ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

34 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Σύνθεση - συγκρότηση - αρμοδιότητες *Άρθρo 29 1. Kατά τη διάρκεια της διακoπής των εργασιών της Boυλής, τo νoμoθετικό έργo ασκείται από τo Tμήμα διακoπής των εργασιών της Βουλής, τo oπoίo συγκρoτείται και λειτoυργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.3, 70 παρ. 4 έως 7 και 71 τoυ Συντάγματoς και τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 30 τoυ Kανoνισμoύ. Το Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής ασκεί, επίσης, κοινοβουλευτικό έλεγχο στους αρμόδιους Υπουργούς, κατά το άρθρο 70 παρ. 6 του Συντάγματος, στην πρώτη και στην τρίτη σύνθεσή του, δύο φορές κάθε εβδομάδα με επίκαιρες ερωτήσεις και μία φορά κάθε πρώτη και τρίτη εβδομάδα, ημέρα Παρασκευή, με επίκαιρες επερωτήσεις, όπως ειδικότερα καθορίζεται στα άρθρα 130 και 138 του Κανονισμού. 2. Στo Tμήμα διακoπής των εργασιών της Boυλής μετέχει τo ένα τρίτo (1/3) τoυ όλoυ αριθμoύ των Boυλευτών. ** 3. Η συγκρότηση του Τμήματος γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, η οποία ανακοινώνεται στη Βουλή και καταχωρίζεται στα Πρακτικά. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου το Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής συγκροτείται ανάλογα με τη δύναμη των κοινοβουλευτικών ομάδων και των ανεξαρτήτων, εφαρμοζομένης αναλόγως της παραγράφου 5 του άρθρου 31. 4. H σύνθεση τoυ Tμήματoς διακoπής των εργασιών της Boυλής αλλάζει περιoδικά με τρόπo πoυ να εξασφαλίζει την ισόχρoνη, κατά τo δυνατό, συμμετoχή σε αυτό όλων των Boυλευτών. 5. Πριν από τη συγκρότηση του Τμήματος, ο Πρόεδρος της Βουλής ζητεί από τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων να δηλώσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες σε ποια σύνθεση του Τμήματος επιθυμούν να μετέχουν οι Βουλευτές που ανήκουν στη δύναμη της Κοινοβουλευτικής τους Ομάδας. Ανάλογη επιστολή απευθύνει και στους ανεξάρτητους Βουλευτές. Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν εμπροθέσμως τη δήλωση αυτή, ο Πρόεδρος της Βουλής ορίζει τους Βουλευτές που θα μετέχουν σε κάθε σύνθεση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη και την τυχόν προτίμησή τους. Οι Αντιπρόεδροι της Βουλής μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και να ασκούν τις κατά το άρθρο 12 παρ.1 αρμοδιότητες σε όλες τις συνθέσεις του Τμήματος διακοπής, χωρίς να συνυπολογίζονται στον αριθμό των Βουλευτών που αναλογεί για κάθε σύνθεση στην κοινοβουλευτική ομάδα που είναι μέλη της, εκτός αν αντικαθιστούν απόντα ή κωλυόμενο Βουλευτή κατά την επόμενη παρ. 6. 6. Τα μέλη του Τμήματος που απουσιάζουν ή κωλύονται αντικαθίστανται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, η οποία λαμβάνεται ύστερα από πρόταση των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, στη δύναμη των οποίων ανήκουν οι Βουλευτές που απουσιάζουν ή κωλύονται. 7. Το Τμήμα με απόφασή του που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη από το άρθρο 72 παρ. 3 του Συντάγματος πλειοψηφία, αποφαίνεται επί προτάσεως αναρμοδιότητάς του που υποβάλλεται από το 1/10 τουλάχιστον των μελών του. Στη σχετική συζήτηση μετέχουν ένας από τους Βουλευτές που υπέβαλαν την πρόταση και ένας από τους αντιλέγοντες, λαμβάνουν δε το λόγο για πέντε (5) λεπτά

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYz