.ω; ν2 προι'Κιίλο~ν νί:ι~ \L&'I'~aτ:ι; ιί; τ; μίλλον "Π"C.rιιπλιπ..ιί;. Π :ίvτ~, όwχίτω; t~~ ιιύαlοι, τ~ς Π(Ct~σιω;, νο;ι.ίζω οτι ι.Ιν:ιι lηον τ.η; Κu&ιρνή,ιω;ι -c~ι: iιr.!~~ιω:; !ι::rχιι9ιt;ομ.ίνr.~ το μιτι:ι Ktr.t~ι-.~ν ιψ.t, >ιι ~~ {Jo(i·J~ τ~ι; μ.ιθb!ο:ι; .,.:ι\ τΙΖ ;ιίd:ι τ~ όποi::r .&~ noλcn~βf,a'Π :ιι::r: τ% μίτp:ι τdι Crπoicι θdι ζν;τήα'Ι) !ι!Ι t1;ν άινημι-cώιπι,ιν 1ij~ .,.:ι,αΗ:ίαs.ωι; ίν Κuπρφ. Έχιίνο τc 6τ.oio-v tlν::rι ιΖνΙΖμφΙα~~­ ττ,τον ιίναι att ~ 'Αηλι:ιιfι !ιtί:ιιτ,αι;, !ι2 1ών j&'rον6tων 1. όπr.ϊ:ι ia1j;ι.ιιώθτ1Ην ιiι; Λι:ι'ι!ωσί:ιν-::ιιcιl ~&ν ιατ,μ.ιιώβr.ιrcιν >. ' , ' ' , θ ' , ι -ta πρω-:τrι φtρcιν--.ΙJτμ,.ιιω φcιν ι.ντονωτιρο-v ΊΙ:pο τινω"Ι -iJμpι7>·ι, ιlχον ~ωι; πpοτ,"(τ,&η dιν:ίλο12 ΤΙ10VΧ2 · J.αlt τp~ 'X2Ιf'0~-'1.2't:J!ιι)ιvUη:Jt OJ.I μδνΟ'Ι iνι~t::ιp:ιι1,~ άιλλi ΙΙ.:tβ1 • , • , • +. , κ~ , L..... • ~2\iτ'f}ν ::rν~:ιιCΙΥΟ; 'I'CI αu-r-.,r::rt 10'0 i'J ~r.tpφ t3 1tp18fi"2112 aV τιj) πλ:ιισίφ μ.ι«ι; ατοιχιιώ!ο:ι; ~ι:ιιη; τιί;ιω;, ή ότο[~ ιtν21 ·liπap::rίt'fjτO~ 1tr!Ι~.&ιαι; ~ιιJ t~ν μ.ιlωαtν tίι; 1vt,a&ω~ ~~~ ,.ην Μ. 'Α-ι2τολf;ι. Δlν 6μιλώ μ.~νιιν aι« to β!μ:ι t~ ΚΙΙ1tpιαι­ "Κον το 6ποiον ~νaιχομ&νω~ ώριαμίν2~ ~uν ... ιι~ νάι μ.~ ιν!ι2φίF11· !ι3 τ~ν μ.ιίωαιν tή; ίντcία&tι); ιl; -r~v Μ. 'Αν3tολ~ν, μιίωη; iJ ότοίcι dι'Ι'οtι'λιί ά~ριι!ττ.tcν 'Ι'ριιίm6θιΙJιν &λλωι; -;ι xcιl τ'i~ όομιληι;, ίv αU"ι/τόμ.(f) 1~ιχφi~~ ωι.pcj)1 •• ).~ σιω; τοu Κ1.11tpι::ιχο~. . Ι}{~pιοι ~uνcί!ιλφοι το Kuϊt'pιnov ιΙν:ιι ΟLIVLΙφιΙΙfμίνον μ.l ίιξ:ιιrιτιJ.ώ~ !ιιαχιριί; πλιuριΖ;. Δtν αιιμμaρίtομ.cιι t~; ancrιo)όJ:.,· :t λ • • ' \ • • ,• ό , ~- .... :ι; -τ. ωαιι,. ιι; τ::ι~ o:taιcι~ 'ltpOaΘη φιλο; μ.οu c;ινιu "ν• ο λ , ..... \ κ , • . . ,. .. pt φu πιο~ ι πoup,.o; χ. αι'ιμιιττ.;, οuτι τ3~ ιιιcrιο!δ~,_.~ ίπfη:; r.ρο!-λίψιι; χαιl ~ιcιπι,-τώαιι;, ci; til; όποi::r; τρο!ο!~ ό 'A?X'ilo; tοίί Λ:ιί'ι!ο~ Κ6μ.:.ι2το; "· Τοα3λ!:ίρτ.;. 'Ο -... Άρχτ,-r;ι; tώ·ι ΦιλιλιLΙθ!ρων, :i'Πί-φ!Ι'!'ε νdι i-..-!'Ι)λώα'Ο ~ί::ιν -r~ώ­ ;I.'Ιί", 2λλ2 !2a17~ιl; ίπl tών ίΥ.!τ.λω~ιιαών ιiτόψιωv tov μί- ·ι•• ~ι· ο',.. 'Α~ - - •,ι.'λλ - 'Α , ' ι ,.r• • ι .. rΧ1ί'f'Ο:Ι τη; r. τ,·ιιχη; · ντιπρο7ωΊt'ιι:ι~ ιι~ tυ~ ()IJL' •t' ' ι • · .c .ι:. .. .ε~•φF::rcrι Υ.:ι-:::ι -;;:υπον ν"·•ιζω ηιίλλον craoτuρ· ι1ι6ν \ , , -ι- ' r" . ' την J.2F12'1 το:ι. r: 11 2 'lt ~ \1 : ρ ίο :ι. Δέ:~ .~~-~ί'i'CΙ :iξin -cr::rtup3;, 'tηv Κ:.ι~ερντpι-.ι. (Γι;λωη;). · '1 · . Η. Κ 3 ν~ λ λ ό ;r ο :ι λ ο;. Νc;ι.iζω δη Ο,οι χωρl; 'ν!Ι lχωrι:ν :J.,!t;~r. ιί; τ'rv 0j:ίαιrχτων •.iπb μnροiί 'χρόνο\) 'lt3t χω­ ;:ιι; ·ι2 ιχω:J.ιν r.:ιp:ιχολο:ιθί;αιι ίχ.εϊ tάι πρcί-yμ.ι:ι-rcι ιiμ.ιβιι ιί.- 0 I \ t t \ , .. ε'~" χ:χτ:ι τ;:rmον crν;ιuιμ.ινn.ον -χ.:ιl &ηιτον -~ ,.φ ·ί3ι&ττ;~:ι to~ Υ.:ιθτ,::J.ίνοu ιί; cιύτήν η ί'ι.ιί•ιτ,ν τ~ν πcιpιίt3r;ιν ' ) - ' \ ' ν::r ;.u ,ttωμν χ:ιι ν:ι π2ρ:ιχολο~ώμιν τήν :ιιcιτm:ι>1ιν δαοι •, θ ' θ 1 ' 1 - " · ', εψ! -::ι εις ισ!ν ναι πρατ-:ω;ι.t-ι τοΌ·tο ΙΧ""&V !ιnιιr'tΙΗ&Ι ' ''r. 11' , .. ' ·Γ' 'ι!:ι~ νο:J.ι~ω ~η ολοι ιχοο,ι.ιν !!:Ιτ.Ι7-;ώαιι ίν τij αι:4Ιιι,n'Ο τι:ι6τv

• . ι.. ' ;- .. ... \ ;., , τι ' . • ο-:1 t~ \:J:.ρ::αοΊ :.:ν:ι: ι.ς~:r::-::;,.:ι ::J7Χtr!lό. ι ρε;:~ι •ι:ι ειπω ε~uι; ίξ ~rx~;, δtι ~έν ~Ί:ι.J_έ·ιω -~:ι:):J.~t:ι v2 :rτ,μ!Ιω/}ο~·ι εi; τ-Ιj·ι ~:ι'liί.i:J/11'1 tO~ O.li.E. Δi·ι rι::r:Li·ιω i!;ελf~tΙ;, 2i όr.oi:rι 82 f,-:~ 2:ι·ι::r-:?·ι v2 ix:ι'lo:-:oιrj70:J·ι iΗω Y.:ti ~;:? t-ljν ίv·ιοι:rν -:i,; ι:rΟ.:J.ι:rί:ιι; μ.::t:ι~:ίαιω; ;:ρ~; ':Q\1 7χrι~6·ι ... Δ. Κ ω α-:~ ;. ΛίιtG ε!·ι:r: -ίjττο;;cί·~ε::ι. 11. Κ α: ν t λ λ ό "::ο u λ ο ;. ~Hxoua:ι, iίξιόtι;J.ΟΙ Υ.ίιρ:οι c:Jνcί!ελφtιtι. μί:ι·ι λi.ξι·ι ~πΟ a--.(J.ι~Q~~η αuν~ιλφον, ό ό;:οίοι; άπό χαιλ~ν r.i:rtιν τ~·ι ~ιεt~~ω-:rtν, ot: :ιiιτό tό όποiο'Ι ιΙχ~·ι άρχίαtΙ νiί i.i-rω :i;:-ο-:::λε'i ~·ι"tGϊ.iί&εΙ:ιν. Κ~101 α-Jνάο~·ιλyοι, :rrίΊt!Ι νι% at2tJ.:rτrp'!) :ιiιτή ή τό70ν ιUχολο; !ι:zτrίπω:rιιο χρίαιωv, aιi όr.οiαιι ότ:ιv aι:zτu7rο~ντ:ιι xaιt' :zίιτόν τόv τρόnν. mtιλο~ν 'lt'&pt7~nρoν iίχρ:ιrίαιν, ~aιf.i -χρί"ιν. Ή ρι:ιλι:rηχfι δ1:ιπί:rτω:rιιο -:ων ~ντΙχiιμ.s·ιιχων ιr:.η­ ~ηχών af.ν :iο:οtελεi ~ttοϊ.:ί•)!ιrι. Άπο-:::λεi r.ολ:tιχ~ν Y.:zl οiιχi &πλί;ν r.tζοaρψ.ι~χΥ;ν :r!:r.[)τ.·;ι.:ι•ολο·(ί :ιν ( χtιpοχρr.τfι;J.ιzτ:z) ~ ρι:ιλΙ-7tι-χ1) !Ι:zr.ί:rtω7ΙΙ8 t'Ou -rε,.ονότοιο δη τό ,Κ:m:;:αιχόν ίχ!ι πιρ1πλοχιiι; χ:ιc ίχtι ίμ:rλ:zχή -ιiιο όλόχλ'Γιρον ,r, ·9ί.jJ.:r τήι; άιαφ:ιλείιzιο τiιιο Msao-r.εio:ι xaιl. .ιiιο όλόχλτ,ρ"ον τό r.:ι-r'1.611\J.:oν r.ρό~λφ:z tOiί άινται-rωνι;,μr.iί τών ~uν~ων μ.ε"t:ιξ:ι Δwιωιο x2l Άν:ιτολτ;ιο, άιλλιi 1.:ιl •ο~ ~τ:ι-rωνΙ.,.,ι.οiί των ~;r ·ι~jL::ων ίv t~ πλ:rι:r:ι:> το~ ~:.ι'tl~~~ Υ.C.η..ο:ι. Τό "(&"'fO'•O; αίιτό οnιο~ ιlναιι πολιtΙχόιο ίχων αι~αι~ιον τήιο ιίπ0-7tολήιο, τ-Γι·· ό1r0ί:zν χ:ιλιί-:αιι ν2 ίχ τιλiιr'!), r.ρίπιι νιΖ τό ιίνcrrνωρi:J'!), χ. π 2 ;:' 2 11 τ ΙΖ u ρ ο u. Δ&ν ·&lν:zι !ι' Ω-δψι αιuτ~ ή 17'J>o ~*trpιιo. Π. Κ αι ·ι ι λ λ ό π ο :ι λ ο ~- Αiιτο ~i ~b "Χ(ίνω ί-rω x:zl οiιχl iι:J.ιίιο. Εlπον, ιruιr,ι.φωνήααιιο μ.& τή·ι Ιiποψιν •οiί ,. . 'Aρroou '218 Gtl .Sι:ί 't~ 1-pC'Ι'!) ό n"'tO!I' 'Αρ-χrι-rόιο, ίιiν π:ιρ~ τί;ν -θίλrpιν ττ,~ Κ:ι~ιρνήαιωιο :&ν -rίνιτιz: ιru~~ΤΡΙΙό ίπl . - ' θ' ') ' \ , , ι.Sνιχο:ι ~r,τιxJ.:rtoιo. :ι π:ιριχαι ,ο:ιν ν:ι Cl'l χαι·ιιη :-::rρ2τ'ΙjFt;- 'ιν ίπl το~ .sφιzτ~~- θιΖ χρίνω ί-rώ ί·~ r.ρί;.ιι ν:Ι ϊ.f'Ο~ω ιiιο μ.ίαιν ·!Ιχίαtω,ιν ~ οχι. . Ε Ι ι; β ο u λ ι u τ ~· ιο· Ε[.,-Ι}ι Άρχτrrό~· ~αιτοιο;. Π. Κ αι ν ι λ λ ό π ο u λ ο Ιό· θ2 π:ιριχιίλο:.νν xιzc uμ.ιi-; ν:Ι ιrι~:z:r-θήτι tόν Κ:z'I'Ονιο-μ.bν 1-:ιl ν:Ι ~ai;τι οτι ίχω τιΖ ~~­ uιώμ.crται 'Αρχιιyοiί. · π ρ ό ι δ ρ ο ;. εr.ναιΙ i'i't~ ή aιαίτ:r!;Ιιο 'tO~ Καινον:φοiί Π. Κ .c ., & ). λ c :-:ο :J λ ι:·;. Κ ~ριοt :ι+ι~~·ιλφοι, λ~r.:ο:ί,ι.ιzι δι.όtι ~3 ο-aιο ~:t:zaxoλf,qω ίπ' δλίγ:ι .λiπτιί. 'Επιzν:ιλ:rμtι:ίιω, , ' 11 , r , 'L'θ - , 'I 'λ . ή iν'tψ.ιτωπιαιιο οιοu.ιιποη 1.1ιμ.2-:ο; ι:.ι 'IΙXD:J χ2ι ~· ι-rαι οιι a&ν ιfν:zι δu·ι2τόν ·ι~ -ri·;-n !:Ι·ι !&ν ~πιίρχιι x::c\ Π"λ~Ρ'Ιiό Χ:Ζ't:J'­ νότι,ιιο ~:ι Ι u.ιλέτ'Ιj ~ων :ίv-::χ·Σ•ίL&'ΙΙχω; ~~~:μ.ίνων χ':ιt πλf,ρτ,ιο . ... • - ~ , Α' • . ' πρι;ιτ~Ιf.Ι.·27Ι:t των ιι;;οχι:;.ι.·ινΙχΗ·ι ... :ιναι;.ι.εων. ι :ι~οχιφ.ινΙ:Α..ΧΙ . !u~αί-,ι.&Ι~ ι[μ.:zι 6i'6:zιοι; οtι ίχο:ιν ~~ν:zπτ:ι~-θ~ χ:ιl .ιίν..Ρ,οu·ι ιiιο !uo x:rt-r..,.oρf:zιo. Είιο ~θ1χ~ιο x2l τιχνιχ:zιο ~ποχιιμινιχliιο δu- • Ι , 1 , ι ~' 'γ " ., νcίμ.ιcιο. Ή ηθΙ"Ιι-1) .wοχ.zιμνιχτ, !ι.;ν~ιιο, ~;~&ν νο;ιι._ω οη ιχ-ι · χ:zνι&ιο ί; ήμων τό· ~ι--.:ιίω:J.2 ν2 άιμφι,.~τ,t;j τ-Ι)·ι ;.(,τιν, ή ότο!:ι aιίπιi ώ~ πρό~. 'tO K.r;:-;ιr.'Q'/ βίjL2 t~ν -πλτ,::-ίι;ν 'tOU ct~ι ίν ·~ nouλ~ ,cι:);11 ιit! ιiιο cιio-..!ή~tl 'J.%9φινιίον ~τ~ιο 'Ελλcί!οι;. Aiιτr.i, ~.~Ftilι 'uνά~ιλfΟΙ ιiν:zι ή ιίπλή τ.tν2Ιοθ-ι:;ι:z­ 'tΙΧ~ \ιitοχιι;.ιινιχή 'ΙtpOiiϊ:~εa:ιo, intιίρχιι χ:ιl. .ή "t&'f.VΙ'1..η πγο~ Ί , ' ' ' , I, λ- . '__ι 1\, τό-θ!-7118, ή π.;οιτΟΙjL·:ωΙ2 :17:0 :t:rtψtω; r.po.o '1/~ &νοlό vιμ:r- ':0~ ή 1trοιτοι;.ι.:z,ί:ι i:-:ό ιiπόψιωιο ~ιπλωμ2~1χήιο. Εlμ.2ι βί- ' \ ι I 'I \ 11 Ιγ fl ι κ&.' W 2!: 6:zιο; χ:rι ιλr.ιtω, ι:ιr.ο o:r:z Ύ·;ωρι~ω. οτι 'I utιιpν'lj7Ιiό ι1tγ ..,ι τliν .~ a:.ιν:!τον νz ~.τλf.α'!: ολ~ι ~ιι 11-ι,:z ίx.εiv::c ~ιι. όot~i:z ~το ~:ιναι•ό-ι νάι :ίvτλτ.αtί ιlr.G :ί-;;c<l.εωc; Uποr.ιψ.ενιχi,ιο ί!ι'1.'f;Ιό τ'Ιιο ~ρonaιvriιz; u& 'aιιΖ τήιο μ.ι•~!:ια-εωιο τού χ. Π~~ροu τήιο K:ιtcρvfpιω; ιi; τι:ίιο Η. Π. -x.:zl !!ιl τοiί iρτοu .Ο όποi~v ίn­ -rίλιqιν ό χ. Και,ι;.ι.ιί•'i; x:zl ολοι oi li,;ιzρτi~oν"t&; tfιν ιίνiι1rpωωϊtε1~ χαιl δι3 .ων r.~οπ.2'19ιειων "tOiί -... •rπο-.ιρ.-rοiί τών 'Εξω"t&ρι~ ... Εlμ.αιι fU21o.~ δη aιu.O ~ι% ix11 'Ι'ί"'11 x:z& -θ~ •i: μ.'flν 1toλu iφιλ-1); ίιlν ίν6μ.ιζον tι :ri ~το"ΙΙ.Ιuμνιχαιc αιuτ:zι ,.-ρο~το&ώιι~ ιlναιι :ip'll.&t~l διli νάι aώ:rοΙ,Ιν τό ιίπ:οτίλ&~ιz. Δlv !ί!ιι to ιίχοτίλιaμ:ι .:ί-,ι.ί,ωιο ιι6νον ή πίιrτι;, 'it πίaτι~ U1tιίρχοιι Υ.ΙΖί -::ρί"ΙtΙΙ ν:ί ίχaιιλ~;i. Δ&ν ~1-!ιι το cί1r0τίλ-ωμ:r μ.όνον ό ύπιιχιιμ~ιχb~ ,ς:rρ6"(ων τό ιίποτίλι~μ.αι ~ό 3ίιδιc ~ ιrunpt'MΙ'" to~ inrοχιιιι.ινιχοu π:rρcrroνto~ μ& tι:ί; -άrντι"ΙΙ.&ιμινιχαι; • ,. r- ' ' ' 'λ ... ι' Ιιι' • , • J..... σuν-θή-.:z~. Και1 ω't~ ~~'ljν αιwrι .,.;ιν μ.ο:ι gιν αιν'Ι)χιι ιι~ ,~Ψ Κu!ίρνr.~ις ώ~tι ν3 βιωp'Ιjβ~ ώ~ ιrρiςι~ ~ Ιmιίαι 1tpοδιδιι, Ιι'η δί~ ,.νωpl~ω i"Μiνιι -ri r~οιχιί:ι .. :ιί τ; Ιπρψ, wpo7 ~;~~~ ~i.λ!:'}:·ι ί;ι ~17':~-~·,τ,; ~ο·ι i-y.r.ρφ τήν ~tι~ :rroμ.'~'f!Y ί·ι-:~; -:ω·ι 'f.ίL!rωv :r:.ι~f,-:r;,:·ι ::1; -;;ν Ο.Η.Ε. ΆλλιΖ ~ψί~ω, ε-:ι ί.1. των -:::ιp2ττ,Ff.:ι.ω-ι Υ.:ιί -:ήιο ίJ.!λί"t"r;~ ίχ; 'tτ,ι; ιίνηv::r :;~ω; των ξί.•Jων χ:ιl τών 'FJλιτ,νΙχών ί1τ,μι.p~ων, τ:ί .aσao­ ;L f·ι2 ~&·ι .1fν:ιι -:ό:rο·ι ε~χολ2, G7Ον ώρι,..J.ί.··~ι -::::rτι~ι;:Jν. Εiθι ν~ ;:λ:ι.,ώ.μι. Το ΎΙ'Ι'Ο'Ι~Ιό όμ.ω;, οτι -::1 ιίν~:χι:μιν:χz ~"~~­ ;.ι.i·ι2 ~ίv εlν2c -:b7rι'l •~·ιr.ixcί', '':J.tί.,ει, δη 1t~ίnι νQι ύu,ιΥ. t:ι~~ -ij r.ροπ:ί-~ιι:ι, δη ή r.(qτιιο, ή ό'lt'Οiαι :;;Γ.:ιι ν2 μliς: διί­ -::'11 vιl r.:ρο,λιίι-ο ί~tονώτιρον ~~όν χ2Ι ίχ!ήλωα-ιν. 'Ε>::ο- , Τ ) \ Ι • I ) 1"111. • • ϊJ.::νω; ~το ;:ο .u r.rοχιιρο; η :-::ι;2~τ.rτ.'ι; ~uν::c~c""'''o:ι, οτι 21 :-:2ραιττ;,?ί;:rιιιο. δαον ιίιrορ~ •&ιιο ιh~n.ιιμινΙχ2ιο αu~r,χ2ιο cί-::~- λ - . , ~~ Α' , ~" - • ' ti fi:J'/ 'J':τr.itaιv&\2'1. Ι ;:-:zp::C't'R'1)7Cιlό μΟ:ι ~Ίί"'('ΟUν Cllό τΟ ιr:ιμr.ip27ι1:Ζ, δtι ό ciι"(ών πpiπει νάι .!ιε;αι1Jθ~ lν;ονώ.&ροιο xιzl ij :-:ί:rηιο ν:Ι τ.ρ~λιί~'!Ι τραιχτιχόν -χ~ρ~ηττ,ραι. . KGp!OI ':Jν:ίt~ελφοι, !&ν νοc.ιί~ω ώ; ~pω-:tοι 1tOλlt!"J.Oί, Otl ίχψεν to ~ιιχαιίωμ2 vj. ci:-:fn..j:W'tώμ&ν άrno τον 'Ελλ'Ι"ιχ1ιν λ:zόν τιiιο '.:Jισ"Χεpείιzιο. Ai ~:nχiρι121 ιΙν:ιι μ.c"(ιίλαιι. Εlν:zι τοι:ι:i;αι, ώt-ε ό ciι"(ών, ό ό1!'0iο~ ~2 cΓ.rαιιtη3~ ~ι:ί ιΙν:ιι- μ:z­ ~;:ο; Υ.2: δη .S:I εlναιι μ:α.Fbιο, ΙiΎΙΖ"Π'Γιtοl ο-~ν~ιλφοι, tον ό­ ,.~ίο·ι ..9-~ ιδΙιl;αι-rι:Γrωςuν ή.ι..εiιο είτr. ώιο Κ~ί.ρντpιιο ιi't& ώιο ' λ' ~ ' Β λ' • ;. 'Ελλ ' ) ' Α' IZΊ'tl'ί.'O Ιtι:ί(JΙ; ξlt& ωιο · Ο:ι 'f1 ειτε ωιο 'lj\IΙ'J.Oiό ,:ΖC>Ιό. υτο; ~~\/ :r;~ιχί~εΙ 'r.Oiλu cnpι6ιί, !iλλ2 Ο ciι"(ών βι:ί εfνιzι μαι1.p010 x:zl ιrτοιχί~ιι 1t0λu άχ.ριw ε iιο ί·χ..εiνο:Jιο, oi όπctiοι ι~ρlιm:ιnαιι είιο τ1;v Κιir,ρον, iίνημ.ετω.'ίtί~οντειο χ2&' .ί.x<iσ-tytv ι!ιcι.ρχώ; ί:-:ι­ ~ιινο:Jμίν:rιο ~:ιτ:zrtcίαιιιο. Κ~ιοι ιruν~ιkφοι, r.ρο:rωι1tιχώιο i-r--.ρlνω τiϊν ά:π&φiWιν τ~~ Κ~ρvf,qιωιο. δ:.ωιο μ.~ -riν-n α-.ιλλ:tλητήριον &ξ cίφορμ.ijιο tων !o?~LIZ'ti"A.ών ~:zc .άnt~ώ-.tων nιιvων, aιi όποίοι ία-ιμcιώ.&φ~~ Λ ' ·• I !~ I I ιι. , "χο~ν &ν οι ιiιο τ-Γ.v εn~ι:zν, ~ιr.η οι.ιr.ιqι.ιιzν αιμ::ι:rι:ιν ν« ι , , ίμ7tρτρμ.οl χ:ιτίλ'Ιj(ΟV νιΖ ίχο:ιν χι:ϊποιιzν τροίιχτ:ιιαιν ιiιο ~'I)~ τλ:ιτιϊ2ν Σ:r.ιrr:ί-ttJ.atoιo x:zc ιίιο τήν άaόν Σtcιδ!οu, ).όyφ. -τοu ,ςιί~ο:ιιο, 'tO~ mλ~τωιο 0ιr-.:zίο:ι, ,1!'0u ~li χαι~ιλcίμ&αιΥΙ touιo ... Ελλ'Ι"αιιο !ιt:ιarJλωtal~. · Σφιιοf:z δ-,ι.ως iιχιι ~ ίιιι.ι!ήλω:rι~ τήιο ώrrαινωμιiνηιο ;x.:ιi..fr qιωι; ~οiί 'Ελλην1χ~~; λ:ιοiί -x:zl :ruτήι; -;ήιο ώρ-r:ιWΙΙμί.ντιιο βou­ 'rpcωιo ή ί-κβ~λωqι; τρί1tιι νιi -riν'O ίν .. ~ αιί~ο~''n ,.,., τ11 ~~· αιiιτΟ ι~Ιιιο ί~ iίρχή~ ctδvιo-ιz, bτι ~to liνryx.:zί:z ~ ίν '.~ ιz.i~oUα'O ται~~'Ο αutήτφιιο x::cl δτι πρί-r.ει νάι χ:ιτ2λf,!;lί ιίι; φήφιι'7ιν ~~~ιzρ-τuρi:zι; .πpόι;. δ'λ:z τ~ Θβντι x:zl. τιΖ; ~ίν:t~ βοuλάιι; :ιιαιl χ.uρίωιο 'ΙtpOiό τό·ι Ο.Η.Ε. τ.οu ·au·ιc~ptcί~εΙ :zuτfιv tΥι·ι ιrtt"(μijν ~~~ ~'Πr.:J μt"tίχο:ιν t:i :-:εp:776.tιρ:ι χ~:ίtη , τοiί χόq.,ι.c.:ι, !ιiί τιΧ -rι-romιz -:2 όποί2 ίστ,μ.ι:ώ·'r;~:ιν. , ~λ.:-:ι~ω, xup1oι Ο":ιν:ί!ιλφοι δτ1 .;., ia•oρi:z τ2χίωιο ~2 r.ρο~λ~~'Π ~τρο- ' ·ι , ' ' • - ' φ~ν. ~ όϊtοf:ι ~ιΖ x:zt:z:t;j ιiι·;οϊχω;ιρ:z δ!:z το-; αι-yωναι πο:..ι. ' κ . λ I \ \ ι • ,..I άιντιμι-:ωτί;ιι ά uπρ~:nο~ :zοιο, ~2ι τον ο~ιο"Ι 11'Jμ.ιρ~ομι~:z δλοι μ:ιιο, .xaιl •:Ιιο ~nολίιzιο το\ι άινtΙΙ,Α.ι τc.ν~ri~c ι ~dι tιΖιο U1t&f~•:ιt~'fι δ1ι:ί νιΖ ιίq~λ-θ1ί τ1ι ιι.ί'Ι'αι το~ο ί~νιχόν ~iμ.:z ιiιο ~τ.ν όll...ον τήιο ίπιλuαιω~ .. 'Ο άι-rών μ:ι; aίν ιlν:zι iipx&"tόιo, οGτι ~ ciι"(ών ci~ τον Ο.Η.Ε. ~ιΖ iiF:ιι..ίa"Q, ο~τι 6 άι-rών τών ό~ιλφων μ:z~ Κu,;ρiων ~li ~ρχώ'D, φο6οiίμαι1 δτι -bιΖ χριιαια~~ ώρc·ψνη μ.::τιzfολ~ ,ω.., ι2:νtιχιιμ-ινιχ.ών αu'Ι'θφών ιi; τήν ι!ιιβνή ~ω-Ι)ν !ιιl 'ο χ:z-t:zλή;ωμ.ιν ιiιο τ~ν D.:ιvtm~ίφιν τοiί .,ίη?,ι.:ιτQ; τϊ;ιο «Uτο!Ι:ι~ί.aιωιο τ;); Κίmριοιι. Κι)ριοι 11'.ιιιίa.λφοι, -..:ιταιλή-,ω, ~ !ιι.ιπί,τωc.-ιιο τώv u,-ιαtΙΖ',ι.ί·ιωv ,;ιριαται~Ιχών, ατ,jL:zίνιι ~:z-rχ:zί~ αιGετpΙν x:zi ί·ιται,ιν •iiιo 1tί"'ωιο χαιί τοiί ηώνο;, 'ltcZ"•'tωlό ό Έλλτ,·ιιχ~~ λ2~; 1tpίτ.ιι νιΖ "('Ιωρί~'Οι δτι ai ·~u~;:,.αιι c[ν:zι ~~ιριίιο χιzί οη ~ πλιιοψηφi:ι 'Ιt&pί •ii~ όποίαιι; ώμ.ίλτ.~ιν ό 1.. Κcωιμ.:ίτ'Ιjιο, !&ν ιtvαιι ί~φφαιλι'Vοίν'i :ιt:Zt 0':1 O~tl m -ή;ν 1t2pι;iίιraν ιfτι οί:ιν!~ι ~λλιψ κ~ 6ί~ν~1Ι'J -θάι ίεαιρtτι~~ ή ίξ:ι:rφ2λι,ιιο ~οιαιUτη; μ.ι"(ιίλη; τλιι<ιψτ,,ίιιr~. ( ΧιιFΟ'ΧpΟtf.μnαι ίχ τ« ~ιξιιiιο). Π ρ i ι ι ρ ο ιο. 'Ο z. ~Ιuλτιzτ";ϊ:ιο ίχιι tον λ&yov. Α. Μ ,ς αι λ 't « 't ~ ~ ;. Κ~ιοι quν~ιλφοι; α-~ι~lιμ,ι~αι 1-::rl τ.μ.ιι~ ~+,-1 "(&νιχήν ~~~'l'xivτpιv ~ιzc ,ιiyoνcb.trpιv, «τό 'tήν ό'ltot~ ~ννί.χιταιι όλ6ιιλr.ρο; ό ΈλλΥjΥΙ'J.~~ λαό; ωc ό βωο λ•~-;ι.ίιο .ι,μ.Οi ότω~ ιίτ&.aι~η ch:~ tήν ~ι;ιοψιv~ν. ~ΥC&ρlαισιν 'tOu Σώμ.αιτοιο, δι~ ~~ αrψ.οιτιιράι ωί ~ιίρδαι~ 'f&Υον.&τ-<r ~' Αιιιχ.ιωίαι~. Τιi. yι-:ον&tαr, ~.n~ Ωοδιc--.νώονν .ωι τ1ι.,. 8ολιό­ -rηται -.σιi -rtν iMι:apuιarν τ;jς Άtrλι~~ς aiοι.,ήnως νcί ~ -rιμ.cτωιιriη ·uti IN 'Ιpkον ~"'· acd wολιtιιμλνον ta

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz