Ενημέρωση

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

08.11.2018

 
Ώρα 9.30΄
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (L128/1 της 30.4.2014)».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος  και  Βασίλειος Γιόγιακας.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 5ης Νοεμβρίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.