Ενημέρωση

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

15.04.2019

 
12.00΄
 
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Κωνσταντίνος Παυλίδης και Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 11ης Απριλίου 2019 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.