Διεθνείς Δραστηριότητες : Ευρωπαϊκή Ένωση

Διακοινοβουλευτική Συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Διακοινοβουλευτική Συνεργασία στην Ε.Ε ασκείται μέσα στο ακόλουθο πλαίσιο:

α) Διάσκεψη Προέδρων Κοινοβουλίων Ε.Ε
Η Διάσκεψη αυτή που συγκαλείται ετησίως συγκεντρώνει τους Προέδρους των Κοινοβουλίων των κρατών –μελών της Ένωσης και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σκοπό τον συντονισμό των διακοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων.

 

γ) Συναντήσεις Τομεακών Επιτροπών

 

Πραγματοποιούνται συστηματικά στις χώρες που ασκούν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διασκέψεις των Διαρκών Επιτροπών των Κοινοβουλίων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις οποίες συμμετέχουν οι Πρόεδροι ή ολιγομελείς αντιπροσωπείες των αντιστοίχων Επιτροπών, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών (άμυνα και εξωτερική πολιτική, κοινή αγροτική πολιτική, πολιτική περιβάλλοντος, οικονομική και νομισματική πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική, εσωτερική ασφάλεια και δικαιοσύνη, κ.ο.κ.) ή σε συγκεκριμένα θέματα ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

δ) Κοινοβουλευτικές συναντήσεις που διοργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας για ευρωπαϊκές υποθέσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκαλεί διακοινοβουλευτικές συναντήσεις για θέματα μείζονος ενδιαφέροντος, καθώς και κοινές συνεδριάσεις Επιτροπών του με εκπροσώπους των αντιστοίχων επιτροπών των Εθνικών Κοινοβουλίων.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα των Κοινοβουλίων στην Ε.Ε μπορούν να αναζητηθούν στο διαδικτυακό τόπο ανταλλαγής πληροφοριών www.ipex.eu.