Ενημέρωση

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

12.01.2018

Ώρα 10.00΄
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Μαρία Τριανταφύλλου και Χρίστος Δήμας.
 
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε δύο (2) συνεδριάσεις.
Επισημαίνεται ότι το ως άνω σχέδιο νόμου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως επείγον, κατά το άρθρο 110 του Κανονισμού της Βουλής.