Οργάνωση & Λειτουργία : Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης : Έντυπα Πόθεν Έσχες

Έντυπα Πόθεν Έσχες

Έντυπα Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3213/2003

ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α)

H Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 ανακοινώνει ότι μετά την τροποποίηση των διατάξεων του νόμου αυτού με τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α), είναι αρμόδια για την υποβολή και τον έλεγχο μόνο των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  ήτοι :

α) του Πρωθυπουργού

β) των Αρχηγών των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση.

γ) των Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών

δ) Των βουλευτών και των ευρωβουλευτών

ε) Των Περιφερειαρχών, των Δημάρχων και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων της περίπτωσης β΄

Οι λοιπές κατηγορίες υποχρέων, που υπέβαλαν δηλώσεις για το οικονομικό έτος 2015 στην Επιτροπή του άρθρου 3Α   του ν. 3213/2003, θα υποβάλλουν εφεξής τις σχετικές δηλώσεις στην Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης  της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης  (Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, 11853 Αθήνα, τηλ. 210-3401951, fax : 210340944, e-mail : pothen@hellenic-fiu.gr)

 

 

Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο 10:00 έως 13:30) στην
Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003
Βασιλίσσης Σοφίας 11
4ος Όροφος γρ. 414
10671 Αθήνα

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης PDF Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης WORD
Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων PDF Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων WORD