Ενημέρωση

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

14.03.2018

Ώρα 13.00΄

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:  Χαρίλαος Τζαμακλής και Χρίστος Δήμας.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 7ης Μαρτίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση.