Οργάνωση & Λειτουργία : Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Χρηματοδότηση Κομμάτων - Υποψηφίων

Νέες ρυθμίσεις του ν.4304/2014 και τροποποίηση του ν.3023/2002 σχετικά με τη
χρηματοδότηση και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων. Έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου
Τραπεζικοί λογαριασμοί κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών
Εκλογές Ιανουαρίου ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή ανά εκλογική περιφέρεια
Νόμος 3023/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπόδειγμα γνωστοποίησης τρ. λογαριασμών Υποψηφίων Βουλευτών
Υπόδειγμα γνωστοποίησης τρ. λογαριασμών Κομμάτων