Οργάνωση & Λειτουργία : Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Ανακοινώσεις Επιτροπής

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίες υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του έτους 2016

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ :

Με το άρθρο 11 ν.4467/2017 (ΦΕΚ Α56/13.04.2017) που τροποποίησε το άρθρο τρίτο του Ν.4448/2017 (ΦΕΚ Α 1/13.01.2017) ορίστηκε ότι :

«Η προθεσμία για την υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του ν. 3213/2003 και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων του άρθρου 229 του ν. 4281/2014  παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30ή Ιουνίου 2017».

Οι Δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με το Ν. 4389/2016 και την 16327/11503 Απόφαση του Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ Β3301/13.10.2016), υποβάλλονται για το έτος  2016 (χρήση 2015) και εφεξής αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

 Η Υπηρεσία Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης δεν έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει ∆ΠΚ και ∆ΟΣ καθώς η πρόσβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα “ΠΟΘΕΝ” πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους µε τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση της κας Όλγας Γεροβασίλη

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κυρία Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ, σύμφωνα με τα οποία, από τη δημοσιοποίηση της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης της εν λόγω Υπουργού, για τις χρήσεις των ετών 2013 και 2014 (δηλώσεις ετών 2014 και 2015) προέκυψε στο πρόσωπό της η ύπαρξη λόγου ασυμβίβαστου με το βουλευτικό αξίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 57 παρ. 1 εδαφ. α και 2 του Συντάγματος, που θα έπρεπε να οδηγήσει στην έκπτωσή της από το Βουλευτικό αξίωμα, καθώς και για αδράνεια της Επιτροπής ως προς τον εντοπισμό του συγκεκριμένου λόγου και μη ανάληψης των αναγκαίων πρωτοβουλιών για την επιβολή των εκ του Συντάγματος προβλεπόμενων κυρώσεων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Α) Από τις διατάξεις των αρθ. 3Α Ν. 3213/2003, ως ισχύει, και 1 παρ. 1 περ. (ιε΄) Ν. 3023/2002, ως ισχύει, προκύπτει ότι έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των προσώπων που αναγράφονται στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του Ν. 3213/2003, καθώς και ο έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών και ευρωβουλευτών. Οι ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις ορίζουν με σαφήνεια και αποκλειστικό τρόπο τη σύνθεση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Περαιτέρω στο αρθ. 23 παρ. 2 περ, γ του Ν. 3023/2002, ρητώς αναφέρεται ότι η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώνεται παράβαση (ενν. των διατάξεων του νόμου αυτού), που μπορεί να οδηγήσει σε έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα, υποβάλει Έκθεση προς τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου ( Α.Ε.Δ.), προκειμένου αυτό να αποφανθεί εάν συντρέχει λόγος για την έκπτωση του βουλευτή από το βουλευτικό του αξίωμα. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι κατά το άρθρο 26 παρ. 1 του ως άνω νόμου, για παράδειγμα ,η υπέρβαση έως το διπλάσιο του επιτρεπόμενου ορίου των προεκλογικών δαπανών, ως αυτές καθορίζονται στις παρ. 1 έως 4 του αρθ. 14 του Νόμου αυτού. Εκ τούτων, καθίσταται σαφές ότι μόνο στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή υποχρεούται να ζητήσει διά αποστολής σχετικής Έκθεσης προς τον Πρόεδρο του Α.Ε.Δ. την έκπτωση βουλευτή από το αξίωμά του.
Β) Εκ του συνδυασμού των αρθ. 100 παρ. 1 Σ και 6 παρ. 1 εδαφ. γ΄ του Κώδικα περί Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 345/1976, ορίζεται, ότι στη δικαιοδοσία του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου υπάγονται, μεταξύ των άλλων, και η κρίση περί των ασυμβιβάστων ή της εκπτώσεως βουλευτού κατά τα άρθρα 55 παρ. 2 και 57 Σ, ενώ κατά το άρθρο 7 του ανωτέρω κυρωτικού Νόμου, το Α.Ε.Δ. επιλαμβάνεται των ανηκόντων σε αυτό υποθέσεων, είτε κατόπιν αιτήσεως είτε κατόπιν παραπεμπτικής σε αυτό απόφασης άλλου Δικαστηρίου. Συναφής προς τις ανωτέρω διατάξεις είναι και η διάταξη του αρθ. 39 του αυτού κυρωτικού νόμου όπου ορίζεται ότι: ««Το Ειδικόν Δικαστήριον αποφαίνεται επί αμφισβητήσεων, αναφερομένων εις την έκπτωσιν βουλευτών, εις τας υπό των άρθρων 55 παρ. 2 και 57
του Συντάγματος προβλεπομένας περιπτώσεις, κατ΄ αίτησιν: α) παντός βουλευτού, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου δια τον οποίον εδημιουργήθη η αμφισβήτησις, β) του δικαιουμένου να καταλάβει την, συνεπεία της εκπτώσεως του βουλευτού, κενουμένην βουλευτικήν έδραν και γ) παντός εκλογέως, εγγεγραμμένου εις τους εκλογικούς καταλόγους της εκλογικής περιφέρειας εις την οποίαν εξελέγη ο περί ου η αμφισβήτησις βουλευτής….». Εξ αυτών προκύπτει αναμφισβήτητα τόσο η αποκλειστική αρμοδιότητα του Α.Ε.Δ. για τη διαπίστωση λόγου έκπτωσης τινός βουλευτή εκ του αξιώματός του όσο και τα πρόσωπα εκείνα που δικαιούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το ως άνω Δικαιοδοτικό Όργανο, ώστε αφενός η εξέταση του ζητήματος έκπτωσης βουλευτού από άλλο πολιτειακό όργανο δεν επιτρέπεται κατά το Σύνταγμα, αφετέρου έχει παγίως νομολογηθεί (ΑΕΔ 7/2016, 6/2015, 9/1992), ότι αίτηση για έκπτωση εκ του αξιώματός του Βουλευτή υπό μη δικαιουμένου προσώπου, φυσικού ή νομικού, απορριπτέα τυγχάνει ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης.
Σημειώνουμε δε ότι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η κα Γεροβασίλη φέρεται να είχε ασυμβίβαστο κατά την ΙΕ΄ Βουλευτική Περίοδο, η οποία έχει λήξει από τις 31/12/2014 και κατά συνέπεια δεν έχει ούτε το Α.Ε.Δ. τη σχετική αρμοδιότητα να ερευνήσει επί του θέματος.
Γ) Εκ των ως άνω αναφερομένων νομικών διατάξεων σαφώς συνάγονται τα ακόλουθα: α) Η Επιτροπή ουδόλως εκφέρει και ούτε έχει το δικαίωμα να εκφέρει γνώμη για την ουσιαστική βασιμότητα καταγγελίας ή πληροφορίας που περιήλθε σε γνώση της σχετικής με την ύπαρξη λόγου ασυμβίβαστου, κατά το άρθρο 57 Σ. στο πρόσωπο τινός Βουλευτή, αφού, κατά τα εκτεθέντα, τούτο αποτελεί αρμοδιότητα μόνο του εκ του Συντάγματος αναφερόμενου Οργάνου, ήτοι του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου. β) Η Επιτροπή ουδέν δικαίωμα έχει και ούτε είναι αρμόδια να προβεί διά αιτήσεώς της στην καταγγελία προς το ΑΕΔ περίπτωσης ασυμβίβαστου στο πρόσωπο ενός βουλευτή, και τούτο, αφενός μεν διότι ουδόλως κάτι τέτοιο ανήκει στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ρητώς αναφέρονται στους ανωτέρω εκτεθέντες νόμους, αφετέρου δε διότι τυχόν καταγγελία εκ της Επιτροπής ή εξ’ άλλου θεσμικού οργάνου ή Επιτροπής του Κοινοβουλίου ή Πολιτικού Κόμματος τυχόν ασυμβίβαστου, θα ήταν απαράδεκτη και εκ τούτου απορριπτέα, δοθέντος ότι ο νόμος ρητώς και περιοριστικώς αναφέρει τα πρόσωπα (φυσικά πρόσωπα) που δικαιούνται να προβούν σε σχετική αίτηση προς το ΑΕΔ για την κήρυξη ασυμβίβαστου. γ) Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή διά της υποχρεωτικής δημοσιεύσεως των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να αντλήσει εξ’ αυτών πληροφορίες που αναφέρονται στην περιουσιακή κατάσταση εκάστου υποχρέου, αλλά και άλλες που δεν συνέχονται άμεσα με αυτή, πλην όμως έχουν σημασία στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας που πρέπει να διέπει το Δημόσιο βίο, προβαίνοντας, εφόσον νομιμοποιείται προς τούτο και υφίστανται και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις, σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά το Σύνταγμα και τους Νόμους.
Κατ’ ακολουθία αυτών φρονούμε, ότι οι αιτιάσεις που διατυπώθηκαν εν σχέση με την ανωτέρω υπόθεση σε βάρος της Επιτροπής δεν ευρίσκουν έρεισμα επί του Συντάγματος και του Νόμου.

 

Αθήνα, 09 - 01 - 2017

Η Πρόεδρος της Επιτροπής


 

 

Ανακοίνωση 

 

Λόγω εργασιών αναβάθµισης των ηλεκτροµηχανολογικών υποδοµών που θα πραγµατοποιήσει η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και ∆ιοικητικής Υποστήριξης, του Υπουργείου Οικονοµικών δεν θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης στο σύστηµα «Πόθεν Έσχες» (www.pothen.gr) από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 στις 20:00 έως και την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 στις 20:00.

 

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016


 

Ανακοίνωση σχετικά  με τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Γ΄  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ :

Με το άρθρο 66 παρ. 6 του Ν. 4409/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 Ν. 4425/2016  (ΦΕΚ Α 185/30.9.2016) ορίστηκε ότι :

«Κατ’ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του έτους 2016 (χρήση 2015) του ν. 3213/2003 και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του άρθρου 229 του ν. 4281/2014,  η προθεσμία υποβολής αρχίζει τη 15η Οκτωβρίου 2016 και λήγει τη 15η Ιανουαρίου 2017». Συνεπώς οι υπόχρεοι καλούνται να υποβάλλουν τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (∆ΠΚ) και Οικονοµικών  Συµφερόντων (∆ΟΣ)  εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Οι Δηλώσεις αυτές, σύμφωνα με το Ν. 4389/2016  και την υπό έκδοση Απόφαση του Προέδρου της Βουλής, θα υποβάλλονται για το έτος  2016 (χρήση 2015) και εφεξής αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

 Η Υπηρεσία Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης  δε θα έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει ∆ΠΚ και ∆ΟΣ καθώς η πρόσβαση στο νέο πληροφοριακό σύστηµα “ΠΟΘΕΝ” θα πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τους υπόχρεους µε τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet. Θα ακολουθήσει νέα ενηµέρωση µε τις σχετικές οδηγίες.

 

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2016


Ανακοίνωση περί κατοχής Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων 29ης Ιουλίου 2016

Κατόπιν ερωτημάτων βουλευτών σχετικά με το εάν η κατοχή ομολόγων, ομολογιών, αμοιβαίων κεφαλαίων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων συνιστά συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της  παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4396/2016 (ΦΕΚ Α 111/8.06.2016),  η Επιτροπή κατά τη συνεδρίασή της στις 28 Ιουλίου 2016 και αφού έλαβε υπόψη της σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Kεφαλαιαγοράς, αποφάσισε ότι : 

  1. Η κατοχή μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων ή ομολόγων  δεν αποτελεί μορφή συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρειών.
  1. Όσον αφορά στις συμβάσεις παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι μπορούν να οδηγήσουν σε συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μόνο αν έχουν ως υποκείμενη αξία μετοχές.

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

 

 


Ανακοίνωση από Συνεδρίαση 16ης Ιουνίου 2016

 

Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο τέταρτο του ν. 4396/2016 (ΦΕΚ Α 111/8.06.2016), ορίζει ότι :

«Στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων, ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και Γενικής Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως είτε με παρένθετα πρόσωπα».

Για τις ανάγκες εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου ορίζει ποια πρόσωπα είναι παρένθετα.

Δεδομένου ότι με τη διάταξη της παραγράφου 5α του ιδίου άρθρου, ορίζεται ότι : «Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στη διάταξη»,

παρακαλούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, τα οποία έχουν στην κατοχή τους είτε άμεσα είτε δια παρενθέτου προσώπου τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, να τα μεταβιβάσουν μέσα στην αποκλειστική προθεσμία του νόμου, ήτοι μέχρι και 08.08.2016.

Η μη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη επισύρει τις ποινικές κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ


          
Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της προθεσμίες υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του έτους 2016  ΝΕΟ!
Ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση της κας Όλγας Γεροβασίλη  ΝΕΟ!
Ανακοίνωση για τις προθεσμίες υποβολής ΔΠΚ έτους 2016, 1ης Αυγούστου 2016
Ανακοίνωση περί κατοχής Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, 29ης Ιουλίου 2016
Ανακοίνωση από Συνεδρίαση 16/06/2016 Ανακοίνωση από Συνεδρίαση 16ης Ιουνίου 2016
Ανακοίνωση από Συνεδρίαση 12/4/2016 Ανακοίνωση από Συνεδρίαση 12ης Απριλίου 2016
Απόφαση Επιτροπής για Αλλοδαπούς Απόφαση Επιτροπής για Αλλοδαπούς
Ανακοίνωση από Συνεδρίαση 23/10/2015 Ανακοίνωση από Συνεδρίαση 23ης Οκτωβρίου 2015
Ανακοίνωση από Συνεδρίαση 4/8/2015 Ανακοίνωση από Συνεδρίαση 4ης Αυγούστου 2015
  

 
Χρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε πως θα έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ως επισκέπτης στο δικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων. Επιλέγοντας «Συμφωνώ», αποδέχεστε να λαμβάνετε όλα τα cookies (λειτουργικότητας και στατιστικών). Διαβάστε για τη πολιτική μας για τα cookies και αλλάξτε τις ρυθμίσεις.