Διεθνείς Δραστηριότητες

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Βουλή των Ελλήνων προωθεί σταθερά την ενδυνάμωση των σχέσεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό συμμετέχει ενεργά στις κοινές συναντήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανταλλάσσοντας απόψεις επί σημαντικών ευρωπαϊκών θεμάτων και προωθώντας τις θέσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου.